Hur säkrar vi dricksvattnet för framtidens klimatförändringar

27 september kl 10.00-12.30

Klimatförändringarna i Sverige utsätter drickvattnet för ett flertal risker. Men eftersom vi sitter inne med kunskapen om vilka riskerna är, kan vi förutse dem och även anpassa våra verksamheter för att tackla dessa utmaningar. Det gäller en rad pågående och framtida effekter på vattenförekomster, berednings- och distributionssystem för dricksvatten liksom vilken teknik vi använder och måste utveckla.

Samtidigt krävs också att beslutsfattare får kännedom om hur klimatförändringarna påverkar våra dricksvatten och att perspektiven är kända när nya regleringar utformas och kommer på plats.

Hur kan ett hållbart nyttjande av våra dricksvattenresurser säkras för kommande generationer? Vilka tekniska lösningar finns det och inom vilket område måste vi se mer av innovationer och forskning? Hur samordnas olika intressen och sektorer i arbetet?

Målgrupp
Seminariet vänder sig till dig som verkar inom VA- eller dricksvattensektorn, som beslutsfattare, tjänsteman eller samhällsplanerare. Det berör också dig som arbetar med försäljning och utveckling av vatten- eller VA-teknik med särskilt fokus på klimatanpassning.

Seminarieansvarig                                                                                                Therese Nerlund, Rud Pedersen Public Affairs

Moderator
Henrik Sjöholm, Rud Pedersen Public Affairs

Upplägg

- Inledning 

Henrik Sjöholm, Rud Pedersen Public Affairs och Linnéa Ahlén, VARIM

Del 1 - Det strategiska (Vad måste vi beakta och utforma riktlinjer utifrån?)

- Politiskt perspektiv
Emma Hult, riksdagsledamot (mp)

- Vad föreslår Dricksvattenutredningen och varför?
Ida Lindblad Hammar, utredningssekreterare

- Åtgärder för att minska sårbarheten i dricksvattenförsörjningen: exempel från Göteborgs stad
Lisa Ahnhoff, Enhetschef Kretslopp och Vatten, Göteborgs stad

Del 2 - Det tekniska (Hur löser vi det?)

- Nya vattenverk för nya utmaningar                                                                                                                Måns Lundh, Enhetschef Water och Wastewater Treatment, Ramböll

- Teknisk lösningar för framtiden                                                                       Helena Eideborn, Processingenjör, dricksvatten, Sweco Environment AB

Del 3 - Panel                                                                                                                  Inkl frågor från åhörarna