Bättre attityd och mer samarbete ger säkrare vägarbeten

Taggar:
Elmia På Väg
Bättre attityd och mer samarbete ger säkrare vägarbeten
Varje år inträffar ett stort antal trafikolyckor vid vägarbeten. Mest farligt lever vägarbetarna, de som har sin arbetsplats ute i trafiken. SBSV, Sveriges Branschförening för Säkrare Vägarbetsplatser, ser med oro på situationen och att den tidigare positiva trafiksäkerhetsutvecklingen sedan 2010 nu stagnerat. Arbetet med att i samverkan med Trafikverket vända trenden är en av deras huvudfrågor under På Väg.

– Det är alldeles för mycket tillbud och olyckor vid vägrarbetsplatser och många olyckor resulterar i allvarliga skador. Förra året skadades flera trafikvakter allvarligt vid vägarbeten och det saknas fortfortande tydliga åtgärder för att minska problemen med upphinnandeolyckor vid vägarbeten, säger Thomas Wuopio, ordförande för SBSV.

Anledningarna till de många tillbuden och olyckorna är flera, menar SBSV. Men kanske av samma slag.

– Jag ser det här som ett samhällsproblem, något som finns överallt i samhället. Det är en väldigt tuff attityd även ute i trafiken, och den märks tyvärr alltför tydligt vid vägarbeten. Vägarbetarna möts ofta av bristande respekt, hot, våld och psykisk ohälsa. Det skapar en psykosomatisk stress att vistas och arbeta i en sådan tuff miljö och det är otroligt psykiskt påfrestande när det händer en olycka, säger Thomas Wuopio.

– En stor utmaning är också att kunna ställa större krav på att skapa säkra vägarbetsområden för alla oskyddade trafikanter. Olyckor och sjukvårdskostnader har ökat betydligt för de oskyddade trafikanterna, och fler cyklister än bilister får men för livet av sina skador, säger Thomas Wuopio.

Långsiktigt arbete

Det krävs flera åtgärder för att vända olyckstrenden och skapa en säkrare trafikmiljö för alla.

– Det är en svår nöt att knäcka. Nollvisionen, som jag ser det, är ett resultat av ett långsiktigt arbete, och då gäller det att se trenderna i ett längre perspektiv. Det handlar inte bara om att sänka hastigheterna utan just om detta med attityder – hur kan vi göra för att alla ska ha mer respekt för varandra i trafiken?

– Ofta tycker jag att man diskuterar mer om vem som har ansvar – byggherrar, myndigheter eller entreprenörer. Det tycker jag är en debatt som inte leder någon vart, det sker ingen utveckling genom det. Självklart har arbetsgivaren ett arbetsmiljöansvar, det behöver inte diskuteras. En platschef har också stort ansvar för att på bästa sätt värna säkerheten och framkomligheten för alla trafikanter. Men allt det där tillsammans är svårt, med otillräckliga regelverk och besvärliga trafiksituationer.
– Vem tar det övergripande trafiksäkerhetsansvaret och ser till att det verkligen händer någonting konkret som förbättra arbetsmiljö, framkomlighet och säkerhet för alla trafikanter? Det är en fråga där alla måste hjälpas åt och ta ansvar tillsammans, säger Thomas Wuopio.

– Avsaknaden av poliser på våra vägar är ytterligare ett problem, tillägger han.

Ny databas över tillbud och olyckor

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, presenterar på ett seminarium under På Väg ett nytt projekt där statistik över alla tillbud och olyckor på vägarbetsplatser samlas i en nationell databas. Projektets namn är "Nyttiggörande av tillgänglig tillbuds- och olycksstatistik genom samverkan för ökad säkerhet och framkomlighet vid vägarbetsplatser". Initiativet till projektet har kommit från SBSV, och finansieringen kommer från SBUF, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, som ger bidrag till projekt som bedöms ha relevans och förankring av avgörande betydelse i branschen, en relevant forskningsmiljö och vetenskaplig nivå.

Den nya nationella databasen blir ett viktigt verktyg i det gemensamma säkerhetsarbetet.

– Baserat på de samlade olycksrapporterna kan man då jobba både med att utveckla metoder och regelverk, och även fånga upp och få bort alla mörkertal. Vi kommer se problemen och hur vi kan förbättra både arbetsmiljön för de som arbetar ute på vägarbetsplatser och framkomlighet och säkerhet för trafikanter. Allt det där är också ett samspel – om du har fungerande regelverk och föreskrifter utvecklas även arbetssätt och metoder, och man kan som beställare och utförare ha en tydligare kravbild där allt hänger ihop, Thomas Wuopio.

Viktig mötesplats

SBSV ser fram mot På Väg och att möta alla som har vägen som sin arbetsplats.

– Det är en viktig mötesplats och en av många aktiviteter som vi som branschförening vill göra. Mässan och seminarierna är bra medel för att få ut kunskap och kunna nå alla.
Vi vill få dit alla som vistas på vägarna och arbetar med de här frågorna varje dag. Det är de som har de direkta erfarenheterna och är experter, de som varje dag lever och arbetar i den här arbetsmiljön, säger Thomas Wuopio.

– Att förstå riskerna ger bra kunskap om hur man utformar säkrare arbetsplatser. En gemensam mötesplats och en mässa är ypperligt för detta syfte.

– Vi arbetar också mycket med Trafikverket, Transportsstyrelsen och Arbetsmiljöverket och kommunala väghållare. En bra samverkan och gemensamma prioriterade aktiviteter som ger konkreta resultat är rätt väg framåt, avslutar Thomas Wuopio.