FN:s hållbarhetsmål för oss

På Elmia Matbruk belyser vi utmaningar och möjligheter kopplat till klimat och hållbarhet. Vi visar lösningar som finns idag, men framför allt vill vi visa försöken som görs för att hitta nya lösningar inom livmedelsbranschen. Vi hoppas vår arena på olika sätt ska bidra till att vi närmar oss FN:s hållbarhetsmål.

Under Elmia Matbruk fokuserar vi främst på att närma oss fem mål. Dessa mål berör direkt, eller indirekt alla partners, utställare och besökare.

Vi vill gärna att partners och utställare tillsammans med oss lyfter dessa hållbarhetsfrågor utifrån olika infallsvinklar och inspirerar till nya lösningar. Elmia Matbruk vill hjälpa till att sprida de framgångsrika exemplen, så vi blir fler som arbetar mot samma mål.

Fokus på fem mål

02-ingen-hunger.jpg

Målet Ingen hunger syftar bland annat till att uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och främja ett hållbart jordbruk. Här finns också ett delmål som säger att vi senast 2030 ska uppnå hållbara system för livsmedelsproduktion. Vi ska införa motståndskraftiga jordbruksmetoder som ökar produktiviteten och produktionen, som bidrar till att upprätthålla ekosystemen och som successivt förbättrar mark- och jordkvaliteten. Metoderna ska också stärka förmågan till anpassning till klimatförändringar, extrema väderförhållanden, torka, översvämning och andra katastrofer.

Var hittar jag detta på mässan:

  • För de flesta utställare i samtliga av våra hallar är dessa frågor en del av deras vardag. Det gemensamma är - hur kan vi göra bättre? Det är vad Elmia Matbruk som mötesplats också vill bidra till.
  • Ämnet kommer diskuteras i våra scenprogram samt våra trendvandringar.

 

03-god-halsa-och-valbefinnande.jpg

Målet med God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Här ryms investeringar i hälsan genom bästa möjliga mat, vatten och ren luft. Här kan man också hitta insatser som syftar till att motverka antibiotikaresistens.

Var hittar jag detta på mässan:

  • För de flesta utställare i samtliga av våra hallar är dessa frågor en del av deras vardag. Det gemensamma är - hur kan vi göra bättre? Det är vad Elmia Matbruk som mötesplats också vill bidra till.
  • Ämnet kommer diskuteras i våra scenprogram samt våra trendvandringar.

 

06-rent-vatten-och-sanitet-for-alla.jpg

Målet Rent vatten är en förutsättning för världens livsmedelsproduktion och energiproduktion. Effekterna av klimatförändringarna visar sig tidigt och tydligt i förändrad vattentillgång. Restaurering av ekosystemens vattenhållande förmåga är en nödvändig anpassningsinsats.

Var hittar jag detta på mässan:

  • För de flesta utställare i samtliga av våra hallar är dessa frågor en del av deras vardag. Det gemensamma är - hur kan vi göra bättre? Det är vad Elmia Matbruk som mötesplats också vill bidra till.
  • Ämnet kommer diskuteras i våra scenprogram samt våra trendvandringar.

 

07-hallbar-energi-for-alla.jpg

Målet är en hållbar energi. En stor andel av de ökade utsläppen av växthusgaser kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi. Mer kraftfulla åtgärder ska göras för att påskynda omställningen till ett mer hållbart energisystem globalt.

Var hittar jag detta på mässan:

  • För de flesta utställare i samtliga av våra hallar är dessa frågor en del av deras vardag. Det gemensamma är - hur kan vi göra bättre? Det är vad Elmia Matbruk som mötesplats också vill bidra till.
  • Ämnet kommer diskuteras i våra scenprogram samt våra trendvandringar.

 

12-hallbar-konsumtion-och-produktion.jpg

Målet är en hållbar konsumtion och produktion. Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor och tjänster är en nödvändighet för att minska negativ påverkan på klimat och miljö samt människors hälsa. Ett av delmålen är att till 2030, halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet, och minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd.

Var hittar jag detta på mässan:

  • För de flesta utställare i samtliga av våra hallar är dessa frågor en del av deras vardag. Det gemensamma är - hur kan vi göra bättre? Det är vad Elmia Matbruk som mötesplats också vill bidra till.
  • Ämnet kommer diskuteras i våra scenprogram samt våra trendvandringar.