Arrangörer

Vi är stolta över att kunna presentera en stark uppslutning av branschens viktiga och tongivande organisationer i årets seminarieprogram. Det arrangeras i samarbete med bransch- och intresseföreningarna Svenskt Vatten, Föreningen Vatten och VARIM. Programmet presenterar även expertkompetens från Havs- och vattenmyndigheten, Cirkulation samt VA-guiden. 

 

Cirkulation är en oberoende facktidning för alla som jobbar med vatten- och avloppsrening. Tidskriften Cirkulation ägs av förlaget Ohlson & Winnfors AB, med säte i Örebro, vilka är specialiserade på vatten och miljöteknik, med utgivning av VA-årsboken och andra böcker inom området.

Föreningen Vatten bildades år 1944 och är en rikstäckande ideell, politisk obunden förening för kunskap om vatten och vattenvård, för vår gemensamma miljö. Föreningen Vattens viktigaste uppgifter är att arrangera tvärprofessionella möten för förkovran och debatt, konferenser för bredd och spetskompetens samt arrangera VA-mässan. Tidskriften VATTEN - Tidskrift för vattenvård, har sedan år 1945 regelbundet getts ut fyra gånger om året innehållande tekniska/vetenskapliga artiklar och notiser med bred täckning av vattenområdet. Föreningen Vatten delar varje år ut ett antal miljöpriser till vattenvårdens välförtjänta hjältar med VATTEN-priset som sin främsta utmärkelse. Föreningen har idag ca 1 000 medlemmar.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)är en statlig miljömyndighet som arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Genom långsiktig planering hanterar HaV mötet mellan miljöintressen och näringsliv, så att så många som möjligt blir nöjda. HaV ansvarar för bland annat havs- och vattenplanering, tillsyn och reglering och har tagit över den största delen av ansvaret för havs- och sötvattensfrågor från Naturvårdsverket.

Svenskt Vatten företräder VA-verken och VA-bolagen i Sverige. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från mer än 8 miljoner människor. De är därmed Sveriges viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag. Svenskt Vatten arbetar med att tydliggöra och stärka VA-verksamhetens roll i samhället. Man organiserar samarbete och kunskapsspridning i tekniska, administrativa och ekonomiska frågor. Man stöder också teknikutveckling och utformning av nya VA-lösningar utifrån bland annat kretsloppstänkande och höga krav på skydd för hälsa och miljö.

VARIM är branschorganisationen för konsulter, entreprenörer och produktföretag som arbetar med vattenrening och vattenbehandling. Organisationens uppgift är att göra branschen och medlemsföretagen mer effektiva och hjälpa dem att skapa en sund och lönsam verksamhet genom att förmedla kunskap, ställa höga krav på medlemmarna och förenkla branschvillkoren.

VA-Guiden är bolaget som driver Avloppsguiden, Dagvattenguiden, VA-planeringsguiden samt den nationella mötesplatsen Vatten Avlopp Kretslopp. VA-guiden bygger nätverk och samlar kunskap inom små avlopp, dagvatten och VA-planering. De tre guidernas hemsidor är navet i verksamheten. Medlemmarna kan också utbyta erfarenheter genom att delta i workshops, studiebesök och seminarier som arrangeras av de olika guiderna.