Slutanvändningen av avloppsslam - metoder för att komma i mål med fosforåterföringen

Torsdag 29 september kl 10.00-12.30

VA-organisationerna har under många år väntat på nya riktlinjer kring hur slammet ska hanteras för att möjliggöra återföring av fosfor från stad till land. Kraven på slamkvalitet väntas bli skärpta och de flesta är inställda på att hygienisering kommer att kvävas. Det finns flera vägar att gå för att uppnå målet att återföra fosfor från slam. Det kan handla om att förbättra slamkvaliteten och utföra mer långtgående behandling för att skapa förutsättningar för traditionellt slamutnyttjande på mark. Samtidigt finns det andra vägar att gå, exempelvis genom att utvinna fosfor och andra nyttigheter ur slammet eller att förbränna slammet och utvinna nyttiga produkter från de uppkomna restprodukterna.

För att möjliggöra den framtida planeringen hoppas branschen att nya regler för återföring av slam och andra organiska restprodukter till åkermark kommer efter sommaren. Under seminariet går vi igenom regelverket och diskuterar arbetssätt och metoder som kan vara en del i framtida systemlösningar för ökad fosforåterföring.

Målgrupp
Seminariet vänder sig till alla som arbetar med avloppsrening och slam från reningsverk: VA-chefer, processingenjörer, miljöingenjörer på reningsverk, miljömyndigheter, leverantörer av utrustning och konsulter.

Moderatorer/seminarieansvariga
Erik Norin, SWECO och Christopher Gruvberger, VA SYD

Program och föreläsare

- Inledning och förutsättningar
Christopher Gruvberger, VA SYD & Marcus Frenzel, Svenskt Vatten

- Slamförbränning - var står man teknikmässigt och hur gör man i vår omvärld?
Martin Hostrup, Ramböll

- Utvinning av näringsämnen - finns det hållbar teknik?
Bo von Bahr, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

- Uppströmsarbete - exempel på framgångsrika arbeten för förbättrad slamkvalitet
Helena Hasselquist, Örebro kommun

- Hygienisering av slam - vilka tekniker finns på menyn?
Erik Norin, SWECO

- Slam som resurs - anläggningsexempel                                                                 Pål Smits, Lindum Ressurs og Gjenvinning AS, Norge

Avslutande diskussion