Arrangörer

Vi är stolta över att kunna presentera en stark uppslutning av branschens viktiga och tongivande organisationer i årets seminarieprogram. Det arrangeras i samarbete med bransch- och intresseföreningarna Svenskt Vatten, Föreningen Vatten och Varim. Programmet presenterar även expertkompetens från Havs- och vattenmyndigheten, Cirkulation samt VA-guiden.  

Cirkulation är en oberoende facktidning för alla som jobbar med vatten- och avloppsrening. Tidskriften Cirkulation ägs av förlaget Ohlson & Winnfors AB, med säte i Örebro, vilka är specialiserade på vatten och miljöteknik, med utgivning av VA-årsboken och andra böcker inom området.

Föreningen Vatten bildades år 1944 och är en rikstäckande ideell, politisk obunden förening för kunskap om vatten och vattenvård, för vår gemensamma miljö. Föreningen Vattens viktigaste uppgifter är att arrangera tvärprofessionella möten för förkovran och debatt, konferenser för bredd och spetskompetens samt arrangera VA-mässan. Tidskriften VATTEN - Tidskrift för vattenvård, har sedan år 1945 regelbundet getts ut fyra gånger om året innehållande tekniska/vetenskapliga artiklar och notiser med bred täckning av vattenområdet. Föreningen Vatten delar varje år ut ett antal miljöpriser till vattenvårdens välförtjänta hjältar med VATTEN-priset som sin främsta utmärkelse. Föreningen har idag ca 1 000 medlemmar.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)är förvaltningsmyndighet på miljöområdet för frågor om bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag och hav. HaV ska vara pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken och verka för en hållbar förvaltning av fiskresurserna. HaVs vision är levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla.

Svenskt Vatten arbetar för friskt dricksvatten, rena sjöar och hav samt människors tillgång till långsiktigt hållbara vattentjänster. Svenskt Vatten är en branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag- VA-organisationerna. I syfte att nå visionen om friskt dricksvatten, rena sjöar och hav och tillgång till hållbara vattentjänster ska Svenskt Vatten med spetskompetens aktivt företräda och vinna gehör för medlemmarnas intressen i nationella och internationella sammanhang och bidra till medlemmarnas utveckling.

VARIM är branschorganisationen för konsulter, entreprenörer och produktföretag som arbetar med vattenrening och vattenbehandling. Som branschorganisation tydliggör Varim medlemsföretagens bidrag till att säkerställa en långsiktig och hållbar vatten- och avloppsförsörjning. Detta göra genom att verka för ett gott affärsklimat i VA-branschen, vara en kunnig företrädare för medlemmarnas intressen och vara en kraftfull mötesplats för medlemsföretagen.

VA-Guiden är en tjänst som för dig som arbetar med små avlopp, dagvatten och va-planering. Här hittar du pberoende, heltäckande och tillförlitlig information som hjälper dig att hålla dig uppdaterad, öka din kunska och ta del av andras erfarenheter och dokument. VA-guiden arrangerar även utbildningar samt den nationella konferensen & mötesplatsen Vatten Avlopp Kretslopp.