Minska brandrisken i återvinningssystemet

– I takt med att återvinningsindustrin växer i Sverige ökar också risken för brand i anläggningarna. Vi kan använda England som exempel. Där uppstår det i snitt en brand varje dag på en återvinningsanläggning. Det ska vi lära oss av så att vi gör på rätt sätt redan från början när liknande anläggningar byggs upp i Sverige, säger Anders Bergström på Firefly, ett svenskt bolag som är specialiserat på brandskydd för processindustri. 

Var finns de störa brandriskerna?

– Det är i första hand i anläggningarna där man bearbetar avfallet som riskerna uppstår, vid komprimering, sönderdelning och lagring av avfall.

För att brand ska uppstå krävs syre, brännbart material och antändningskälla. Tar man bort en komponent så kan det inte brinna.  Vanligast är att försöka eliminera antändningskällan

– Våra system med detektorer och släckzoner i processen är ett exempel på detta.

 

Dammet stor risk

Ett gott och systematiskt brandskyddsarbete börjar med riskinventering och riskanalys.

– Identifiera brännbara material, finns det mycket damm till exempel? Var finns antändningskällor? Hur kan brandspridning ske och vilka är konsekvenserna av en brand? Väg samman detta och sammanställ plan över åtgärder att vidta.

En viktig risk att minimera är material som är på fel ställe.

– Det vill säga utanför processen. Kontrollera processutrustningen så att den är tät, installera effektiva dammutsugar, var noga med städrutiner, designa väggar och plattformar så att inte dammuppbyggnad kan ske.

 

Bli medveten om riskerna

I brandrisksammanhang brukar man sedan skilja på antändningskällor inom och utanför bearbetningen.

– De första kan till exempel vara truckar, frontlastare, el, lampor, heta ytor eller att antändningen så att säga kommer med in i avfallet. Ger ofta ett långsamt brandförlopp. Betydligt snabbare går det om antändningskällan är inom bearbetningen: mekanisk friktion, överlast, maskinhaveri, främmande föremål i krossar, självantändning med mera.

Det är ofta i denna del av riskminimeringen som Fireflys lösningar kommer in, gnistdetektering, punktlösningar, släckzoner.

– Att helt eliminera risken för brand går inte men det är en god start att var medveten om den för att på så sätt minimera dem. 

Publicerad
2014-10-01
Bilder
Anders Bergström från Firefly betonade vikten av att planera för gott brandskydd när han deltog på Elmia Avfall & Återvinning.
Anders Bergström från Firefly betonade vikten av att planera för gott brandskydd när han deltog på Elmia Avfall & Återvinning.