VA-guiden

Lär dig allt om dagvattendammar via film

Hållbar dagvattenhantering är en förutsättning för att kunna nå god vattenstatus och god vattenkvalitet i tätortsnära sjöar, vattendrag och havsvikar. Det är också viktigt för att minska risken för översvämningar. Därför presenteras två nya filmer om utformning, skötsel och mervärden för renings- och fördröjningsdammar.
Två nya filmer om dagvattendammar finns nu att se via Dagvattenguiden. Filmerna har producerats inom projektet ”Goda exempel på dagvattenlösningar i Stockholms län” som är ett samarbete mellan Sigtuna vatten och renhållning, Täby kommun, Stockholm Vatten, VA-guiden och WRS med stöd från Stockholms läns landsting. Syftet har varit att samla och sprida information om goda exempel på hållbara dagvattenlösningar i Stockholms län.

Filmerna riktar sig till alla som utformar, anlägger och sköter dagvattendammar. I den första filmen beskrivs dimensionering, reglering och annat som bör tas hänsyn till vid anläggning av dagvattendammar för både Visingedammen och Skogbergadammen. Den andra filmen visar hur estetiska värden och rekreation kan kombineras med åtgärder för ökad biologisk mångfald.

Filmerna kommer följas upp med flera goda exempel på dagvattenlösningar inom Stockholms län. Dessutom kommer alla anläggningar att vara tillgängliga med besöksinformation på Dagvattenguiden under hösten 2016, en tjänst från VA-guiden.

Se filmerna här: http://dagvattenguiden.se/2016/09/21/tva-nya-filmer-om-dagvattendammar/

Bildarkiv
Här hittar du bra bilder på Visingedammen med fri publicering tillsammans med pressmeddelandet: www.vaguiden.se/press/pressbilder

http://www.dagvattenguiden.se
Publicerad
2016-09-23
Bilder
Dokument