Elmia är ett skyltfönster som driver exporten av svensk skogsteknik

Den nordiska skogsbrukstekniken utvecklades i långa stycken av småföretag, vilka snabbt kom ut på en världsmarknad.

– Elmias skogsmässor var och är det internationella skyltfönstret, säger Hans-Åke Elofson, som under sina pionjärår arbetat på centrala poster hos tongivande maskintillverkare.

2015 års SkogsElmia hade 14 utländska utställare. I år fanns utställare från inte mindre än 21 länder. Det vittnar om att SkogsElmia fortsätter vara ett betydelsefullt skyltfönster och en affärsarena med kvalitet inom skogsbranschen.

Utveckling av dagens maskinsystem

För äldre Elmiabesökare är Hans-Åke Elofson rösten som hördes över hela mässområdet, när han som speaker presenterade de senaste maskinnyheterna. Karriären började med den legendariska skotaren BM Volvo SM 868. Genom uppköp och fusioner blev det ÖSA, FMG, Timberjack och slutligen John Deere. Hans-Åke Elofsson var aktiv på marknadssidan under hela utvecklingen av dagens maskinsystem enligt kortvirkesmetoden med skördare och skotare. Idag kan resultatet tyckas självklart, men på 1960- och 70-talen var den amerikanska helstamsmetoden på väg in med en mer storskalig och industriell syn på skogsbruk. Pådrivande var forskare och skogsindustri. Men trots stora satsningar fick helstamsavverkning aldrig mer än tio procent av volymerna.

– Det berodde bland annat på det svenska virkesflödet, som krävde kapanläggningar ute i skogen för uppdelning mellan sågtimmer och massaved, berättar Hans-Åke.

Ett annat skäl var stora kalhyggen, det största sägs ha varit 15 mil långt och drygt två mil brett, och flygbesprutning. Ingreppen ledde till protester, inte bara från naturvänner, utan även från privata skogsägare med en annan syn på hur skogen borde skötas. Kritiken var så hård i skogsägarleden att det i riksdagen år 1977 motionerades om förbud mot flygbesprutning. Samtidigt började skogsägarna ställa krav på entreprenörerna, vilka i sin tur vände sig till lokala verkstäder som tillverkade maskiner med önskade funktioner. En rad nya produkter utvecklades vid sidan om statens och bolagens skogsbruk.

Innovationer presenterade på Elmia

En av de banbrytande innovationer var engreppsaggregatet för skördare, vilket presenterade 1981 på Elmia. Det hette SP21 och hade dessförinnan fått tummen ned från forskare inriktade på industriskogsbruk. De små verkstäderna såg en möjlighet att sälja mer av lyckade konstruktioner och presenterade sina skapelser på SkogsElmia och internationella Elmia Wood. Där mötte de marknaden och andra inspirerades att komma med något ännu mer innovativt.

– Elmia har spelat en viktig roll på många sätt. Även internationella affärer och företagsfusioner har startat med diskussioner runt en stubbe på mässområdet, berättar Hans-Åke.

Mötesplatsen ökar i betydelse

På vissa sätt påminner dagens situation om vad som skedde för 40 - 50 år sedan. Maskinerna blir större och brukningsmetoderna allt mer rationella. Samtidigt växer kritiken från naturskyddsorganisationerna och det mullrar i skogsägarleden. Även om dagens brukningsmetoder är betydligt mer skonsamma, finns en opinion som kan liknas den på 1970-talet. Samtidigt öppnas nya möjligheter med digitalisering, Big Data och artificiell intelligens. Kombinationen av opinion, ny teknik och nya användningsområden för cellulosafiber förebådar ett paradigmskifte i den svenska och nordiska skogsbruket. SkogsElmia och Elmia Wood växer åter i betydelse som det internationella skyltfönstret för ny och innovativ skogsteknik från Sverige och Norden.