Biogasen kan bidra till samtliga delar

I Sverige produceras idag 1.6 TWh biogas per år. Visionen är att Sverige år 2025 ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning, utan nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Det säger Helena Gyrulf, biogasansvarig på Energigas Sverige.

– För att nå målet krävs utsläppsminskning, ökad energieffektivisering och främjande av förnybar energi. Biogasen kan bidra till samtliga delar. 

Biogasproduktion är en vinst för samhället, lantbruket och miljön. Det går ut på attbiologiska restprodukter behandlas så att miljöbelastningen minskas, samtidigt som förnybar energi utvinns. Sverige har idag drygt 240 biogasanläggningar. Totalt producerar de 1.6 TWh* biogas per år, varav avloppsreningsverken står för 42 procent. Enligt Helena Gyrulf finns en realiserbar potential att i framtiden kunna producera 22 TWh biogas per år.

– För att uppnå det krävs god ekonomisk tillväxt, stigande oljepriser och en tydlig politisk styrning.

Branschföreningen Energigas Sverige har idag 180 medlemmar, varav ett 80-tal är verksamma inom biogasområdet. Föreningen arbetar för att öka användningen av energigaser med visionen att de ska vara en del av det hållbara samhället. Under VA-mässan på Elmia i Jönköping ska Energigas Sverige hålla ett biogasseminarium.

– Vi har bjudit in ett antal aktörer som ska berätta om hur de jobbar med biogasproduktion och förädling till fordonsgas. Vi kommer även att få lyssna till en presentation om utsläpp till luft i samband med biogasproduktion. Metanutsläpp och luktspridning är något som diskuteras allt oftare, säger Helena Gyrulf.

Vilka är de viktigaste frågorna kring biogas just nu?

– En viktig och aktuell fråga är hållbar återföring av fosfor på åkermark. Naturvårdsverket har utrett frågan på uppdrag av regeringen och om deras förslag blir verklighet kan biogasutvecklingen hämmas. Energigas Sverige har lämnat remissvar till fosforutredningen. En annan viktig fråga är hur vi ska nå en fossilfri transportsektor till år 2050. Vi skriver just nu ett remissvar till utredningen Fossilfrihet på väg.

Förutom seminariet om biogas finns för besökarna på VA-mässan även möjlighet att delta på temavandringar inom sju olika teman, varav biogas är ett tema. Under dessa vandringar går man under en timme en guidad tur på mässområdet till ett antal utställare som erbjuder produkter och tjänster inom just detta tema.

*1 TWh kan till exempel driva alla svenska tåg, tunnelbanor och spårvagnar under fem månader.

Publicerad
2014-06-11
Bilder
Helena Gyrulf, biogasansvarig på Energigas Sverige.
Helena Gyrulf, biogasansvarig på Energigas Sverige.