12 - 14 nov. 2024

Case: Prokon och Balthzar – Har du koll på hur effektiv din produktionsanläggning är?

Med hjälp av datainsamling i Balthzar, gör Prokon en noggrann analys och genererar förbättringsförslag som hjälper Nibe att minska defekta produkter, öka produktiviteten och effektivisera sina resurser.

Svenska industrier står idag inför utmaningar som aldrig tidigare skådats, och i en tid då förutsättningarna ständigt förändras och tidigare sanningar inte längre gäller är behovet att ha kontroll på sin verksamhet större än någonsin.

Under våren 2022 stod NIBE inför utmaningar med att upptäcka och hantera avvikelser i produktionsprocesserna. Utmaningarna inkluderade ojämna produktionsflöden, ökad defektproduktion och ineffektiv resursanvändning.

Genom samarbetet med Delacroy och användningen av Balthzar som avvikelsehanteringsverktyg, kan de ta en helhet om kundernas verksamhet och produktion:

• Datainsamling – Balthzar samlar in omfattande data från olika maskiner och maskinparker, inklusive sensoravläsningar, produktionsloggar och prestandadata.

• Analys - Med sin gedigna kunskap inom produktionsprocesser analyserar Prokon sedan den data som genererats av Balthzar för att identifiera avvikelser från de förväntade produktionsflödena. Prokon använder Balthzar för att tydligt följa upp avvikelser och identifiera deras källor. Det kan inkludera allt från maskinproblem till ineffektiva arbetsflöden.

• Förbättringsförslag - Baserat på analysen av avvikelser genererar Prokon förslag på åtgärder för att hantera avvikelserna. Dessa förslag kan inkludera maskinjusteringar, underhållsplanering eller arbetsflödesförbättringar.

Detta unika samarbete mellan Prokon och Balthzar hjälper Nibe att identifiera och hantera produktionsutmaningar. Genom att implementera de föreslagna åtgärderna för avvikelsehantering uppnås ökad produktivitet, minskad andel defekta produkter, bättre kontroll över produktionsflöden och effektivare resursanvändning. Produktionsprocessernas prestanda och pålitlighet ökar markant.