Hög tid lyfta debatten om framtidens boende för 70+

Hög tid lyfta debatten om framtidens boende för 70+
Vi blir allt fler friska äldre – men i bostadsdebatten glöms detta bort av politiker och kommuner. Intresset för de frågor som rör framtidens boende för den växande gruppen äldre och de utmaningar som samhället står inför i samband med detta är ljummet. Elmia Future Living är arenan som genom seminarier, debatter, utställning och inspirerande exempel bidrar med en vidare syn och ett djupare samtal kring dessa frågor.

Vi lever längre och är friskare vilket är positivt. Men den ökande andelen äldre är en enorm utmaning för samhället. Till 2030 kommer antalet invånare över 80 år att öka med över 50 procent enligt statistik från SCB. Redan är var femte invånare i Sverige över 65 år.

På bostadsmarknaden möter vi en ny generation äldres krav och behov. Framtidens boende för äldre handlar inte om dagens äldre, utan om framtidens äldre. Det handlar om de som är födda på 1940-60-talen. De identifierar sig inte med fördomar kring ålder utan lever ett dynamiskt liv som de fyller med upplevelser, resor och äventyr.

Det finns ingen mall för hur äldre personer vill leva. Äldre är ingen homogen grupp utan individer med större spridning på vad de föredrar i jämförelse med yngre personer. Det beror på att de har levt längre och under den tiden fått olika erfarenheter och preferenser. Utbudet av boenden som passar äldre är begränsat och resultatet blir ofta ett oönskat kvarboende med oro och isolering då situationen till slut blir ohållbar. En ökad rörlighet på bostadsmarknaden är av stor betydelse för att få igång flyttkedjor som frigör bostäder i flera led för till exempel barnfamiljer och som bidrar till en positiv befolkningstillväxt.

För att möta behoven av boendemiljöer för framtidens äldre behöver vi ett rikt och varierat utbud av attraktiva och tillgängliga bostäder i olika upplåtelseformer, storlekar och typer till rimliga kostnader. Bostäderna ska vara smarta, trygga och hållbara med fokus på ökad livskvalitet och hälsa. Detta kräver att alla aktörer, såväl byggbolag som kommuner, tänker nytt.

Hur ska bostadsmarknaden och samhällsplanerarna anpassa sig till den allt mer akuta situationen? Hur skapar vi boenden som man längtar till - inte tvingas in i? Hur planerar vi bostadsbyggande för friska äldre samtidigt som vi planerar för trygghets- och äldreboenden? Den politiska debatten som berör dessa frågor är i princip obefintlig. Men på Elmia Future Living vill vi fördjupa på diskussionen. Här stimuleras lösningar och innovation genom seminarier, debatter, utställningar och samtal med sakkunniga föreläsare, politiker och andra tongivande aktörer inom området. 

 

 

 

 

Stefan Attefall, tidigare civil- och bostadsminister och moderator under Elmia Future Living brinner fortfarande för samhällsbyggande:

— Jag ser vilka utmaningar vi står inför, men eftersom ansvaret ligger på många olika parter, behöver vi se hur vi gemensamt kan möta framtidens boende för de som är äldre. Många av de här frågorna riskerar att falla mellan stolarna. Vi glömmer också lätt att den här åldersgruppen inte är enhetlig. Det finns friska äldre med god ekonomi men även de med sämre ekonomiska villkor, också de har behov av attraktiva bostäder till rimliga kostnader.

— Det finns lösningar. Spännande och innovativa sätt att bygga, planera och förbereda de närmaste årens eskalerande behov. Men idéerna behöver luftas, diskuteras och få plats i den offentliga debatten. På Elmia Future Living vill vi hitta de konkreta exemplen och råden som ger verktyg för samhällsplanerare, bostadsutvecklare och politiker.