SkogsElmia Innovation Award

SkogsElmia Innovation Award är en utmärkelse vars syfte är att lyfta ny och innovativ teknik inom skogsbruket. De produkter som får utmärkelsen anses vara så intressanta att de bidrar till att utveckla skogsbruket.

För guldmedalj gäller att produkten är en nyhet och tekniken principiellt ny. För silver ska den sticka ut och placera sig bland de bästa i juryns sammanvägning. Kriterierna är nyhetsvärde, miljöpåverkan, arbetsmiljö, slutproduktens kvalitet och ekonomi eller produktivitet.

Valörerna Guld och Silver

För att juryn ska tilldela en produkt SkogsElmia Innovation Award Guld krävs att den både är ny på marknaden och att tekniken är principiellt ny. Det ska vara en innovation som bidrar till att utveckla svenskt skogsbruk, en produkt som är värd att hålla ögonen på. 

En produkt som tilldelas SkogsElmia Innovation Award Silver har juryn bedömt som intressant och även den en nyhet. Att få silver innebär att produkten sticker ut bland de nominerade bidragen och har placerat sig bland de bästa när de olika kriterierna vägs samman. 

Vinnarna SkogsElmia Innovation Award 2019

SkogsElmia I Innovation Award I vinnare I winner.jpg

Priset delades ut på SkogsElmia 6 juni.

GULD

Optea AB – Forest Falcon

Motivering: 
I dagsläget har skogsmaskinerna så hög och uthållig produktionsförmåga att förarnas prestation och uthållighet blir avgörande för produktiviteten. Forest Falcon kan innebära en betydande arbetsmiljöförbättring, bidra till en förbättrad interaktion mellan människa och maskin och inspirera för framtida delautomatisering. Produkten kan enkelt installeras eller eftermonteras i valfri maskin. HUD är principiellt ny teknik för branschen som kan ha stor betydelse och belönas med guld i SkogsElmia Innovation Award 2019.

 

Tracy of Sweden AB Tracy Man

Motivering: 
En metod för trädigenkänning med bildtagning av det avverkade trädets och stubbens snittyta med hjälp av mobilkamera. Genom algoritmer kan sekundsnabb matchning göras. Tekniken möjliggör ursprungsmärkning och spårbarhet av varje trädindivid vid manuell avverkning, från stubben till slutkund. Belönas med guld i SkogsElmia Innovation Award 2019.

 

Arevo AB - arGrow doserare

Motivering: 
arGrow granulat är en patenterad naturlig växtnäring som effektivt tas upp av plantan och kraftigt kan öka tillväxten av rötter och mykorrhiza. För att applicera arGrow utvecklades Doseraren, en tillsats till Pottiputki Planteringsrör. Doseraren levererar rätt mängd gödsel till plantorna och drivs av stångens rörelse då käftarna på planteringsverktyget öppnas. Snabbare och säkrare plantetablering är av mycket stor vikt för skogsbruket. Doseraren belönas med guld i SkogsElmia Innovation Award 2019.

 

KATAM Technologies AB – Katam Forest 

Motivering:
En app till mobiltelefonen för att mäta skog. Mätningar som utförs är objektiva och spårbara. Som komplettering till KATAM Forest finns KATAM Treetop-detection som gör att alla träd kan detekteras med position och höjd utifrån ett drönarfoto. Genom att korrelera denna data med markmätningar med KATAM Forest så kan alla träd i ett bestånd eller på en fastighet uppskattas med såväl trädslag, diameter, trädhöjd och volym. Teknik som möjliggör precisionsskogsbruk, belönas med guld i SkogsElmia Innovation Award 2019. 

 

SILVER

Markusson Professional Grinders AB Sensomatic 

Motivering: 
Kapningen är ett viktigt moment under avverkning och påverkar både produktivitet, slitage och virkeskavlitet. Vassa och jämnslipade kedjor är mycket betydelsefullt. Sensomatic är den enda automatiska kedjeslipmaskin på marknaden som slipar skärtand, botten samt ryttare med sensorstyrd frammatare.  Denna betydande förbättring belönas med silver i SkogsElmia Innovation Award 2019. 

 

Andreas Stihl Norden AB MS 500i 

Motivering: 
MS 500i är världens första och enda motorsåg med elektronisk bränsleinsprutning. Det möjliggör förbättring av vikt-/effektförhållande för motorsågar och lättare start. Denna betydande förbättring belönas med silver i SkogsElmia Innovation Award 2019. 

 

Arboreal AB – Arboreal Trädhöjd 

Motivering:
Den första tillförlitliga höjdmätaren som app till smarttelefon. Arboreal Trädhöjd använder AR-teknik för att mäta avstånd och vinklar för beräkning av trädhöjd. Telefonen har de flesta med sig och då har man möjlighet att mäta trädhöjder vilket belönas med silver i SkogsElmia Innovation Award 2019.

 

Fomatec OY – Combino 

Motivering: 
Ett hybridband för skogsmaskiner. Ett bitande band som kan kompletteras med bärande plattor, på plats i terrängen. Plattorna krokas fast på ena sidan och fästs sedan med bultar på den andra. De bärande plattorna har även en ny kupad profil som ska ge ökad bärighet. Det är angeläget att skona både marken och arbetsmiljön. Intressant utveckling av maskinband som belönas med silver i SkogsElmia Innovation Award 2019.

 


Juryn

Juryn består av branschexperter som i en första bedömning granskar nyhetsvärdet. Alla fullständiga bidrag som lämnats in bedöms av juryn utifrån hur principiellt ny och innovativ tekniken är. Juryn avgör om produkten ska nomineras vidare för medalj. Därefter gör juryn en sammanvägd och jämförande bedömning av samtliga nominerade produkter utifrån kriterierna nyhetsvärde, miljöpåverkan, arbetsmiljö, slutproduktkvalitet och ekonomi/produktivitet.

Nomineringsförfarande

Alla fullständiga anmälningar som kommer in bedöms av juryn. De produkter som uppfyller tävlingens regler blir nominerade. 

Bland de nominerade utses sedan vinnarna av utmärkelsen. De nominerade produkterna klassas beroende på ”nyhetsgrad” efter en framtagen bedömningsmall. Bedömningsmallen ger poäng efter olika kriterier, nyhetsvärde, miljöpåverkan, arbetsmiljö, slutproduktkvalitet och ekonomi/produktivitet. Antalet medelpoäng avgör sedan om produkten erhåller någon utmärkelse. Det finns inga krav att juryn ska utse ett visst antal guld eller silver utan de ska bara titta om produkten lever upp till kriterierna. I praktiken kan det innebära att ingen vinner något pris eller att alla nominerade får en utmärkelse.

Juryn 2019 bestod av:

Mattias Pontén, projektledare, SkogsElmia och juryns ordförande
Per Frankelius, docent, Linköpings Universitet
Magnus Thor, forskningschef, Skogforsk
Göran Andersson, vd och skogsentreprenör, ELA Skogsservice AB.

Juryns bedömning kan inte överklagas. 

Regler

För att juryn ska bedöma en produkt ska anmälningsformuläret och erforderliga bilagor vara kompletta och så utförliga som möjligt vid anmälan. Bristfälliga underlag där frågor i formuläret inte har besvarats kommer inte att bedömas. Ett företag kan skicka in max tre bidrag för bedömning.

Produkter som kan anmälas för bedömning: 

  • Produkten ska vara en teknisk innovation eller ny teknik inom skogsbranschen.
  • Produkten får inte ha marknadsförts i Sverige före 1 januari 2017.
  • Vid anmälan ska produkten finnas på den svenska marknaden och/eller lanseras på SkogsElmia 6-8 juni 2019.
  • Produkten ska, beroende på dess användningsområde, innebära en förbättring inom områdena ekonomi/produktivitet, arbetsmiljö, slutproduktkvalitet eller miljö.

Produkter inom följande områden kan inte anmälas för bedömning:

  • Insatsvaror som kemiska och/eller organiska preparat såsom plantskyddsmedel och gödselmedel m.m.
  • Affärsmodeller eller andra typer av teoretiska modeller
  • Teknik som ligger utanför mässans områden skogsbruk och virkeslogistik.

Angivna produktförbättringar som inte är självklara ska styrkas med oberoende testresultat eller liknande. Likaså ska uppgifter till testmark bifogas där det är relevant. Bilder, film, produktbroschyrer m.m. som beskriver produkten ska bifogas om det finns. 

Bild

Minst en bild ska vara högupplöst (300 dpi) och Elmia ska ha rätt att fritt använda bilden i samband med SkogsElmia och SkogsElmia Innovation Award.

Bland de nominerade utses sedan vinnarna av juryn. De nominerade produkterna klassas i tre grupper beroende på ”nyhetsgrad” efter en framtagen bedömningsmall. Bedömningsmallen ger poäng efter olika kriterier. Antalet medelpoäng avgör sedan om produkten erhåller guld, silver eller bara blir omnämnd.

Offentliggörande och marknadsföring

Produkterna som nomineras offentliggörs ca en månad innan SkogsElmia 2019. Prisutdelning kommer att ske på SkogsElmia 6-8 juni 2019. 

När en produkt har tillskrivits en medalj kan företaget använda emblemet SkogsElmia Innovation Award Guld eller Silver i sin marknadsföring.

Året för medaljen ska alltid vara tydligt i marknadsföringen. Det är endast tillåtet att använda emblemet för SkogsElmia Innovation Award Guld eller Silver tillsammans med den vinnande produkten och inte vid generell marknadsföring av företaget.