Välkommen till Tekniska bestämmelser

Här finner du information om vår anläggning, dess funktioner, kapaciteter och generella regler för hur vi samverkar under arrangemang.

Visa och skriva ut Tekniska bestämmelser

Tekniska bestämmelser

Våra utställningshallar

Elmias virtuella rundtur

Följ med på virtuell rundtur av Elmia!

 

Nedan finner ni tekniska specifikationer över våra hallar och andra inomhusytor (pdf).

Våra hallar:

Hall A 
Hall B 
Hall C 
Hall D 
Hall E

Övriga inomhus ytor:

Lobby Nord - Plan 1 
Lobby Nord - Plan 2 
Lobby Nord - Press 
Lobby Syd - Plan 1 
Lobby Syd - Plan 2

Elmia Kongress- och Konserthus

För att ta tillvara de möjligheter som mässan erbjuder kan vi hjälpa dig att ordna egna konferenser under och efter mässans tider.

Inom anläggningen ryms faciliteter för alla former av effektiva möten – allt från den stora konferensen till det mindre affärsmötet. Vi hjälper dig med allt du kan behöva för ett bra genomförande. Hotell- och resebokningar, studiebesök, middagar, underhållning och teknisk utrustning. 

Elmia Kongress- och Konserthus arrangerar årligen ett stort antal konferenser, kongresser, kick-offer, events och banketter. Våra moderna och rymliga lokaler ger stora möjligheter till effektiva konceptlösningar.

Kongresshuset rymmer totalt ca 2 000 personer fördelat på ett antal olika lokaler. Varför inte passa på att hyra ett konferensrum i samband med mässan och genomföra t ex en konferens med säljare eller VIP-kunder på kvällstid? Välkommen att höra av dig till oss med dina önskemål.

För mer information kontakta:
Annika Pettersson +46 36 15 21 37
Christina Frisk +46 36 15 21 38
   
Kontaktperson teknisk info:
Mattias Järelöv +46 36 15 20 92
   
Tillgänglighet i vår anläggning

Elmia är en mötesplats för alla människor. Det är viktigt att även du som har en funktionsnedsättning kan nå exempelvis utställningsmontrar, restauranger, toaletter och hissar utan problem.

Handikappanpassning

Reserverade parkeringsplatser och avfasade trottoarkanter vid entrén, handikappanpassade hissar, toaletter och dörröppnare är självklarheter. När vi bygger ut eller om ser vi dessutom alltid till att installera ny teknik för att förbättra tillgängligheten.

Förmodligen finns det ännu fler åtgärder vi skulle kunna genomföra för att underlätta ditt besök på Elmia. Därför är du alltid välkommen att lämna synpunkter och förslag vid informationsdiskarna.

Detaljerad information om tillgänglighet och karta över vår anläggning (pdf-fil, öppnas i nytt fönster)

Att bygga monter

Allmänt

 • Utställare ansvarar själva för all hyrd utrustning under mässperioden.
 • Utställare/monterbyggare skall ha en gällande ansvarsförsäkring för såväl person- som sakskador, varvid fullvärdesförsäkring skall gälla.
 • Samtliga byggnationer och konstruktioner måste uppfylla alla eventuella krav enligt föreskrifter i Boverkets byggregler, BBR och Boverkets konstruktionsregler, BKR. Samtliga materialval ska vara klassificerat enligt gällande brandföreskrifter.  (www.boverket.se)
 • Det åligger dig som utställare/monterbyggare att ansvara för att arbetsmiljöansvaret och byggledning samt att följa gällande lagar och regler. Vi På Elmiamässan fritar oss helt från konstruktionsutförande och byggansvar. Om du beställer en monter eller annan byggnation direkt av Elmiamässan garanterar vi att följa gällande lagar och regler, samt tar fullt konstruktions- och byggansvar för din monterbyggnation.
 • Barn & ungdomar under 16 år får av säkerhetsskäl inte vistas i mässhallarna när det pågår någon form av byggnation eller rivning, inte ens i målsmans sällskap.
 • Av säkerhetsskäl skall alla ha och bära ett byggnationskort. Byggnationskortet gäller enbart under in- och utflyttning.
 • Personlig skyddsutrustning skall alltid användas när så krävs.
 • All hantering och användning av alkohol och droger är förbjudet.
 • Rökning är enligt lag inte tillåtet i anläggningen. Rökning får ske utomhus på anvisad plats.
 • Alla arbeten som innebär ingrepp i fastigheten får endast utföras av Elmia AB anvisad personal. Exempel på sådana arbeten är upphängning av wire i tak, förankring av maskiner i golv, fästanordningar i pelare eller balkar, etc.
 • Vid all användning av såg, slip, putsmaskiner eller liknande skall spånsug kopplas till dessa.
 • Representanter från Elmia AB gör regelbundna skydds- och brandskyddsronder inför och under varje arrangemang. Synpunkter och anmärkningar som framkommer under dessa skall åtgärdas omgående. Eventuella kostnader debiteras utställaren.
 • Elmia AB tar inget ekonomiskt ansvar för kostnader uppkomna med anledning av eventuella väntetider i samband med exempelvis inflytt och utflytt, leverans av produkter, etc.
 • Monteraktiviterer som av Elmia AB uppfattas som störande för omkringliggande montrar kan avbrytas. Ingen kompensation utgår för eventuella kostnader kopplade till den avbrutna aktiviteten.
 • Röstförstärkare eller högtalare får ej användas så att det stör besökare eller utställare.
 • Trådlösa mikrofoner får ej användas utan tillstånd, kontakta ansvarig säljare för godkännande.
 • Reklamutdelning får endast ske i den egna montern

 

In och utflyttning

 • Som monterbyggare/utställare ansvar ni för arbetsmiljön och brandskyddet inom er monteryta.  Detta innebär att ni måste vidta erforderliga åtgärder för att skydda dig själv och övriga monterbyggare/utställare från olycksrisk.
 • Officiella tider för in och utflyttning meddelas i utställarguide för resp. arrangemang. (se Elmias hemsida)
 • Utökad bygg och rivningstid s.k. byggtidsändring, kan eventuellt beviljas av Elmia AB. Detta debiteras med fast pris per monter. Tillståndsansökan finns på Elmias sida "Prislistor och katalog".
 • Sista inflyttningskvällen får arbete i montern pågå i de flesta fall till kl:20:00, för mer information se mässans Utställarguide. Därefter skall hallen vara tom (om inget annat meddelas).
 • Rivning i montern för påbörjas direkt när arrangemanget stänger, OBS! håll gångar fria.
 • Utflytt får ske först efter att gångmattor är borttagna. (ca: 1 timme efter avslutat arrangemang)

 

Gångar och övriga gångytor

 • Alla gångar är utrymningsvägar, utrymningsvägar, brandredskap, larmknappar och skyltar får ALDRIG blockeras eller skymmas. Elmia förbehåller sig rätten att sätta upp utrymningsskylt i monter vid behov.
 • Utställningsmateriel som placeras utanför montern bortforslas på utställares bekostnad.
 • Byggnationer över gångarna får inte förekomma utan tillstånd. Detta gäller även utstickande skyltar och dekorationer.
 • Endast Elmias vävtejp är tillåten vid mattläggning, tejpen kan beställas i mässhopen.  All tejp måste borttagas efter arrangemanget.
 • Golvet får ej målas eller på annat sätt utsättas för skada. Skadegörelse på golv debiteras med återställningskostnaden.
 • Tillståndsansökan skickas till, Elmia AB, Att: Utställar support, Box 6066, SE-550 06 JÖNKÖPING, eller mail service@elmia.se

 

Egna fordon, släpvagnar

 • Det är endast tillåtet att köra/rulla in transportfordon, släpvagnar och bilar i lokalen i samråd med Elmias personal.
 • Observera att parkering inte är tillåtet framför portar, dörrar eller lastramper, och att tomgångsförbud råder i hallar och på området.
 • Parkera alltid transportfordon, släpvagnar och bilar på anvisad plats.

 

Monterväggar ingår normalt

 • Elmias monterväggar består av vitmålad spånskiva, tjocklek =22mm, bredd =1005mm och höjd=2500mm.
 • Stödväggar kan vara riktade in i montern.
 • Inga stödväggar får plockas bort utan tillstånd från Elmia AB.
 • Monterväggen kan belastas med 10kg/sektion
 • Efter avslutat arrangemang skall monterväggar rensas från klammer, tejp, skruv, spik, häftkuddar och liknande.
 • Eventuell återställningskostand för skador såsom borr- och skruvhål, klammerborttagning, tejprester och återställning av egenhändigt målad/tapetserad vägg debiteras enligt gällande prislista.
 • Önskas inte montervägg, meddela Elmia AB, Att: Produktion Service, Box 6066, SE-550 06 JÖNKÖPING, eller mail till productionservice@elmia.se

 

Målning

 • I Elmias lokaler får inte produkter med organiska lösningsmedel användas. Exempel på sådana är kontaktlim, sprayfärg och spray som innehåller lacknafta/thinner som lösningsmedel. Detta följer arbetarskyddsstyrelsen föreskrifter, AFS 2000:4.4-5 §§samt Miljöbalken, kap2.2-8 §§.
 • Det råder generellt förbud mot sprutmålning i Elmias mässhallar.

 

El-föreskrifter och elinstallationer

 • Elmias elnät har växelström 240 V 1-fas och 400 V 3-fas. Alla eluttag är jordade.
 • All elektrisk installation skall vara utförd enligt gällande starkströmsföreskrifter.
 • Elcentraler får inte blockeras
 • Inga installationer får göras i spänningssatt anläggning. Om otillbörlig anslutning skadar distributionsnätet eller anslutna anläggningar, kommer skadestånd att utkrävas av ansvarig utställare.
 • Armaturer och bruksföremål av ledande material skall alltid jordas eller vara F1 märkt.
 • Inkoppling i montern skall göras av behörig installatör (SIND FS 1988:1,2,3,4)
 • Elmia har av NUTEK erhållit tillstånd att få ansluta flyttbara enheter med sladd och stickpropp utan hinder av vad som anges i starkströmsföreskrifterna Kapitel 52. Punkt 521.4. En förutsättning för detta tillstånd är att Elmia har skyldighet att kontrollera och åtgärda ev. brister på de flyttbara enheterna.
 • Elmia kommer kostnadsfritt att kontrollera anslutningar till spotlightskenor. Vid ev. brister kommer dessa att om möjligt lagas av Elmias personal. Kostnaden för detta debiteras utställaren.
 •  Material med brister får av säkerhetsskäl inte användas inom mässområdet.
 • Inkoppling till utställningslokalernas fasta installationer skall utföras av Elmias auktoriserade entreprenör.
 • Vid skada eller fel på installationen, kontakta mässinfo eller utställarservice.
 • Elkraften till montrarna sätts dagligen på ca: en timme före utställningens öppnande och stängs av ca: en timme efter utställningens stängning.
 • Om du behöver kontinuerlig ström s.k. Byggström eller Nattström till din monter, beställer du det på beställnings- och prislistan som finns på Elmias sida "Prislistor och katalog". Uttag 1 fas 230V, 24 timmar.
 • Släck monterbelysningen vid dagens slut.

 

Felaktigheter i elutrustningen

 • Om utställares utrustning utlöser säkringar på grund av orsaker som Elmia ej kan hållas skyldig, äger Elmia rätt att debitera nedlagd tid för felsökning och åtgärder därav. Det kan gälla orsaker som felaktig dimensionering av strömförbrukning felaktigheter i utställares egen utrustning, transformatorer som kräver hög spänning vid start ögonblicket eller liknande.
 • Utställare är ansvarig för all elektrisk utrustning i montern förutom hyrd utrustning från Elmia.

 

Strömförbrukning

 • En avgift tillkommer på servicefakturan för varje utställare gällande monterns strömförbrukning. Den är baserad på vilken typ av utrustning montern innehåller.

 

Internet och Telefoni

 • Internetuppkoppling, datorer, telefon, AV-teknik, o.s.v. – Vi kan tillgodose ert behov av såväl analoga som digitala system.
 • Elmia erbjuder utställare och besökare fri tillgång till Elmias WiFi-nät. För bästa driftsäkerhet av Internet rekommenderas vi trådburen anslutning, särskilt vid behov av kommersiell uppkoppling mot Internet.

 

Musik

 • Beställaren ansvarar för all musik som framförs publikt i någon form under arrangemanget.
 • Beställaren ansvarar i förekommande fall för att detta redovisas och regleras i enlighet med de regler som gäller avseende upphovsmannarätt, artist- och produktionsrätt inom Sveriges Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM), Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI) och International Federation of the Phonographic Industry (IFPI). 
 • Om användning av streaming plattform t.ex. Spotify, Apple Music, Tidal eller liknande används så måste deras allmänna villkor följas.
 • Elmia erbjuder uthyrning av licensierade spotify-enheter med möjlighet att spela Era egna spellistor.
 • Kontakta vår teknikavdelning på nedan mail för mer information och priser. av@elmia.se

 

Regler och anvisningar för arbeten med laster och monteringar i tak

 • All hängning och montering i tak eller takstol, får endast utföras av Elmias personal.
 • Arbeten med laster och monteringar på hög höjd ex. belysningstrossar, får endast utföras av personal som uppfyller utbildningskraven enligt Arbetsmiljökraven och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av lyftanordningar och lyftredskap.
 • Utbildningsintyg skall kunna uppvisas.
 • Elmia levererar 5mm, 6mm, och 8mm wire.
 • Linlås typ ”backlås” godkända för lyft skall användas.
 • Rätt antal & dimension på linlås skall användas.
 • Redskap såsom stållina, kätting, linlås, stroppar, sling, och övriga redskap & komponenter skall vara CE-märkta och godkända för lyft.
 • Varje tygstropp eller rundsling skall ha en tydlig maxlastangivelse, maxlasten skall anges med siffror och bokstäver.
 • När tygstropp eller rundsling används, skall de säkras med wire eller kätting.
 • När telfers och lyftblock används måste de uppfylla säkerhetskraven i maskindirektivet (AFS 1994:48, bilaga1, bilaga 2 och bilaga 5) och vara CE-märkta.
 • Telfers/handlyftblock skall säkras med wire eller kätting, och vara godkänd för lyft.
 • Vid hängningar med andra lösningar/konstruktioner skall dessa följa Svensk Standard SS 767 15 01.

 

Regler och anvisningar för arbeten med Tross

 • Personal som arbetar med tross skall följa Maskindirektivet 2006/42/EG, SIS-CWA 15902-2:2010, Arbetarskyddsstyrelsens föreskrift, Rådets direktiv 89/655/EEG
 • Vid arbeten med trossutrustning eller andra metalliska föremål, är det varje persons skyldighet att använda verktyg så inte framkallar skadliga ljudnivåer. T.ex. skall gummiklubba ovillkorligen användas vid arbete med tross p.g.a. de ljudnivåer som annars kan uppstå.

 

Tryckluft, Vatten och avlopp

 • Lufttrycket är 7,5 bar. Kopplingar är av typ Tema
 • Vattentrycket är 5,5 bar. Kopplingar är av typ Tema
 • Avlopp pumpas ut via pump och 1 tums slang.
 • Tryckluft, vatten och avlopp levereras via taket.

 

Truckar

 • Av säkerhetsskäl får truckar endast framföras av Elmias personal.

 

Segway och andra typer av eldrivna fordon

 • Får endast framföras av personer som är utbildad och har Elmias körtillstånd.
 • Tillståndsansökan skickas senast 4 veckor innan mässans start till: Elmia AB, Att: Produktion service, Box 6066, SE-550 06 Jönköping, eller mejlas till: productionservice@elmia.se

 

Obemannade luftfartyg

Obemannade luftfartyg går under ett antal olika benämningar, som t.ex. UAV, UAS, drönare/drones, RPAS, modellflyg, radiostyrt flyg med flera.Den gemensamma nämnaren är att de är luftfartyg som flygs utan någon förare ombord. Luftfartygen kan istället flyga av sig själva eller fjärrstyras av en förare på annan plats.

 

Mobila arbetsplattformar/liftar

 • Av säkerhetsskäl får endast Elmias mobila arbetsplattformar/liftar användas.
 • Mobila arbetsplattformar/liftar får endast framföras av personal som har praktiskt och teoretisk dokumentation med avseende på säker användning.
 • Vid manövrering av mobila plattformar/liftar på hög höjd skall risken för klämskador mot tak, balkar och likande beaktas.
 • Vid arbeten på mobila plattformar/liftar skall verktyg och andra lösa föremål förvaras på ett betryggande sätt så de inte faller ner och orsakar skada.
 • Elmias liftar hyr ni på Elmias sida "Prislistor och katalog".

 

Användning av lyftanordning och lyftredskap

 • Utförare skall uppfylla utbildningskraven enligt Arbetsmiljökraven och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av lyftanordningar och lyftredskap.
 • Lyftanordning och lyftredskap får endast framföras av personal som har utbildningsintyg.
 • Utbildningsintyg skall kunna uppvisas.

 

Användning av arbetsutrustning

 • Arbetsutrustning får endast framföras av personal som känner till de risker för ohälsa och olycksfall som man eller andra utsätts för när arbetsutrustning används.

 

Höjdbyggnation/utökad exponering

Mässor som arrangeras av Elmia AB har enligt kontrakt och allmänna bestämmelser en maxihöjd av 2,5m för uppbyggnad av montrar, skyltar och övrig dekoration. Har ni särskilda behov och/eller vill göra er mer synlig för besökarna, så kan Elmia AB ge dispens från den fastlagda maximihöjden, varvid följande föreskrifter gäller.

 • Skriftlig ansökan skickas till Elmia AB senast två månader före mässans start.
 • Byggnations/exponering mot montergranne måste ha ett avstånd på minst 2m. Byggnation/exponering närmare än detta, är ok under förutsättning att grannmontern skriftligen informeras senast 4 veckor innan inflytt.
 • Byggnation/exponering med placering ˃2m från er montergranne kan innehålla text, logotyp eller annat budskap. Byggnation/exponering närmare än 2m från grannmonter måste vara vita och rena.
 • Endast 50% av monterytan får användas för utökad exponering.
 • Uppbyggnaden skall fylla kraven enligt föreskrifter i Boverkets byggregler, BBR och Boverkets konstruktionsregler, BKR, samt speciella föreskrifter av brand- och utrymningskaraktär från berörda myndigheter.
 • Uppbyggnaden får inte påbörjas förrän Elmia AB lämnat skriftligt tillstånd. För sin kontroll äger Elmia rätt att begära kompletterande uppgifter.
 • Användande av s.k. beachflaggor eller liknade exponering som är fristående och överstiger maximihöjden 2,5m, behöver inte ansökas.
 • En avgift för den utökade exponeringen debiteras med 5 000kr på er servicefaktura efter mässan. Beachflaggor enligt punkt ovan debiteras med 1000kr/st.
 • Tillståndsansökan finns på Elmias sida "Prislistor och katalog"
 • Undantag! Produkter i montern, högre än 2,5m, eller tross i taket för montering av belysning, omfattas inte av begreppet höjdbyggnation/utökad exponering.

 

Byggnation i två plan, ämnat för rörlig last eller personer

 • Byggnation i två plan kan godkännas under följande förutsättningar
 • Att ansökan skickas skriftligen till Elmia AB.
 • Konstruktioner skall följa fylla kraven enligt föreskrifter i Boverkets byggregler, BBR och Boverkets konstruktionsregler, BKR, samt speciella föreskrifter av brand- och utrymningskaraktär från berörda myndigheter.
 • Allt material skall vara klassificerat enligt gällande brandnorm. Om takraster används på andra planet får ytan inte överstiga 60% av bebyggd yta.
 • Endast 50 % av monterytan får omfatta två-planbyggnad och får inte placeras närmare än 3m från omgivande montergräns. Undantag kan ges av Elmia AB.
 • Tvåplansbyggnationer får inte uppföras närmare än 10 m från varandra, detta kan innebära att senare inkomna ansökningar måste avslås.
 • Takhöjden i bottenvåningen skall vara max 2,5m och min 2,3m, monterns totala höjd får max vara 5m.
 • Antal trappor i en tvåplansmonter bestäms av gångavståndet till närmaste trappa. Gångavståndet till trappa får inte överstiga 10m.
 • Trappbredden bestäms av ytan på övre plan. För ytor upp till 25 kvm krävs en trappa på minst 0,8m trappbredd. För varje påbörjad 25 kvm krävs ytterligare 0,8m trappbredd. Däremot kan dessa båda trappor bytas ut mot en 1,2m rak trappa. En spiraltrappa får inte understiga 0,7m trappbredd. Mellan 0,7-0,9m trappbredd får maximalt 0,9 personer/kvadratmeter vistas på plan 2.
 • Dubbel monterhyra erläggs för den del av montern som tas i anspråk för tvåplansbyggnation.
 • Att det åligger respektive monterbyggare att ansvara för säkerhet och byggledning. Elmia AB fritar sig helt från konstruktionsutförande och byggansvar, men äger rätt att begära in kompletterande uppgifter rörande konstruktion, materialval, m.m.
 • Byggnation får inte påbörjas förrän Elmia AB lämnat skriftligt tillstånd. För sin kontroll äger Elmia rätt att begära kompletterande uppgifter.
 • Granskningsarvode debiteras enligt gällande prislista.
 • Tillståndsansökan skickas senast tre månader innan mässans start till: Elmia AB, Att: Produktion service, Box 6066, SE-550 06 JÖNKÖPING, eller mail till productionservice@elmia.se

 

Brandföreskrifter

Elmia AB arbetar med systematiskt brandskyddsarbete enligt Lagen om skydd mot olyckor. Elmias anvisningar skall följas.

 

Byggnationsmaterial och dekor

 • Material i monterväggar och tak skall vara typgodkänt svårantändligt material lägst klass III, dvs. inte sämre än trä. Träfiberskivor godtas.
 • Typgodkännande kan ersättas av ett skriftligt utlåtande från Statens Provningsanstalt. Typgodkännandet eller intyg ska finnas tillgängligt i montern, om det inte på annat sätt klart framgår att materialet kan godtas. Vid osäkerhet från Elmia AB sida kan ett enkelt provningsförfarande utföras av Elmia AB.
 • Dekormaterial t ex. textilier som används som tak eller beklädnad av väggar skall vara impregnerade till svårantändlighet. OBS! Detta innebär att obehandlad dekor såsom papp, papper, frigolit, plast eller likande inte kan användas som bygg- eller dekormaterial.
 • Tak till överbyggda eller slutna montrar överstigande 30m2 måste brandlarmas.

 

Emballage och annat material

 • Emballage och annat brännbart förpackningsmaterial får inte förvaras i montern, det skall förvaras på anvisad plats.

 

Utrymningsvägar

 • Det är förbjudet att blockera eller skymma utrymningsvägar, utrymningsdörrar, brandredskap, larmtryckningsknappar och skyltar. Elmia förbehåller sig rätten att sätta upp utrymningsskylt i montern vid behov.

 

Brandfarliga och explosiva varor

 • Hantering och förvaring av brandfarlig vätska, gas eller tryckkärl är generellt inte tillåtet. Ansökan om tillfälligt tillstånd för detta kan göras skriftligen senast 4 veckor innan arrangemanget startar. Ansökan skall tillse att gällande lagar och regler efterlevs.
 • Förbrukade rengöringstrasor indränkta med olja, fett eller lösningsmedel skall förvaras i särskilda tättslutande, obrännbara behållare med självstängande lock.
 • På alla motorfordon skall det vara så lite bränsle som möjligt, bränsletanken skall vara försedd med låsbart lock. När det gäller gasoldrivna fordon ska även huvudkranen närmast tanken (behållaren) vara stängd.
 • Hantering och förvaring av gasol kräver godkännande av brandskyddsansvarig på Elmia AB
 • All användning av pyroteknik eller rökbildande maskin/föremål får varken användas eller medföras på Elmia, vare sig inom- eller utomhus, utan skriftligt tillstånd först erhållits från Elmia AB.
 • Pyrotekniska varor får inte utan tillstånd av polismyndighet användas vid en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som hålls inomhus.
 • Tillståndsansökan finns på Elmias sida "Prislistor och katalog".

 

Heta arbeten

 • Heta arbeten innebär arbeten som medför gnistbildning, lödning svetsning, skärning, rondellarbete, torkning, uppvärmning, öppen låga eller annat arbete med verktyg vilket leder till uppvärmning.
 • Heta arbeten är inte tillåtet på Elmia AB ens under monterbyggnationstiden, utan att skriftligt tillstånd först erhållits från Elmia AB.
 • Alla heta arbeten skall göras av personer med godkänt heta arbeten certifikat. Då det inte finns någon klar gräns för vad som är heta arbeten skall alla arbeten där det föreligger osäkerhet klassas som heta arbeten.
 • Tillståndsansökan finns på Elmias sida "Prislistor och katalog".

 

 Brandföreskrifter för tält

 • Elmia strävar i all sin verksamhet efter att hålla en hög säkerhet för utställare, besökare och personal.
 • Det är utställarens ansvar att säkerställa brandsäkerheten i tältet. Räddningstjänst och Elmia AB har brandskyddsansvariga som kontrollerar brandskyddet. Om brandskyddet ej är tillfredsställande kommer utställare debiteras kostnaden för att säkerställa brandskyddet.
 • Tältdukarna skall vara behandlade eller av ett sådant material att det uppfyller räddningsverkets krav. Typgodkännande skall kunna uppvisas. Alla tält som hyrs av Elmia är typgodkända.
 • Brandskyddsutrustning i tält under 30 m2. I tält under 30 m2 där man ej har uppenbart brandfarlig verksamhet har Elmia inget krav på brandskyddsutrustning. Med brandfarlig verksamhet räknas i detta fall verksamhet där man handskas med öppen låga, brandfarliga ämnen samt matlagning.
 • Brandskyddsutrustning vid brandfarlig verksamhet i tält över 30 m2. Med brandfarlig verksamhet i tält avses bl.a. körning av maskiner, matlagning, användning av gasol samt övrig verksamhet med brandrisk. I dessa fall krävs att tältet utrustas med minst en typgodkänd brandsläckare samt brandfilt.
 • Brandskyddsutrustning vid ej brandfarlig verksamhet i tält över 30 m2. Med brandfarlig verksamhet i tält avses sådan verksamhet där man ej har någon form av verksamhet med högrisk. I dessa fall krävs minst en typgodkänd brandsläckare.
 • Brandskyddsutrustning i tält över 30 m2 utan brännbart material. I tält som ej innehåller brännbart material överhuvudtaget finns det inget krav på brandskyddsutrustning. Elmia rekommenderar dock, för din och era gästers säkerhet, att man minst har en typgodkänd brandsläckare.
 • Brandskyddsutrustning i flervåningstält. I flervåningstält gäller ovanstående krav per våning, samt godkända utrymningsvägar
 • För mer information kontakta Räddningstjänsten i Jönköpings komun, Tel +46 36 10 70 00

 

Säkra maskiner

I arbetsmiljölagens tredje kapitel, 8 § och 9 § finns regler om vad som gäller för maskiner, redskap, skyddsutrustning och farliga ämnen som kan föranleda ohälsa eller olycksfall. Tillverkaren/importören eller överlåtaren ansvarar för att anordning är tillräckligt säker och skall ha vidtagit de åtgärder som krävs för att ämnet vid avsedd användning inte medför risk för ohälsa. Det finns möjlighet att visa teknisk anordning ex. maskin, på mässa även om den ej är CE-märkt, förutsatt att följande villkor uppfylls.

 • Det skall tydligt anges att anordningen ej uppfyller gällande lagkrav med skylt med texten ”utställningsexemplar” eller ”ej CE-märkt”
 • Tillräckliga säkerhetsåtgärder mot olycka skall ha vidtagits innan anordning sätts i funktion (demonstreras).
 • Vid demonstrationskörningar är det särskilt viktigt att tillräckliga avspärrningar/säkerhetsavstånd finns till både besökare och egen personal.
 • För personer under 18 år (minderårig) finns förbud mot att använda vissa farliga maskiner. Se Arbetarskyddsstyrelsens föreskrift AFS 1996:1 Minderåriga.
 • För mer information kontakta Arbetsmiljöverket. Tele +46 8 730 97 00, arbetsmiljöverket@av.se

 

Gods och transporter

Ni kan skicka gods till Elmia. Här hittar ni leveransadresser och övrig information kring gods och transporter. FÖR ALLA UPPDRAG GÄLLER NSAB 2000

Godset skall märkas med:

 • Mässans namn
 • Monter.nr.
 • Företagsnamn
 • Kontaktperson
 • Telefon.nr.
 • Mässvägen 12
 • SE-554 54 JÖNKÖPING, SVERIGE

 

Leverans och lagring av gods

 • Lossning sker automatiskt vid ankomst till mässområdet enligt gällande prislista
 • Vid behov av lagring före eller efter mässan kontakta Elmia Transportservice.
 • Elmia transportservice ansvarar inte för gods som är avställt i obemannade montrar. Vi rekommenderar att ni som utställare tecknar en heltäckande utställarförsäkring.
 • Elmia transportservice är bemannad enligt Elmias servicebemanning, se resp. arrangemang.
 • Tid utöver servicebemanningen bokas hos Elmia Transportservice, senast två veckor före arrangemanget.
 • Lagring av tomemballage debiteras enligt gällande prislista.
 • Emballage och annat brännbart förpackningsmaterial får inte förvaras i montern, det skall förvaras på anvisad plats.
 • Allt emballage skall märkas med företagsnamn, och monternummer, märklappar finns att tillgå hos Elmia Transportservice
 • Efter mässans slut, och när gångmattor är borttagna levereras tomemballage tillbaka till montrarna.
 • Gods som skall transporteras/skickas från Elmia AB måste vara tydligt märkt. Det skall finnas en utskriven fraktsedel där det tydligt framgår vem som betalar frakten, vilken speditör som kör godset.
 • Lämna godset i er monter.
 • Ni bokar själva transporten hos en speditör

 

Övriga tjänster hos Transportservice

 • Placering av gods i er monter enligt anvisningar, skicka skiss med anvisningar.
 • Bandning av ert gods efter mässans slut
 • Uthyrning av palldragare
 • Uthyrning av personal
 • Försäljning av förpackningsmaterial.
 • För mer information kontakta Elmia Transportservice, Mail: transport@elmia.se, Tele:036 – 15 22 85, alt. 036 – 15 22 86
Fordonskörning i hallar

Ren luft ger bättre arbetsmiljö. På Elmia försöker vi minimera utsläppen av de avgaser som bildas vid fordonskörning för att skapa ett bättre arbetsklimat för alla, personal, utställare och besökare.

Det är viktigt med bra luft i hallarna och genom att vi tillsammans respekterar de speciella tider och begränsningar som satts upp för fordonskörning, så bibehåller vi en bra arbetsmiljö för alla.

Tänk på att anmäla dig tidigt (productionservice@elmia.se) och planera ditt inkörningsbehov, för till exempel släpkärror, lastbilar, vagnar och maskiner. Om maskiner inte kan köras in med eltruck ska katalysator användas. Vid tomgångskörning, exempelvis när gods och material lastas eller lyfts, ska utsugningsfläktar användas.

Tänk också på att stänga av fordonet vid köbildning. Släpkärror puttas in för hand eller dras med eltruck.  Använd mässans transportservice, vi finns där för att hjälpa dig!

Frågor angående in- och utflyttstider, skickas till Elmia AB, Att: Produktion service, Box 6066, SE-550 06 JÖNKÖPING, eller mail till productionservice@elmia.se

Säkerhet vid maskiner och redskap

I arbetsmiljölagens 3:e kapitel, 8 § finns regler om att maskiner, redskap och andra tekniska anordningar ska vara säkra mot ohälsa och olycksfall när de levereras för användning. Reglerna gäller även för maskiner som ställs ut för reklam eller försäljning.

Uppfylls inte kraven på säkerhet får den ändå visas på mässor och utställningar om det tydligt anges att kraven inte är uppfyllda och att anordningen inte släpps ut på marknaden eller avlämnas för att tas i bruk förrän den uppfyller kraven. Visas maskinen i drift på mässan ska tillräckliga säkerhetsåtgärder vidtas för att förhindra olycksfall.

Demonstrationskörning

Regler om användning gäller i lika hög grad vid demonstrationskörningar på utställningar och mässor som vid annan användning.

Det är därför viktigt att:

 • tillämpliga regler om användning följs
 • ingen som inte har kunskap, körvana och föreskriven ålder tillåts köra maskinen
 • tillräckliga avspärrningar sätts upp omkring demonstrationsområdet
 • maskiner som är igång eller uppställda så att de kan innebära risk för olycksfalls inte lämnas utan tillsyn

För mer information kontakta:
Arbetsmiljöverket, Publikationsservice (Folder ADI 264)
Tel +46 8 730 97 00. Fax +46 8 735 85 55. E-post arbetsmiljoverket@av.se

Elmias miljö- och avfallsprogram

Elmia har etablerat ett miljöprogram för rationell och ekonomisk avfallshantering. Detta program har en målsättning som följer.

 • Avfallshanteringen ska präglas av återhållsamhet. Mängden avfall ska minimeras och sorteras så att minsta möjliga mängd går till förbränning eller deponi.
 • Elmia ska placera och tillhandahålla containers, kärl, utrymmen och hjälpmedel så att avfallshanteringen underlättas och tillse att containers, kärl etc. är tydligt märkta samt informera personal, partner och entreprenörer om Elmias intentioner.
 • Större mängder deponi och farligt avfall debiteras kunden.

Vår ambition är att göra det så bekvämt som möjligt för våra utställare och besökare att hantera sitt avfall. Vi placerar ut miljöstationer där avfallet uppstår. Hjälp oss att minimera miljöpåverkan genom att sortera rätt. OBS! Vi får bara ta emot avfall som uppstår i aktiviteter på Elmia.

Vi sorterar enligt:

Brännbart

Allt brännbart avfall, som inte kan sorteras enligt nedan.

Deponirest

Keramik, porslin, betong, fönsterglas mm

Farligt avfall

El- och elektronikskrot
Batterier
Glödlampor, lågenergilampor, lysrör
Färg, lösningsmedelsavfall
Tryckimpregnerat trä

Glasförpackningar

Färgat och ofärgat glas

Hårdplastförpackningar

Rena dunkar och flaskor

Kompost

Matavfall från restaurang eller motsvarande verksamhet

Metall

Metallförpackningar och metallskrot

Mjukplast

Emballageplast, sträckfilm

Papper

Broschyrer, tidningar mm.

Trä

 • Rent träavfall
 • Målat trä

Well

Well- och kartongförpackningar

Att tänka på!

Farligt avfall får under inga omständigheter sorteras fel! Fråga oss gärna om ni är osäkra.
Små mängder av färgrester sprayburkar el & elektronikskrot kan läggas i mobila miljöstationer.