Viktig information om nätverket

Rekommendationer

Som en generell säkerhetsåtgärd, rekomenderar Elmia att gästutrustning är skyddad med:
- Personlig hård- eller mjukvarubrandvägg.
- Regelbundet uppdaterad viruskydd.
- Användning av Virtual Private Network (VPN) om uppkoppling mot företagets nätverk eller data görs.

Disclaimer

Elmia är inte ansvarig för funktionalitet eller innehåll på någon Internet site eller service uppkopplad till Elmias nätverk. Elmia är inte ansvarig för fel eller skador på gästutrustning förutom om det är enbart och uteslutande Elmias fel.

Även om Elmia kommer att utföra service och nödvändigt tekniskt underhåll, garanterar inte Elmia att den erbjudna Internet-tjänsten kommer att fungera fullständigt, konstant, säkert eller utan fördröjning eller avbrott. Användaren har att tåla sådana inskränkningar i användningen.

Elmias ansvar för skador, direkta och indirekta, som uppstår till följd av att Internet-tjänsten inte kan tillhandahållas användaren under mässan, t. ex. på grund av tekniska problem, är begränsat till återbetalning av del eller hela erlagda ersättningen för Internet-tjänsten. Någon ytterligare påföljd kan inte göras gällande av användaren.

Regler och villkor

  • Användaren är ansvarig för att följa laglig, etisk, moralisk och generellt accepterad Internet- och e-mail-beteende vid användandet av Elmias nätverk. Elmia har rätt att stänga av eller begränsa en användares tillgång till eller användning av nätverket om regler och villkor inte respekteras.
  • Kunden ansvarar för sin egen konfiguration och utrustning, som exempelvis ihopkoppling av datorutrustning, installationer och liknande. Exempel på fel som ligger utanför Elmia AB:s ansvarsområde är utdragna kablar, felaktigt inställd gateway, DNS och IP-adress, startsida som går mot intranät eller annan för kunden lokal sida eller annan anpassning som inte stämmer överens med Elmia AB: s konfigurationskrav etc.
  • En supportkostnad enligt gällande prislista (för närvarande 995 kr per påbörjad timma) utgår för tillkallad support, om felet visar sig ligga utanför Elmia AB: s ansvarsområde. 
  • Innan support begärs skall kunden ha kontrollerat att strömsladdar och nätverkssladdar är korrekt anslutna till utrustningen. Om support tillkallas och det upptäcks att anslutningen inte fungerar på grund av till exempel utdragna kablar, kommer kunden att debiteras för supportkostnaden. Om felet åtgärdats av kund efter att support
    tillkallats skall supporten få kännedom om detta så att utryckningen kan avbrytas, till exempel genom att kunden kontaktar mässinformationen. Om inte detta inte görs kommer kunden att debiteras en utryckningskostnad motsvarande 30 minuters support.

Utställare med egen nätverksutrustning

Den trådade anslutning som Elmia tillhandahåller är i sitt som standardutförande avsedd för upp till en dator eller annan enhet. Om utställaren önskar att koppla in mer än en dator eller annan enhet till nätverket måste utställaren kontakta sin säljare och beställa en uppgradering av anslutningen för att kunna koppla in flera enheter.

Om behovet av flera anslutningar uppstår under mässan skall utställaren kontakta informationsdisken och göra en beställning av utökade anslutningsmöjligheter.

Endast nätverksutrustning som blivit tilldelad av Elmia är tillåten att använda i montern, någon annan nätverksutrustning är inte tillåten då den kan påverka Elmias nätverk negativt.

Om utställaren ändå har behov av använda sin egen utrustning i sin monter ska utställaren kontakta Elmia AB´s IT-avdelning innan installation sker.
Vid support av kundens nätverk för att få detta att fungera ihop med Elmias nätverk eller av Elmia uthyrd utrustning debiteras kunden ordinarie supportkostnad.

Elmia AB förbehåller sig rätten att stänga av kunds utrustning om den på något vis stör Elmias nätverk.

Elmia
Elmia
Telefon: +46 36 15 20 00