Här finner du information om att bygga monter, vilka regler, föreskrifter m.m. som gäller.

Allmänt

 • Utställare ansvarar själva för all hyrd utrustning under mässperioden.
 • Utställare/monterbyggare skall ha en gällande ansvarsförsäkring för såväl person- som sakskador, varvid fullvärdesförsäkring skall gälla.
 • Samtliga byggnationer och konstruktioner måste uppfylla alla eventuella krav enligt föreskrifter i Boverkets byggregler, BBR och Boverkets konstruktionsregler, BKR. Samtliga materialval ska vara klassificerat enligt gällande brandföreskrifter.  (www.boverket.se)
 • Det åligger dig som utställare/monterbyggare att ansvara för att arbetsmiljöansvaret och byggledning samt att följa gällande lagar och regler. Elmia frisäger sig helt från konstruktionsutförande och byggansvar. Om du beställer en monter eller annan byggnation direkt av Elmia garanterar vi att följa gällande lagar och regler, samt tar fullt konstruktions- och byggansvar för din monterbyggnation.
 • Barn & ungdomar under 16 år får av säkerhetsskäl inte vistas i mässhallarna när det pågår någon form av byggnation eller rivning, inte ens i målsmans sällskap.
 • Av säkerhetsskäl ska alla ha och bära ett byggnationskort. Byggnationskortet gäller enbart under in- och utflyttning.
 • Personlig skyddsutrustning skall alltid användas när så krävs.
 • All hantering och användning av alkohol och droger är förbjudet.
 • Rökning är enligt lag inte tillåtet i anläggningen. Rökning får ske utomhus på anvisad plats.
 • Alla arbeten som innebär ingrepp i fastigheten får endast utföras av Elmia AB anvisad personal. Exempel på sådana arbeten är upphängning av wire i tak, förankring av maskiner i golv, fästanordningar i pelare eller balkar, etc.
 • Vid all användning av såg, slip, putsmaskiner eller liknande skall spånsug kopplas till dessa.
 • Representanter från Elmia AB gör regelbundna skydds- och brandskyddsronder inför och under varje arrangemang. Synpunkter och anmärkningar som framkommer under dessa skall åtgärdas omgående. Eventuella kostnader debiteras utställaren.
 • Elmia AB tar inget ekonomiskt ansvar för kostnader uppkomna med anledning av eventuella väntetider i samband med exempelvis inflytt och utflytt, leverans av produkter, etc.
 • Monteraktiviterer som av Elmia AB uppfattas som störande för omkringliggande montrar kan avbrytas. Ingen kompensation utgår för eventuella kostnader kopplade till den avbrutna aktiviteten.
 • Röstförstärkare eller högtalare får ej användas så att det stör besökare eller utställare.
 • Trådlösa mikrofoner får ej användas utan tillstånd, kontakta ansvarig säljare för godkännande.
 • Om trådlösa mikrofoner eller andra trådlösa sändare används utan tillstånd kan utställare som bryter mot detta bli ersättningskyldiga för skada, felsökning och återställning.
 • Reklamutdelning får endast ske i den egna montern

In- och utflyttning

 • Som monterbyggare/utställare ansvar ni för arbetsmiljön och brandskyddet inom er monteryta.  Detta innebär att ni måste vidta erforderliga åtgärder för att skydda dig själv och övriga monterbyggare/utställare från olycksrisk.
 • Utökad bygg och rivningstid s.k. byggtidsändring, kan eventuellt beviljas av Elmia AB. Detta debiteras med fast pris per monter.
 • Sista inflyttningskvällen får arbete i montern pågå i de flesta fall till kl. 20:00. För mer information se mässans in- och utflyttningstider. Därefter skall hallen vara tom (om inget annat meddelas).
 • Rivning i montern får påbörjas direkt när arrangemanget stänger, gångarna ska hållas fria.
 • Utflytt får ske först efter att gångmattor är borttagna. (ca: 1 timme efter avslutat arrangemang)

Gångar och övriga gångytor

 • Alla gångar är utrymningsvägar. Utrymningsvägar, brandredskap, larmknappar och skyltar får ALDRIG blockeras eller skymmas. Elmia förbehåller sig rätten att sätta upp utrymningsskylt i monter vid behov.
 • Utställningsmateriel som placeras utanför montern bortforslas på utställares bekostnad.
 • Byggnationer över gångarna får inte förekomma utan tillstånd. Detta gäller även utstickande skyltar och dekorationer.
 • Endast Elmias vävtejp är tillåten vid mattläggning, tejpen kan beställas i mässhopen.  All tejp måste borttagas efter arrangemanget.
 • Golvet får ej målas eller på annat sätt utsättas för skada. Skadegörelse på golv debiteras med återställningskostnaden.
 • Tillståndsansökan skickas till, Elmia AB, Att: Utställar support, Box 6066, SE-550 06 JÖNKÖPING, eller mail

Egna fordon, släpvagnar

 • Det är endast tillåtet att köra/rulla in transportfordon, släpvagnar och bilar i lokalen i samråd med Elmias personal.
 • Observera att parkering inte är tillåtet framför portar, dörrar eller lastramper och att tomgångsförbud råder i hallar och på området.
 • Parkera alltid transportfordon, släpvagnar och bilar på anvisad plats.

Monterväggar ingår normalt

 • Elmias monterväggar består av vitmålad spånskiva, tjocklek =22mm, bredd =1005mm och höjd=2500mm.
 • Stödväggar kan vara riktade in i montern.
 • Inga stödväggar får plockas bort utan tillstånd från Elmia AB.
 • Monterväggen kan belastas med 10kg/sektion
 • Efter avslutat arrangemang skall monterväggar rensas från klammer, tejp, skruv, spik, häftkuddar och liknande.
 • Eventuell återställningskostnad för skador såsom borr- och skruvhål, klammerborttagning, tejprester och återställning av egenhändigt målad/tapetserad vägg debiteras enligt gällande prislista.
 • Önskas inte montervägg, meddela Elmia AB, Att: Produktion Service, Box 6066, SE-550 06 JÖNKÖPING, eller mail till

Målning

 • I Elmias lokaler får inte produkter med organiska lösningsmedel användas. Exempel på sådana är kontaktlim, sprayfärg och spray som innehåller lacknafta/thinner som lösningsmedel. Detta följer arbetarskyddsstyrelsen föreskrifter, AFS 2000:4.4-5 §§ samt Miljöbalken, kap 2.2-8 §§.
 • Det råder generellt förbud mot sprutmålning i Elmias mässhallar.

Elföreskrifter och elinstallationer

 • Elmias elnät har växelström 240 V 1-fas och 400 V 3-fas. Alla eluttag är jordade.
 • All elektrisk installation skall vara utförd enligt gällande starkströmsföreskrifter.
 • Elcentraler får inte blockeras
 • Inga installationer får göras i spänningssatt anläggning. Om otillbörlig anslutning skadar distributionsnätet eller anslutna anläggningar, kommer skadestånd att utkrävas av ansvarig utställare.
 • Armaturer och bruksföremål av ledande material skall alltid jordas eller vara F1 märkt.
 • Inkoppling i montern skall göras av behörig installatör (SIND FS 1988:1,2,3,4)
 • Elmia har av NUTEK erhållit tillstånd att få ansluta flyttbara enheter med sladd och stickpropp utan hinder av vad som anges i starkströmsföreskrifterna Kapitel 52. Punkt 521.4. En förutsättning för detta tillstånd är att Elmia har skyldighet att kontrollera och åtgärda ev. brister på de flyttbara enheterna.
 • Elmia kommer kostnadsfritt att kontrollera anslutningar till spotlightskenor. Vid ev. brister kommer dessa om möjligt att lagas av Elmias personal. Kostnaden för detta debiteras utställaren.
 •  Material med brister får av säkerhetsskäl inte användas inom mässområdet.
 • Inkoppling till utställningslokalernas fasta installationer skall utföras av Elmias auktoriserade entreprenör.
 • Vid skada eller fel på installationen, kontakta Informationen eller utställarservice.
 • Elkraften till montrarna sätts dagligen på ca: en timme före utställningens öppnande och stängs av ca: en timme efter utställningens stängning.
 • Om du behöver kontinuerlig ström s.k. Byggström eller Nattström till din monter, beställer du det i webbshopen i Mina sidor. Uttag 1 fas 230V, 24 timmar.
 • Släck monterbelysningen vid dagens slut.

Felaktigheter i elutrustningen

 • Om utställares utrustning utlöser säkringar på grund av orsaker som Elmia ej kan hållas skyldig, äger Elmia rätt att debitera nedlagd tid för felsökning och åtgärder därav. Det kan gälla orsaker som felaktig dimensionering av strömförbrukning felaktigheter i utställares egen utrustning, transformatorer som kräver hög spänning vid start ögonblicket eller liknande.
 • Utställare är ansvarig för all elektrisk utrustning i montern förutom hyrd utrustning från Elmia.

Strömförbrukning

 • En avgift tillkommer på servicefakturan för varje utställare gällande monterns strömförbrukning. Den är baserad på vilken typ av utrustning montern innehåller.

Internet och telefoni

 • Internetuppkoppling, datorer, telefon, AV-teknik, o.s.v. Vi kan tillgodose ert behov av såväl analoga som digitala system.
 • Elmia erbjuder utställare och besökare fri tillgång till Elmias WiFi-nät. För bästa driftsäkerhet av Internet rekommenderas vi trådburen anslutning, särskilt vid behov av kommersiell uppkoppling mot Internet.

Musik

 • Beställaren ansvarar för all musik som framförs publikt i någon form under arrangemanget.
 • Beställaren ansvarar i förekommande fall för att detta redovisas och regleras i enlighet med de regler som gäller avseende upphovsmannarätt, artist- och produktionsrätt inom Sveriges Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM), Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI) och International Federation of the Phonographic Industry (IFPI). 
 • Om användning av streaming plattform t.ex. Spotify, Apple Music, Tidal eller liknande används så måste deras allmänna villkor följas.
 • Elmia erbjuder uthyrning av licensierade spotify-enheter med möjlighet att spela Era egna spellistor.
 • Kontakta vår teknikavdelning på nedan mail för mer information och priser.

Regler och anvisningar för arbeten med laster och monteringar i tak

 • All hängning och montering i tak eller takstol, får endast utföras av Elmias personal.
 • Arbeten med laster och monteringar på hög höjd ex. belysningstrossar, får endast utföras av personal som uppfyller utbildningskraven enligt Arbetsmiljökraven och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av lyftanordningar och lyftredskap.
 • Utbildningsintyg skall kunna uppvisas.
 • Elmia levererar 5mm, 6mm, och 8mm wire.
 • Linlås typ ”backlås” godkända för lyft skall användas.
 • Rätt antal & dimension på linlås skall användas.
 • Redskap såsom stållina, kätting, linlås, stroppar, sling, och övriga redskap & komponenter skall vara CE-märkta och godkända för lyft.
 • Varje tygstropp eller rundsling skall ha en tydlig maxlastangivelse, maxlasten skall anges med siffror och bokstäver.
 • När tygstropp eller rundsling används, skall de säkras med wire eller kätting.
 • När telfers och lyftblock används måste de uppfylla säkerhetskraven i maskindirektivet (AFS 1994:48, bilaga1, bilaga 2 och bilaga 5) och vara CE-märkta.
 • Telfers/handlyftblock skall säkras med wire eller kätting, och vara godkänd för lyft.
 • Vid hängningar med andra lösningar/konstruktioner skall dessa följa Svensk Standard SS 767 15 01.

Regler och anvisningar för arbeten med tross

 • Personal som arbetar med tross skall följa Maskindirektivet 2006/42/EG, SIS-CWA 15902-2:2010, Arbetarskyddsstyrelsens föreskrift, Rådets direktiv 89/655/EEG
 • Vid arbeten med trossutrustning eller andra metalliska föremål, är det varje persons skyldighet att använda verktyg så inte framkallar skadliga ljudnivåer. T.ex. skall gummiklubba ovillkorligen användas vid arbete med tross p.g.a. de ljudnivåer som annars kan uppstå.

 

Tryckluft, vatten och avlopp

 • Lufttrycket är 7,5 bar. Kopplingar är av typ Tema
 • Vattentrycket är 5,5 bar. Kopplingar är av typ Tema
 • Avlopp pumpas ut via pump och 1 tums slang.
 • Tryckluft, vatten och avlopp levereras via taket.

Godshantering/Truckar

 • Av säkerhetsskäl får godshantering endast utföras av Elmias personal.
 • Utställare och monterbyggare får ej utföra godshantering med egna motordrivna fordon.

Segway och andra typer av eldrivna fordon

 • Får ej användas i våra utställningshallar.
 • På utomhusområdet gäller allmänna trafikregler.
 • Får endast framföras av Elmias personal som innehar körtillstånd.

Drönare

Regler för drönare (obemannade luftfartyg):

Obemannade luftfartyg går under ett antal olika benämningar, som t.ex. UAV, UAS, drönare/drones, RPAS, modellflyg, radiostyrt flyg med flera. Den gemensamma nämnaren är att de är luftfartyg som flygs utan någon förare ombord. Luftfartygen kan istället flyga av sig själva eller fjärrstyras av en förare på annan plats.

Mobila arbetsplattformar/liftar

 • Av säkerhetsskäl får endast Elmias mobila arbetsplattformar/liftar användas.
 • Mobila arbetsplattformar/liftar får endast framföras av personal som har praktiskt och teoretisk dokumentation med avseende på säker användning.
 • Vid manövrering av mobila plattformar/liftar på hög höjd skall risken för klämskador mot tak, balkar och likande beaktas.
 • Vid arbeten på mobila plattformar/liftar skall verktyg och andra lösa föremål förvaras på ett betryggande sätt så de inte faller ner och orsakar skada.
 • Elmias liftar hyr ni under "Ansökningsformulär och villkor".

Användning av lyftanordning och lyftredskap

 • Utförare skall uppfylla utbildningskraven enligt Arbetsmiljökraven och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av lyftanordningar och lyftredskap.
 • Lyftanordning och lyftredskap får endast framföras av personal som har utbildningsintyg.
 • Utbildningsintyg skall kunna uppvisas.

Användning av arbetsutrustning

 • Arbetsutrustning får endast framföras av personal som känner till de risker för ohälsa och olycksfall som man eller andra utsätts för när arbetsutrustning används.

Höjdbyggnation/utökad exponering

Mässor som arrangeras av Elmia AB har enligt kontrakt och allmänna bestämmelser en maxihöjd av 2,5 m för uppbyggnad av montrar, skyltar och övrig dekoration. Har ni särskilda behov och/eller vill göra er mer synlig för besökarna, har Elmia AB möjlighet att ge dispens från den fastlagda maximihöjden varvid följande föreskrifter gäller.

 • Byggnation/exponering mot montergranne måste ha ett avstånd på minst 2 m. Byggnation/exponering närmare än detta, är ok under förutsättning att grannmontern skriftligen informeras senast 4 veckor innan inflytt.

 • Byggnation/exponering med placering ˃2 m från er montergranne kan innehålla text, logotyp eller annat budskap. Byggnation/exponering närmare än 2 m från grannmonter måste vara vita och rena.

 • Endast 50 % av monterytan får användas för utökad exponering.

 • Uppbyggnaden skall fylla kraven enligt föreskrifter i Boverkets byggregler, BBR och Boverkets konstruktionsregler, BKR, samt speciella föreskrifter av brand- och utrymningskaraktär från berörda myndigheter.

 • Uppbyggnaden får inte påbörjas förrän Elmia AB lämnat skriftligt tillstånd. Elmia har möjlighet att För sin kontroll äger Elmia rätt att begära kompletterande uppgifter.

 • Användande av s.k. beachflaggor eller liknade exponering som är fristående och överstiger maximihöjden 2,5 m, behöver inte ansökas.

 • En avgift för den utökade exponeringen debiteras med 5 000 kr på er servicefaktura efter mässan. Beachflaggor enligt punkt ovan debiteras med 1000 kr/st.

 • Undantag! Produkter i montern, högre än 2,5m, eller tross i taket för montering av belysning, omfattas inte av begreppet höjdbyggnation/utökad exponering

Villkor:

 • Skriftlig ansökan skickas till Elmia AB senast två månader före mässans start.
 • Elmia har möjlighet att avslå ansökan om omfattningen av höjdbyggnation/utökad exponering leder till att mässhallen eller delar av mässhallen blir avskärmade eller sektionerade.
 • Tillståndsansökan finns under ”Ansökningsblanketter och villkor

Byggnation i två plan, ämnat för rörlig last eller personer

 • Byggnation i två plan kan godkännas under följande förutsättningar
 • Att ansökan skickas skriftligen till Elmia AB.
 • Konstruktioner skall följa fylla kraven enligt föreskrifter i Boverkets byggregler, BBR och Boverkets konstruktionsregler, BKR, samt speciella föreskrifter av brand- och utrymningskaraktär från berörda myndigheter.
 • Allt material skall vara klassificerat enligt gällande brandnorm. Om takraster används på andra planet får ytan inte överstiga 60% av bebyggd yta.
 • Endast 50 % av monterytan får omfatta två-planbyggnad och får inte placeras närmare än 3m från omgivande montergräns. Undantag kan ges av Elmia AB.
 • Tvåplansbyggnationer får inte uppföras närmare än 10 m från varandra, detta kan innebära att senare inkomna ansökningar måste avslås.
 • Takhöjden i bottenvåningen skall vara max 2,5m och min 2,3m, monterns totala höjd får max vara 5m.
 • Antal trappor i en tvåplansmonter bestäms av gångavståndet till närmaste trappa. Gångavståndet till trappa får inte överstiga 10m.
 • Trappbredden bestäms av ytan på övre plan. För ytor upp till 25 kvm krävs en trappa på minst 0,8m trappbredd. För varje påbörjad 25 kvm krävs ytterligare 0,8m trappbredd. Däremot kan dessa båda trappor bytas ut mot en 1,2m rak trappa. En spiraltrappa får inte understiga 0,7m trappbredd. Mellan 0,7-0,9m trappbredd får maximalt 0,9 personer/kvadratmeter vistas på plan 2.
 • Dubbel monterhyra erläggs för den del av montern som tas i anspråk för tvåplansbyggnation.
 • Att det åligger respektive monterbyggare att ansvara för säkerhet och byggledning. Elmia AB fritar sig helt från konstruktionsutförande och byggansvar, men äger rätt att begära in kompletterande uppgifter rörande konstruktion, materialval, m.m.
 • Byggnation får inte påbörjas förrän Elmia AB lämnat skriftligt tillstånd. För sin kontroll äger Elmia rätt att begära kompletterande uppgifter.
 • Granskningsarvode debiteras enligt gällande prislista.
 • Tillståndsansökan skickas senast tre månader innan mässans start till: Elmia AB, Att: Produktion service, Box 6066, SE-550 06 JÖNKÖPING, eller mail till

Brandföreskrifter

 • Elmia AB arbetar med systematiskt brandskyddsarbete enligt Lagen om skydd mot olyckor. Elmias anvisningar skall följas.

Byggnationsmaterial och dekor

 • Material i monterväggar och tak skall vara typgodkänt svårantändligt material lägst klass III, dvs. inte sämre än trä. Träfiberskivor godtas.
 • Typgodkännande kan ersättas av ett skriftligt utlåtande från Statens Provningsanstalt. Typgodkännandet eller intyg ska finnas tillgängligt i montern, om det inte på annat sätt klart framgår att materialet kan godtas. Vid osäkerhet från Elmia AB sida kan ett enkelt provningsförfarande utföras av Elmia AB.
 • Dekormaterial t ex. textilier som används som tak eller beklädnad av väggar skall vara impregnerade till svårantändlighet. OBS! Detta innebär att obehandlad dekor såsom papp, papper, frigolit, plast eller likande inte kan användas som bygg- eller dekormaterial.
 • Tak till överbyggda eller slutna montrar överstigande 30m2 måste brandlarmas.

Emballage och annat material

 • Emballage och annat brännbart förpackningsmaterial får inte förvaras i montern, det skall förvaras på anvisad plats.

Utrymningsvägar

 • Det är förbjudet att blockera eller skymma utrymningsvägar, utrymningsdörrar, brandredskap, larmtryckningsknappar och skyltar. Elmia förbehåller sig rätten att sätta upp utrymningsskylt i montern vid behov.

Brandfarliga och explosiva varor

 • Hantering och förvaring av brandfarlig vätska, gas eller tryckkärl är generellt inte tillåtet. Ansökan om tillfälligt tillstånd för detta kan göras skriftligen senast 4 veckor innan arrangemanget startar. Ansökan skall tillse att gällande lagar och regler efterlevs.
 • Förbrukade rengöringstrasor indränkta med olja, fett eller lösningsmedel skall förvaras i särskilda tättslutande, obrännbara behållare med självstängande lock.
 • På alla motorfordon skall det vara så lite bränsle som möjligt, bränsletanken skall vara försedd med låsbart lock. När det gäller gasoldrivna fordon ska även huvudkranen närmast tanken (behållaren) vara stängd.
 • Hantering och förvaring av gasol kräver godkännande av brandskyddsansvarig på Elmia AB
 • All användning av pyroteknik eller rökbildande maskin/föremål får varken användas eller medföras på Elmia, vare sig inom- eller utomhus, utan skriftligt tillstånd först erhållits från Elmia AB.
 • Pyrotekniska varor får inte utan tillstånd av polismyndighet användas vid en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som hålls inomhus.
 • Tillståndsansökan finns här

Heta arbeten

 • Heta arbeten innebär arbeten som medför gnistbildning, lödning svetsning, skärning, rondellarbete, torkning, uppvärmning, öppen låga eller annat arbete med verktyg vilket leder till uppvärmning.
 • Heta arbeten är inte tillåtet på Elmia AB ens under monterbyggnationstiden, utan att skriftligt tillstånd först erhållits från Elmia AB.
 • Alla heta arbeten skall göras av personer med godkänt heta arbeten certifikat. Då det inte finns någon klar gräns för vad som är heta arbeten skall alla arbeten där det föreligger osäkerhet klassas som heta arbeten.
 • Ansök via formuläret "Heta arbeten"

Brandföreskrifter för tält

 • Elmia strävar i all sin verksamhet efter att hålla en hög säkerhet för utställare, besökare och personal.
 • Det är utställarens ansvar att säkerställa brandsäkerheten i tältet. Räddningstjänst och Elmia AB har brandskyddsansvariga som kontrollerar brandskyddet. Om brandskyddet ej är tillfredsställande kommer utställare debiteras kostnaden för att säkerställa brandskyddet.
 • Tältdukarna skall vara behandlade eller av ett sådant material att det uppfyller räddningsverkets krav. Typgodkännande skall kunna uppvisas. Alla tält som hyrs av Elmia är typgodkända.
 • Brandskyddsutrustning i tält under 30 m2. I tält under 30 m2 där man ej har uppenbart brandfarlig verksamhet har Elmia inget krav på brandskyddsutrustning. Med brandfarlig verksamhet räknas i detta fall verksamhet där man handskas med öppen låga, brandfarliga ämnen samt matlagning.
 • Brandskyddsutrustning vid brandfarlig verksamhet i tält över 30 m2. Med brandfarlig verksamhet i tält avses bl.a. körning av maskiner, matlagning, användning av gasol samt övrig verksamhet med brandrisk. I dessa fall krävs att tältet utrustas med minst en typgodkänd brandsläckare samt brandfilt.
 • Brandskyddsutrustning vid ej brandfarlig verksamhet i tält över 30 m2. Med brandfarlig verksamhet i tält avses sådan verksamhet där man ej har någon form av verksamhet med högrisk. I dessa fall krävs minst en typgodkänd brandsläckare.
 • Brandskyddsutrustning i tält över 30 m2 utan brännbart material. I tält som ej innehåller brännbart material överhuvudtaget finns det inget krav på brandskyddsutrustning. Elmia rekommenderar dock, för din och era gästers säkerhet, att man minst har en typgodkänd brandsläckare.
 • Brandskyddsutrustning i flervåningstält. I flervåningstält gäller ovanstående krav per våning, samt godkända utrymningsvägar
 • För mer information kontakta Räddningstjänsten i Jönköpings komun, Tel +46 36 10 70 00

Säkra maskiner

I arbetsmiljölagens tredje kapitel, 8 § och 9 § finns regler om vad som gäller för maskiner, redskap, skyddsutrustning och farliga ämnen som kan föranleda ohälsa eller olycksfall. Tillverkaren/importören eller överlåtaren ansvarar för att anordning är tillräckligt säker och skall ha vidtagit de åtgärder som krävs för att ämnet vid avsedd användning inte medför risk för ohälsa. Det finns möjlighet att visa teknisk anordning ex. maskin, på mässa även om den ej är CE-märkt, förutsatt att följande villkor uppfylls.

 • Det skall tydligt anges att anordningen ej uppfyller gällande lagkrav med skylt med texten ”utställningsexemplar” eller ”ej CE-märkt”
 • Tillräckliga säkerhetsåtgärder mot olycka skall ha vidtagits innan anordning sätts i funktion (demonstreras).
 • Vid demonstrationskörningar är det särskilt viktigt att tillräckliga avspärrningar/säkerhetsavstånd finns till både besökare och egen personal.
 • För personer under 18 år (minderårig) finns förbud mot att använda vissa farliga maskiner. Se Arbetarskyddsstyrelsens föreskrift AFS 1996:1 Minderåriga.
 • För mer information kontakta Arbetsmiljöverket. Tel +46 8 730 97 00, arbetsmiljöverket@av.se

Gods och transporter

Ni kan skicka gods till Elmia. Här hittar ni leveransadresser och övrig information kring gods och transporter. FÖR ALLA UPPDRAG GÄLLER NSAB 2000

Godset skall märkas med:

 • Mässans namn
 • Monter.nr.
 • Företagsnamn
 • Kontaktperson
 • Telefon.nr.
 • Mässvägen 12
 • SE-554 54 JÖNKÖPING, SVERIGE

Leverans och lagring av gods

 • Lossning sker automatiskt vid ankomst till mässområdet. För prisuppgifter vänligen kontakta: 

  transport@elmia.se
  +46 36 15 22 85, +46 36 15 22 86

 • Vid behov av lagring före eller efter mässan kontakta Elmia Transportservice.
 • Elmia transportservice ansvarar inte för gods som är avställt i obemannade montrar. Vi rekommenderar att ni som utställare tecknar en heltäckande utställarförsäkring.
 • Elmia transportservice är bemannad enligt Elmias servicebemanning, se resp. arrangemang.
 • Tid utöver servicebemanningen bokas hos Elmia Transportservice, senast två veckor före arrangemanget.
 • För prisuppgifter av lagring av tomemballage vänligen kontakta:

  transport@elmia.se
  +46 36 15 22 85, +46 36 15 22 86

 • Emballage och annat brännbart förpackningsmaterial får inte förvaras i montern, det skall förvaras på anvisad plats.
 • Allt emballage skall märkas med företagsnamn, och monternummer, märklappar finns att tillgå hos Elmia Transportservice
 • Efter mässans slut, och när gångmattor är borttagna levereras tomemballage tillbaka till montrarna.
 • Gods som skall transporteras/skickas från Elmia AB måste vara tydligt märkt. Det skall finnas en utskriven fraktsedel där det tydligt framgår vem som betalar frakten, vilken speditör som kör godset.
 • Lämna godset i er monter.
 • Ni bokar själva transporten hos en speditör

Övriga tjänster hos Transportservice

 • Placering av gods i er monter enligt anvisningar, skicka skiss med anvisningar.
 • Bandning av ert gods efter mässans slut
 • Uthyrning av palldragare
 • Uthyrning av personal
 • Försäljning av förpackningsmaterial.
 • För mer information kontakta Elmia Transportservice:

  transport@elmia.se
  +46 36 15 22 85, +46 36 15 22 86