4GHI

Mål i fokus ökar effektivteten på Sörmland Vatten och Avfall AB

Sörmland Vatten och Avfall AB (senare nämnt som Sörmland Vatten) blickar framåt och lägger i nästa växel. Genom att fokusera mot tydliga mål och förbättra planeringen minskas påverkan av akuta händelser som försämrar effektiviteten.
Sörmland Vattens VD Björnar Berg tog under våren 2014, tillsammans med styrelse och ledningsgrupp, ett strategiskt beslut att utveckla affärsplanen med fokus på målstyrning och långsiktiga strategier. Under oktober påbörjar bolaget driftsättningen av sitt styrsystem baserat på Cockpit Communicator, levererat av 4GHI. Styrsystemet blir ett verktyg för att målstyra och följa upp verksamheten.
Per Ivarsson, chef för ledningsnät berättar att:
- Ledningsnätet i vårt verksamhetsområde är i stort behov av underhåll. Vår utmaning är att prioritera bland våra övergripande projekt och våra investeringar samtidigt som den dagliga driften ska skötas. För att nå framgång måste varje person veta sin roll och sina mål och se hur deras mål hänger ihop med Sörmland Vattens övergripande affärsplan. Förenklat så bryts målen ner så att varje medarbetare känner sig delaktig. Att avsätta tid att arbeta med mål och långsiktiga strategier gör att vi arbetar mer förebyggande och succesivt minskar akuta händelser. Genom det växer medarbetarna i sin arbetsroll och trivseln ökar. Vi ser detta som en förutsättning för att kunna göra vårt jobb effektivt och här kommer Cockpit Communicator in som ett givet system för att stödja den utvecklingen.

Björnar Berg, VD berättar att:
Sörmland Vatten ägs av Vingåker, Flen och Katrineholms kommun. Vi har en rapportering som är ganska komplicerad då varje ägare vill ha rapportering över sin kommuns leverans och utveckling. Jag och min ledningsgrupp har tidigare ägnat mycket tid vid varje rapportering för att ge en rättvis och informativ bild till de olika styrelserna och ägarna. Med hjälp av Cockpit Communicator blir rapporteringen enklare och en naturlig del i ledningens arbete, vår tid för att rapportera minskas. Samtidigt blir våra rapporter transparenta och likformiga d.v.s. helt enkelt högre kvalitet.

http://www.4ghi.se/sormland-vatten/
Publicerad
2014-09-16