Allmän information, bestämmelser och villkor

Fakturering

Grundavgift, monterhyra och utställarförsäkring

Faktureras 90 dagar före mässans första dag och förfaller till betalning senast 60 dagar före Mässans första dag.

Övrig fakturering

100% av värdet för monterinredning enligt beställning förfaller till betalning 14 dagar före Mässans första dag. Tilläggsbeställningar och delar av Beställningen som ej kan specificeras eller faktureras på förhand faktureras efter Mässans sista dag med betalningsvillkor 20 dagar netto.

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser utgör kompletterande bestämmelser till samtliga de särskilda avtal som inför varje mässa träffas med respektive utställare.

Ladda ner allmänna bestämmelser som PDF-fil

 

Mervärdesskatt

Mervärdesskatt vid handel med EU-länder:

Tjänsten anses omsatt och ska beskattas i det land där köparen är etablerad och har sin verksamhet om köparen är näringsidkare. Näringsidkare är en juridisk person som är registrerad till mervärdesskatt. Det innebär att Elmia fakturerar utan mervärdesskatt och köparen beskattas i sitt hemland. För att Elmia ska kunna fakturera utan mervärdesskatt krävs att köparen kan uppge ett giltigt VAT-nummer.

Är köparen inte näringsidkare anses omsättningsland vara Sverige och svensk mervärdesskatt tas ut.

Mervärdesskatt vid handel med länder utanför EU:

Är köparen etablerad och har sin verksamhet i ett land utanför EU tas ingen mervärdesskatt ut och köparen ska inte beskattas inom EU.

Utställarförsäkring

Som mässarrangör vet vi att försäkringsskydd är viktigt. Med Elmias utställarförsäkring får du ett tryggt mässdeltagande och kan fokusera på dina säljaktiviteter.

Tillsammans med din orderbekräftelse har du även fått information om Elmias Utställarförsäkring.

Nedan finns mer information om försäkringen och kompletta försäkringsvillkor. Du kan ladda ner dem som PDF-filer.

Försäkringen gäller under förutsättning att betalning skett på förfallodatum.


Tekniska bestämmelser

Elmia Kongress- och Konserthus

För att ta tillvara de möjligheter som mässan erbjuder kan vi hjälpa dig att ordna egna konferenser under och efter mässans tider.

Inom anläggningen ryms faciliteter för alla former av effektiva möten – allt från den stora konferensen till det mindre affärsmötet. Vi hjälper dig med allt du kan behöva för ett bra genomförande. Hotell- och resebokningar, studiebesök, middagar, underhållning och teknisk utrustning. 

Elmia Kongress- och Konserthus arrangerar årligen ett stort antal konferenser, kongresser, kick-offer, events och banketter. Våra moderna och rymliga lokaler ger stora möjligheter till effektiva konceptlösningar.

Kongresshuset rymmer totalt ca 2 000 personer fördelat på ett antal olika lokaler. Varför inte passa på att hyra ett konferensrum i samband med mässan och genomföra t ex en konferens med säljare eller VIP-kunder på kvällstid? Välkommen att höra av dig till oss med dina önskemål.

För mer information kontakta: 

Christina Frisk
Christina Frisk
Telefon: +46 36 15 21 38

Kontaktperson teknisk info: 

Mattias Järelöv
+46 36 15 20 92

Elmias miljö- och avfallsprogram

Elmia har etablerat ett miljöprogram för rationell och ekonomisk avfallshantering. Detta program har en målsättning som följer.

 • Avfallshanteringen ska präglas av återhållsamhet. Mängden avfall ska minimeras och sorteras så att minsta möjliga mängd går till förbränning eller deponi.
 • Elmia ska placera och tillhandahålla containers, kärl, utrymmen och hjälpmedel så att avfallshanteringen underlättas och tillse att containers, kärl etc. är tydligt märkta samt informera personal, partner och entreprenörer om Elmias intentioner.
 • Större mängder deponi och farligt avfall debiteras kunden.

Vår ambition är att göra det så bekvämt som möjligt för våra utställare och besökare att hantera sitt avfall. Vi placerar ut miljöstationer där avfallet uppstår. Hjälp oss att minimera miljöpåverkan genom att sortera rätt. OBS! Vi får bara ta emot avfall som uppstår i aktiviteter på Elmia.

Vi sorterar enligt:

Brännbart

Allt brännbart avfall, som inte kan sorteras enligt nedan.

Deponirest

Keramik, porslin, betong, fönsterglas mm

Farligt avfall

El- och elektronikskrot
Batterier
Glödlampor, lågenergilampor, lysrör
Färg, lösningsmedelsavfall
Tryckimpregnerat trä

Glasförpackningar

Färgat och ofärgat glas

Hårdplastförpackningar

Rena dunkar och flaskor

Kompost

Matavfall från restaurang eller motsvarande verksamhet

Metall

Metallförpackningar och metallskrot

Mjukplast

Emballageplast, sträckfilm

Papper

Broschyrer, tidningar mm.

Trä

 • Rent träavfall
 • Målat trä

Well

Well- och kartongförpackningar

Att tänka på!

Farligt avfall får under inga omständigheter sorteras fel! Fråga oss gärna om ni är osäkra.
Små mängder av färgrester sprayburkar el & elektronikskrot kan läggas i mobila miljöstationer.

Fordonskörning i hallarna och på området

Ren luft ger bättre arbetsmiljö. På Elmia försöker vi minimera utsläppen av de avgaser som bildas vid fordonskörning för att skapa ett bättre arbetsklimat för alla, personal, utställare och besökare.

Det är viktigt med bra luft i hallarna och genom att vi tillsammans respekterar de speciella tider och begränsningar som satts upp för fordonskörning, så bibehåller vi en bra arbetsmiljö för alla.

Tänk på att anmäla dig tidigt (Kontaktuppgiften nedan) och planera ditt inkörningsbehov, för till exempel släpkärror, lastbilar, vagnar och maskiner. Om maskiner inte kan köras in med eltruck ska katalysator användas. Vid tomgångskörning, exempelvis när gods och material lastas eller lyfts, ska utsugningsfläktar användas.

Tänk också på att stänga av fordonet vid köbildning. Släpkärror puttas in för hand eller dras med eltruck.  Använd mässans transportservice, vi finns där för att hjälpa dig!

För att ha tillåtelse att köra på Elmias område krävs det att föraren är 18 år och har körkort. 

Frågor angående in- och utflyttstider, skickas till Elmia AB, Att: Produktion service, Box 6066, SE-550 06 JÖNKÖPING, eller mail till

Säkerhet vid maskiner och redskap

Allmänt

 • Utställare ansvarar själva för all hyrd utrustning under mässperioden.
 • Utställare/monterbyggare skall ha en gällande ansvarsförsäkring för såväl person- som sakskador, varvid fullvärdesförsäkring skall gälla.
 • Samtliga byggnationer och konstruktioner måste uppfylla alla eventuella krav enligt föreskrifter i Boverkets byggregler, BBR och Boverkets konstruktionsregler, BKR. Samtliga materialval ska vara klassificerat enligt gällande brandföreskrifter.  (www.boverket.se)
 • Det åligger dig som utställare/monterbyggare att ansvara för att arbetsmiljöansvaret och byggledning samt att följa gällande lagar och regler. Vi På Elmiamässan fritar oss helt från konstruktionsutförande och byggansvar. Om du beställer en monter eller annan byggnation direkt av Elmiamässan garanterar vi att följa gällande lagar och regler, samt tar fullt konstruktions- och byggansvar för din monterbyggnation.
 • Barn & ungdomar under 16 år får av säkerhetsskäl inte vistas i mässhallarna när det pågår någon form av byggnation eller rivning, inte ens i målsmans sällskap.
 • Av säkerhetsskäl skall alla ha och bära ett byggnationskort. Byggnationskortet gäller enbart under in- och utflyttning.
 • Personlig skyddsutrustning skall alltid användas när så krävs.
 • All hantering och användning av alkohol och droger är förbjudet.
 • Rökning är enligt lag inte tillåtet i anläggningen. Rökning får ske utomhus på anvisad plats.
 • Alla arbeten som innebär ingrepp i fastigheten får endast utföras av Elmia AB anvisad personal. Exempel på sådana arbeten är upphängning av wire i tak, förankring av maskiner i golv, fästanordningar i pelare eller balkar, etc.
 • Vid all användning av såg, slip, putsmaskiner eller liknande skall spånsug kopplas till dessa.
 • Representanter från Elmia AB gör regelbundna skydds- och brandskyddsronder inför och under varje arrangemang. Synpunkter och anmärkningar som framkommer under dessa skall åtgärdas omgående. Eventuella kostnader debiteras utställaren.
 • Elmia AB tar inget ekonomiskt ansvar för kostnader uppkomna med anledning av eventuella väntetider i samband med exempelvis inflytt och utflytt, leverans av produkter, etc.
 • Monteraktiviterer som av Elmia AB uppfattas som störande för omkringliggande montrar kan avbrytas. Ingen kompensation utgår för eventuella kostnader kopplade till den avbrutna aktiviteten.
 • Röstförstärkare eller högtalare får ej användas så att det stör besökare eller utställare.
 • Trådlösa mikrofoner får ej användas utan tillstånd, kontakta ansvarig säljare för godkännande.
 • Reklamutdelning får endast ske i den egna montern

In och utflyttning

 • Som monterbyggare/utställare ansvar ni för arbetsmiljön och brandskyddet inom er monteryta.  Detta innebär att ni måste vidta erforderliga åtgärder för att skydda dig själv och övriga monterbyggare/utställare från olycksrisk.
 • Officiella tider för in och utflyttning meddelas i utställarguide för resp. arrangemang. (se Elmias hemsida)
 • Utökad bygg och rivningstid s.k. byggtidsändring, kan eventuellt beviljas av Elmia AB. Detta debiteras med fast pris per monter. Tillståndsansökan finns på Elmias sida "Shop".
 • Sista inflyttningskvällen får arbete i montern pågå i de flesta fall till kl:20:00, för mer information se mässans Utställarguide. Därefter skall hallen vara tom (om inget annat meddelas).
 • Rivning i montern för påbörjas direkt när arrangemanget stänger, OBS! håll gångar fria.
 • Utflytt får ske först efter att gångmattor är borttagna. (ca: 1 timme efter avslutat arrangemang).

Gångar och övriga gångytor

 • Alla gångar är utrymningsvägar, utrymningsvägar, brandredskap, larmknappar och skyltar får ALDRIG blockeras eller skymmas. Elmia förbehåller sig rätten att sätta upp utrymningsskylt i monter vid behov.
 • Utställningsmateriel som placeras utanför montern bortforslas på utställares bekostnad.
 • Byggnationer över gångarna får inte förekomma utan tillstånd. Detta gäller även utstickande skyltar och dekorationer.
 • Endast Elmias vävtejp är tillåten vid mattläggning, tejpen kan beställas i mässhopen.  All tejp måste borttagas efter arrangemanget.
 • Golvet får ej målas eller på annat sätt utsättas för skada. Skadegörelse på golv debiteras med återställningskostnaden.
 • Tillståndsansökan skickas till, Elmia AB, Att: Utställar support, Box 6066, SE-550 06 JÖNKÖPING, eller mail
  Service

Egna fordon, släpvagnar

 • Det är endast tillåtet att köra/rulla in transportfordon, släpvagnar och bilar i lokalen i samråd med Elmias personal.
 • Observera att parkering inte är tillåtet framför portar, dörrar eller lastramper, och att tomgångsförbud råder i hallar och på området.
 • Parkera alltid transportfordon, släpvagnar och bilar på anvisad plats.

Monterväggar ingår normalt

 • Elmias monterväggar består av vitmålad spånskiva, tjocklek =22mm, bredd =1005mm och höjd=2500mm.
 • Stödväggar kan vara riktade in i montern.
 • Inga stödväggar får plockas bort utan tillstånd från Elmia AB.
 • Monterväggen kan belastas med 10kg/sektion
 • Efter avslutat arrangemang skall monterväggar rensas från klammer, tejp, skruv, spik, häftkuddar och liknande.
 • Eventuell återställningskostand för skador såsom borr- och skruvhål, klammerborttagning, tejprester och återställning av egenhändigt målad/tapetserad vägg debiteras enligt gällande prislista.
 • Önskas inte montervägg, meddela Elmia AB, Att: Produktion Service, Box 6066, SE-550 06 JÖNKÖPING, eller mail
  Productionservice

Målning

 • I Elmias lokaler får inte produkter med organiska lösningsmedel användas. Exempel på sådana är kontaktlim, sprayfärg och spray som innehåller lacknafta/thinner som lösningsmedel. Detta följer arbetarskyddsstyrelsen föreskrifter, AFS 2000:4.4-5 §§samt Miljöbalken, kap2.2-8 §§.
 • Det råder generellt förbud mot sprutmålning i Elmias mässhallar.

 

El-föreskrifter och elinstallationer

 • Elmias elnät har växelström 240 V 1-fas och 400 V 3-fas. Alla eluttag är jordade.
 • All elektrisk installation skall vara utförd enligt gällande starkströmsföreskrifter.
 • Elcentraler får inte blockeras
 • Inga installationer får göras i spänningssatt anläggning. Om otillbörlig anslutning skadar distributionsnätet eller anslutna anläggningar, kommer skadestånd att utkrävas av ansvarig utställare.
 • Armaturer och bruksföremål av ledande material skall alltid jordas eller vara F1 märkt.
 • Inkoppling i montern skall göras av behörig installatör (SIND FS 1988:1,2,3,4)
 • Elmia har av NUTEK erhållit tillstånd att få ansluta flyttbara enheter med sladd och stickpropp utan hinder av vad som anges i starkströmsföreskrifterna Kapitel 52. Punkt 521.4. En förutsättning för detta tillstånd är att Elmia har skyldighet att kontrollera och åtgärda ev. brister på de flyttbara enheterna.
 • Elmia kommer kostnadsfritt att kontrollera anslutningar till spotlightskenor. Vid ev. brister kommer dessa att om möjligt lagas av Elmias personal. Kostnaden för detta debiteras utställaren.
 •  Material med brister får av säkerhetsskäl inte användas inom mässområdet.
 • Inkoppling till utställningslokalernas fasta installationer skall utföras av Elmias auktoriserade entreprenör.
 • Vid skada eller fel på installationen, kontakta mässinfo eller utställarservice.
 • Elkraften till montrarna sätts dagligen på ca: en timme före utställningens öppnande och stängs av ca: en timme efter utställningens stängning.
 • Om du behöver kontinuerlig ström s.k. Byggström eller Nattström till din monter, beställer du det på beställnings- och prislistan som finns på Elmias sida "Shop". Uttag 1 fas 230V, 24 timmar.
 • Släck monterbelysningen vid dagens slut.

 

Felaktigheter i elutrustningen

 • Om utställares utrustning utlöser säkringar på grund av orsaker som Elmia ej kan hållas skyldig, äger Elmia rätt att debitera nedlagd tid för felsökning och åtgärder därav. Det kan gälla orsaker som felaktig dimensionering av strömförbrukning felaktigheter i utställares egen utrustning, transformatorer som kräver hög spänning vid start ögonblicket eller liknande.
 • Utställare är ansvarig för all elektrisk utrustning i montern förutom hyrd utrustning från Elmia.

 

Strömförbrukning

 • En avgift tillkommer på servicefakturan för varje utställare gällande monterns strömförbrukning. Den är baserad på vilken typ av utrustning montern innehåller.

 

Internet och Telefoni

 • Internetuppkoppling, datorer, telefon, AV-teknik, o.s.v. – Vi kan tillgodose ert behov av såväl analoga som digitala system.
 • Elmia erbjuder utställare och besökare fri tillgång till Elmias WiFi-nät. För bästa driftsäkerhet av Internet rekommenderas vi trådburen anslutning, särskilt vid behov av kommersiell uppkoppling mot Internet.

Musik

 • Beställaren ansvarar för all musik som framförs publikt i någon form under arrangemanget.
 • Beställaren ansvarar i förekommande fall för att detta redovisas och regleras i enlighet med de regler som gäller avseende upphovsmannarätt, artist- och produktionsrätt inom Sveriges Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM), Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI) och International Federation of the Phonographic Industry (IFPI). 
 • Om användning av streaming plattform t.ex. Spotify, Apple Music, Tidal eller liknande används så måste deras allmänna villkor följas.
 • Elmia erbjuder uthyrning av licensierade spotify-enheter med möjlighet att spela Era egna spellistor.
 • Kontakta vår teknikavdelning på nedan mail för mer information och priser.
  AV

Regler och anvisningar för arbeten med laster och monteringar i tak

 • All hängning och montering i tak eller takstol, får endast utföras av Elmias personal.
 • Arbeten med laster och monteringar på hög höjd ex. belysningstrossar, får endast utföras av personal som uppfyller utbildningskraven enligt Arbetsmiljökraven och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av lyftanordningar och lyftredskap.
 • Utbildningsintyg skall kunna uppvisas.
 • Elmia levererar 5mm, 6mm, och 8mm wire.
 • Linlås typ ”backlås” godkända för lyft skall användas.
 • Rätt antal & dimension på linlås skall användas.
 • Redskap såsom stållina, kätting, linlås, stroppar, sling, och övriga redskap & komponenter skall vara CE-märkta och godkända för lyft.
 • Varje tygstropp eller rundsling skall ha en tydlig maxlastangivelse, maxlasten skall anges med siffror och bokstäver.
 • När tygstropp eller rundsling används, skall de säkras med wire eller kätting.
 • När telfers och lyftblock används måste de uppfylla säkerhetskraven i maskindirektivet (AFS 1994:48, bilaga1, bilaga 2 och bilaga 5) och vara CE-märkta.
 • Telfers/handlyftblock skall säkras med wire eller kätting, och vara godkänd för lyft.
 • Vid hängningar med andra lösningar/konstruktioner skall dessa följa Svensk Standard SS 767 15 01.

 

Regler och anvisningar för arbeten med Tross

 • Personal som arbetar med tross skall följa Maskindirektivet 2006/42/EG, SIS-CWA 15902-2:2010, Arbetarskyddsstyrelsens föreskrift, Rådets direktiv 89/655/EEG
 • Vid arbeten med trossutrustning eller andra metalliska föremål, är det varje persons skyldighet att använda verktyg så inte framkallar skadliga ljudnivåer. T.ex. skall gummiklubba ovillkorligen användas vid arbete med tross p.g.a. de ljudnivåer som annars kan uppstå.

 

Tryckluft, Vatten och avlopp

 • Lufttrycket är 7,5 bar. Kopplingar är av typ Tema
 • Vattentrycket är 5,5 bar. Kopplingar är av typ Tema
 • Avlopp pumpas ut via pump och 1 tums slang.
 • Tryckluft, vatten och avlopp levereras via taket.

 

Truckar

 • Av säkerhetsskäl får truckar endast framföras av Elmias personal.

FORTSÄTT

Våra utställningshallar

Nedan finner ni tekniska specifikationer över våra hallar och andra inomhusytor (pdf).

Hall A

Hall B

Hall C

Hall D

Hall E

 

Lobby Nord - Entré

Lobby Nord - Mässgatan

Lobby Nord - Pressområde

Lobby Syd - Entré

Lobby Syd - Lounge Syd

Alkoholbestämmelser

 • Elmias restauratör FC Gruppen har utskänkningstillstånd för anläggningens restauranger, hallar och konferensavdelning. Det innebär att du som utställare måste vända dig till FC Gruppen om du vill servera alkohol i din monter.

FC Gruppen levererar direkt till er monter enligt gällande prislista. Servering av alkoholhaltliga drycker måste enligt alkohollagen hanteras av serveringspersonal.

FC Gruppen ombesörjer uthyrning av serveringspersonal. Det är inte tillåtet att ta med egen alkohol eller serveringspersonal.

Alkohol får serveras tidigast från och med kl 11.00.

Vid frågor kontakta:

Adam Svensson
0708-30 54 10
adam.svensson@fcgruppen.se

En mötesplats för alla – det är tillgänglighet för oss. Alla ska alltid känna sig välkomna och kunna vara med överallt utan hinder

Hissar, trösklar, trappor, montrar, konferenslokaler, restauranger, toaletter – vi ser kontinuerligt över och genomför anpassningar av våra lokaler och entréer.

Ledarhundar är tillåtna i samtliga Elmias lokaler och ledsagare till besökare med funktionsvariationer har fri entré på våra mässor och andra evenemang.

Parkeringsmöjligheter

Det finns reserverade parkeringsplatser för dig som har parkeringstillstånd för rörelsevariationer.

parkering-tillganglighet.jpg

Klicka på kartan eller här för att ladda ner PDF med parkeringsplatser för rörelsehindrade.

Tillgänglighet i våra hallar och lokaler

Hall A

Hall B

Hall C

Hall D

Konferens- och kongresshus - övre plan

Konferens- och kongresshus - nedre plan


Saknar du något, har synpunkter eller önskemål som kan bidra i vårt arbete med anpassning vill vi gärna veta det – välkommen att höra av dig!