Dagvattenkvalitet - från regn till recipient. Hur ska vi ta oss an utmaningen?

Torsdag 29 september kl 13.30-16.00Svenskt Vatten

Dagvatten karakteriseras av en komplex sammansättning av en mängd olika ämnen som exempelvis tungmetaller, kolväten, näringsämnen, bakterier suspenderat material och salter. De olika ämnena kan ha sitt ursprung lokalt i avrinningsområdet men även från källor lokaliserade utanför. Vissa källor ger upphov till större kvantiteter av föroreningar under exempelvis vinterperioden som däck- och dubbslitage samt vägslitage på grund av användning av dubbdäck. Dagvatten kan ha båda akuttoxisk som långsiktiga negativa effekter på såväl vår hälsa som miljö. För att minska dagvattnets belastning på våra sjöar och vattendrag samt vår hälsa har olika typer av dagvattenanläggningar byggts under senare år. Hur väl olika typer av anläggningar fungerar på kort och lång sikt liksom risken för sekundär föroreningsspridning från sedimenten är till stora delar okänt. Vid seminariet kommer frågor avseende dagvattens kvalitet, från regn till recipient, att diskuteras.


Målgrupp: Alla som är intresserade av dagvatten, speciellt kvalitetsfrågor, och som vill lära sig mer om hur vi kan ta oss an utmaningen. Seminariet kommer att belysa hela kedjan från källa till recipient exempelvis olika källors bidrag, behandlingsmetoder, olika verktyg som stöd i processen.

Moderator Maria Viklander, Luleå tekniska universitet/Dag&Nät

Program och föreläsare

- Behöver vi ta hänsyn till dagvattnets kvalitet?
Jenny Pirard, Stockholm miljöförvaltning

- Uppströmsarbete - identifiering av viktiga källor
Alexandra Andersson-Wikström, Luleå tekniska universitet/Dag&Nät

- Dagvatten - en spännande cocktail
Heléne Österlund, Luleå tekniska universitet/Dag&Nät

- Hur bra fungerar våra dagvattenanläggningar?
Godecke Blecken, Luleå tekniska universitet/Dag&Nät

- Kan vi beräkna datvattenkvalitet?                                                                    Thomas Larm, Stormtac

- Vad gör vi nu?                                                                                                         Maria Viklander, Luleå tekniska universitet/Dag&Nät