Kretslopp av fosfor och slam - hur kan vi arbeta strategiskt i osäkra tider

Onsdag 28 september kl 14.00-16.30Svenskt Vatten

Kretsloppet mellan stad och land behöver slutas och för åkermarken viktiga ämnen behöver återföras till odling som fosfor, kväve, mikronäringsämnen och mull. För att det ska vara möjligt och hållbart behöver vi på sikt minska flödet av farliga ämnen till reningsverken.

Regeringens beslut dröjer om nya regler för återföring av slam och andra organiska restprodukter till åkermark. Hur kan reningsverken arbeta strategiskt med kretsloppsfrågorna när osäkra tider råder?

Målgrupp
VA-chefer, processingenjörer, miljöingenjörer på reningsverk, miljömyndigheter, slamentreprenörer, leverantörer av utrustning och konsulter.

Seminarieansvarig
Anders Finnson, Svenskt Vatten

Program

-Inledning och bakgrund
Anders Finnson, Svenskt Vatten

- LCA för olika slamanvändningsalternativ
Sara Heimersson, Chalmers Tekniska Högskola

- Så arbetar vi nu vidare strategiskt med kretslopp av fosfor och slamanvändning                                                                                                        Cecilia Bertholds - Käppala, David I'Ons - Gryaab & Christopher Gruvberger - VASYD     

- Förslag till slamstrategi

Anders Finnson, Svenskt Vatten