Demotorget

Demotorget är en gatukorsning i fullskala placerad på en yta mitt i utställningshallen där du som har en bokad monteryta erbjuds möjligheten att presentera dina TA-lösningar och produkter.

23183_Demotorget_rendering1920x1080.png

>> Klicka här för en större version av skissen

Exempel på vad som kan visas på demotorget kan vara ITS lösningar/upplysningsskyltar, citybarriärer, hastighetsdämpande åtgärder, räcken och andra tillfälliga anordningar vid vägarbetsbetsplatser. Speciellt fokus läggs på oskyddade trafikanter, främst cyklister i stadsmiljö.

Som utställare med bokad monteryta på mässan erbjuds du alltså möjligheten att vara med på Demotorget och visa upp lösningar med material som passar att använda vid de olika fiktiva arbetsplatser som förekommer på Demotorget.

Beskrivning

Det planerade demotorget består av en gata som går hela vägen från ingången till utställningshallen och fram till föreläsningslokalen och som har en fyrvägskorsning med övergångsställen och cykelöverfart strax innan föreläsningslokalen.

De arbeten på ytan som ska skyddas är:

En byggnadsställning som ska skyddas från motorfordonstrafik och gångtrafik som ska tas om hand vid en fyrvägskorsning.

Det förekommer 2 schakter, en på huvudgatan, och en på tvärgatan som ska skyddas

Det förekommer också 2 telebrunnar där fiberarbeten pågår som ska skyddas, en i cykelytan bredvid huvudgatan och en i korsningen i gatumark på tvärgatan.

Materialet som visas förutsätts vara testat och godkänt att använda enl. gällande standarder eller regelverk för avstängningsmaterial. Innovationer som inte uppfyller detta ska vara märkta så att det tydligt framgår.

Även ITS lösningar, trafiksignaler och andra innovativa förslag på hur trafiken ska tas om hand kommer det att finnas plats för.

 

Anvisningar för medverkan på Demotorget

Höjden på materialet som inte är genomsiktligt är max 1.1m allt som är högre ska vara genomsiktligt eller smalare än 150mm typ lyktstolpar och vägmärkesstolpar, dock ej vägmärken som ska vara i naturlig storlek och på rätt höjd enl. TSFS 2019:74

Ordinarie skyltning av gatorna ska finnas och utföras, samt tillfällig skyltning av arbetsplatserna ska utföras. Avståndet mellan de pelare som finns är 8,4m, det utrymmet kan utnyttjas för att visa flera typer av avstängningar i den yta som pelarna kräver.

Materialet som används får märkas med typbeteckning/funktion och utställarens namn, sedan ska all annan information om materialet ske i respektive utställares monter.

Inga väggar som skymmer sikten till de utställare som är runt torget kommer att sättas upp, utan det blir fri sikt eller genomsikt till alla utställare från torgytan, byggnadsställningen kommer i ögonhöjd bara att bestå av spiror och ev. ställningsplan kommer att vara minst 3m upp från golvet.
 

 

Magnus Herngren
Magnus Herngren
Telefon: +46 36 15 21 41