Gemensamhetsanläggningar för VA

Tisdag 27 september kl. 10.00 – 12.30

VA-guidenGemensamhetsanläggningar för VA är i många planeringssituationer ett bra alternativ för att lösa VA-frågan på ett miljömässigt och ekonomiskt fördelaktigt sätt. Dessa anläggningar kan antingen ha en lokal rening eller vara anslutna till en allmän VA-anläggning. Idag är över 100 000 fastigheter i Sverige anslutna till gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp, men samtidigt bildas det inte så många nya varje år. Det beror dels på osäkerheter hos kommunerna om hur processen för bildande fungerar och dels på grund av osäkerheten mot lagen om allmänavattentjänster.

Detta seminarium presenterar dels resultatet från VA-guidens två projekt som genomförts i samarbete med Lantmäteriet och en rad kommuner om gemensamhetsanläggningar för VA. Från projekten presenteras vilka steg som finns i bildandet av en gemensamhetsanläggning. Seminariet kommer även innehålla exempel från kommuner och Lantmäteri samt ett föredrag om juridiken kopplat till gemensamhetsanläggningar.

Målgrupp
Seminariet riktar sig till kommuntjänstepersoner och förrättningslantmätare som arbetar med VA-frågor. Till exempel enskilt VA, VA-planering, VA- och stadsbyggnad eller VA i omvandlingsområden.

Moderator                                                                                                                     Marie Albinsson, VA-guiden/Ecoloop

Program

- Lokala och kommunalt anslutna gemensamhetsanläggningar för VA
Marie Albinsson, VA-guiden/Ecoloop

- Gemensamhetsanläggningar - vad säger LAV, MB och PBL?
Anna Hassel, VA Strategi

- Kommunexempel om gemensamhetsanläggningar                                                                  Lantmäterimyndigheten i Skövde, Skövde VA och Kungsbacka VA