12 - 14 nov. 2024

KYOCERA VISAR KERAMISKA SENSORKOMPONENTER I MONTER B06:62 FÖR KRÄVANDE APPLIKATIONER

KYOCERA VISAR KERAMISKA SENSORKOMPONENTER I MONTER B06:62 FÖR KRÄVANDE APPLIKATIONER
Kyocera Fineceramics tillverkar högpresterande keramiska produkter för applikationer med komplexa och anspråksfulla kravprofiler. Ett intressant och permanent växande område är sensorteknologi där användandet av keramiska sensorkomponenter allt oftare krävs p.g.a. omgivande miljö och ökade krav på applikationsparametrar.
Cornelia. F. Sundberg, VD på KYOCERA Fineceramics Nordics AB,
berättar nedan om några spännande sensorapplikationer, där instrumenten inte skulle fungera utan keramiska komponenter.
Mikrovågs- och radarsensorer för beröringsfri mätning alternativt interfacemätning: Användningsområdena för Kyocera Fineceramics keramiska produkter i sensorsystem för t.ex. materialanalys eller som fönster och antenner i nivåmätningsutrustning ökar konstant. P.g.a. sina optiska egenskaper och den stabila dielektricitetskonstanten, kan mikrovågorna fokuseras bättre med Kyocera’s högrena aluminiumoxidmaterial AL23 och AL23hf jämfört med andra material som t.ex. glas eller plast. I och med detta blir även mycket mindre komponenter realiserbara som ofta eftersträvas. Kapacitiva nivåmätningsinstrument och anläggningar: Keramiska sensordetaljer och sensorringar i materialen F99,7 (Al2O3) och FZM (ZrO2), delvis metalliserade och sammanlödda, för kapacitiv mätning av omgivande media har utvecklats till mycket intressanta och framgångsrika applikationer. Dessa s.k. flerfasinstrument används i tryckområden upp till >1000 bar inom offshore och subsea industrin för olja, gas och förnyelsebara energier. Med en metalliseringsprocess och en efterföljande lödningsprocess kan Kyocera sammanfoga keramer med metaller. De färdiga instrumenten möjliggör därmed mätning av halten av olika substanser i flytande och gasformiga media. Keramiska flödesmätare / liners: In-sintrade platinaelektroder för magnetisk induktiva flödesmätare s.k. MIDs, har utvecklats genom ett nära samarbete mellan Kyocera Fineceramics och instrumenttillverkaren. Mätprocessen känner av mängden vätska mellan 2 platinaelektroder och kan därmed förmedla hur mycket volym / vätska som passerar. Dessa produkter kännetecknas av precisa mätresultat och hög tillförlitlighet t.ex. i anläggningar för fyllning och dosering av kemiska vätskor, livsmedel och läkemedel samt inom olja & gas industrin och förnyelsebara energi. Trycksensorer: Mätceller i Kyocera Fineceramics’ aluminiumoxidmaterial F99,7 för trycksensorer och tryckgivare används idag i temperaturområden från -50 till +150°C och vid tryck upp till flera 100 bar (beroende på utförande). Membranen kan tillverkas med en tjocklek på 0,2 mm och med en diameter på upp till 80 mm. För fogning av det runda keramiska membranet och den keramiska bärkroppen används glaslödning eller aktivlödning. Materialet för elektroderna är kundspecifikt och väljs efter kundernas önskemål. Mätcellerna används med stor framgång i kemisk industri, inom livsmedel- och farmaceutisk industri, petrokemi samt inom flyg- och rymdteknologi. Syremätsonder: P.g.a. sin speciella struktur är zirkoniumoxid FZY ett utmärkt material för mätning av syrehalten i gaser, smältor samt för styrning av förbrännings-, uppkolnings- och glassmältprocesser. Dessa givare har också en viktig funktion vid mätning av syrehalten i livsmedelsproduktion och förpackningsprocesser av livsmedel. De keramiska materialen som används i sensorapplikationer kännetecknas av: • Låg hysteres på mätsignalen med toleranser i områden på 0,05 %, vilket resulterar i hög reproducerbarhet av mätresultatet • Hög tryck- och temperaturbeständighet • Mycket god formstabilitet • Hög beständighet mot korrosiva, abrasiva och erosiva angrepp • Kyocera’s keramiska material uppfyller FDA - Food & Drug Administration samt USP Class VI • Med keramiska sensorkomponenter kan mindre sensorer byggas Genom ständig vidareutveckling av material och produkter i nära samarbete med sina kunder uppnår KYOCERA Fineceramics optimala och tillförlitliga produktlösningar. Produkterna tillverkas av KYOCERA Fineceramics Europe GmbH, Mannheim samt KYOCERA Fineceramics i Japan som har över 60 års erfarenhet av produktion och utveckling av högpresterande tekniska keramer. KYOCERA Fineceramics Nordics AB ansvarar för försäljning, marknadsföring och teknisk rådgivning i norra Europa För mer information kontakta: Cornelia F. Sundberg, VD på KYOCERA Fineceramics Nordics AB

Cornelia F. Sundberg

cornelia.f.sundberg@kyocera-solutions.se