Vattenrening med Nordkalk Filtra A VE på Mälarenergi i Västerås – jämnare kvalitet och en mer miljövänlig process

Vattenrening med Nordkalk Filtra A VE på Mälarenergi i Västerås – jämnare kvalitet och en mer miljövänlig process
Det har gjorts ett otal sånger om Mälaren, denna vackra sjö tillika Sveriges tredje största. Namnet Mälaren härrör från det fornsvenska ordet mælir, som betyder grovt grus. Grus och sand har också betydelse för rening av vatten, särskilt sand som används av vattenreningsverken i produktionen av fint och gott vatten. Mälaren är en stor källa till råvatten och förser flera miljoner människor med dricksvatten. Det är lätt att stämma in i hyllningskören av vackra Mälaren.
En av Europas renaste kalkprodukter För att producera rent och gott vatten med rätt pH-värde används, förutom sand, även kalk. I Västerås finns energibolaget Mälarenergi AB med vattenreningsverket Hässlö som förser Västeråsborna med rent och gott dricksvatten. De använder två kalkprodukter: släckt kalk och Filtra A VE. Den senare är en krossad fraktion och en av Europas renaste kalkprodukter, utvunnen i Norge. Att använda två kalkprodukter på två olika ställen i processen är en metod, och ett synsätt, som utarbetats tillsammans med oss på Nordkalk. Vi har bett Börje Gestlöf, processingenjör på Mälarenergi, att berätta mer om hur de förändrade processen med hjälp av Filtra A VE och vilka fördelar det gav. Kombination av sand och kalk ”Arbetet började 2012 med simuleringar och tester i mindre skala för att utröna hur de olika delarna i den totala processen skulle kunna samverka på ett optimalt sätt”, säger Börje som även lyfter fram en av Nordkalks representanter som besatt mycket kunskap om det kemiska och processtekniska. Börje berättar att det nya i metodsökandet var att pröva om sanden i sandfiltren helt kunde ersättas av någon form av ren kalkfraktion. ”Nu föll inte det försöket ut till full belåtenhet och vi bestämde då att istället pröva en kombination av sand och kalk”, säger Börje och förtydligar att försöken syftade till att hitta ett bra sätt att påbörja pH-höjningen tidigare i processen, redan i samband med reningen. pH-justering tidigare i processen ”Att få igång arbetet med pH-balansen i ett tidigt skede fyllde bland annat syftet att processen på slutet skulle kunna styras på ett annat och bättre sätt. I och med att vi jobbar med Filtra A VE redan i sandfiltren kan vi nu använda mindre mängd släckt kalk i slutet av kedjan. Vi kan låta den processen pågå lite längre, vilket innebär att det löses upp och mognar på ett bättre sätt”, förklarar Börje som menar att arbetet med Filtra A VE alltså skapar fördelar i processen som helhet. Att börja med pH-höjningen tidigt innebär också att betongen i anläggningen inte påverkas lika mycket som den kan göra om pH-värdet är lägre och alltså surare. Börje är också nöjd med att Filtra A VE är lätt att arbeta med. Under processens gång backspolas sandfiltren där kalken ligger. Det gör att sand och kalk hela tiden förhåller sig avskilt från varandra. Kalkkrosset i sandfiltren har också den förmågan att avstanna pH-processen när rätt balans har nåtts. Det går alltså inte att överdosera. I kalkkrosset finns även bunden koldioxid som är positivt för alkaliniteten. I vattenreningsverket på Hässlö finns 12 sandfilter med 40 kubik i varje, varav åtta med kombinationen sand/kalk där fördelningen är åtta delar kalk och två delar sand. Positiv kostnadsbild Mälarenergi använder befintliga delar i anläggningen där Filtra A VE används. Ingen ny del behövde alltså byggas, vilket naturligtvis är positivt för kostnaden. En befintlig och tom silo fanns också på plats som används i stället för att jobba med kalk i storsäck. I och med att även en mindre mängd släckt kalk nu används bidrar inte heller den adderade produkten, Filtra A VE, till någon direkt kostnadsökning. Men det finns även andra positiva effekter, menar Börje. ”Det är många faktorer vi har tittat på för att få till en bra och lättarbetad reningsprocess och slutprodukt. Att slippa bygga nytt är en faktor. Att processen är tillförlitlig och ger en jämn slutprodukt en annan. Men också att processen i sin helhet blir mer hållbar miljömässigt”, säger Börje och sammanfattar metoden som mindre energikrävande total sett, ger mindre CO2-utsläpp, bättre upplösning och en jämnare och fin kvalitet på vattnet. Vilket är positivt både för konsumenterna och för vattenledningarna. ”Det är helt enkelt ett effektivt och bra sätt att producera högkvalitativt vatten och vi är väldigt nöjda med hur alla delar i processen samverkar”, konstaterar Börje, som gärna delar med sig av sina erfarenheter till andra vattenreningsverk. ”Vi är stolta och glada över att kunna erbjuda våra kunder den här mycket uppskattade produkten. Att kunna hjälpa våra kunder med kvalitetsprodukter och lösningar som gynnar dem på bästa möjliga sätt, framför allt på ett miljömässigt positivt sätt. Ett hållbart företagande är också kärnan i vår strategi”, säger Solveig Jakobsson på Nordkalk.

Solveig Jakobsson

solveig.jakobsson@nordkalk.com