Konferens Urban Green Talks

24 september

Med Urban Green Talks tog Elmia Park klivet bortom mässa,och blev i ännu högre grad en kunskapsspridare, inspirationskälla och förmedlare av visionära tankar kring framtidens gröna stadsmiljöer.

Konferensen började med ett gemensamt spår där fokus låg på varför vi behöver gröna miljöer i städerna. Därefter delades konferensen upp i två parallella spår, Trender och framtid samt Praktik och projekt.

 

Program

 

09.00-09.10 Inledning  Moderator
Lennart Wikström
09.10-09.30 Naturens betydelse för människors hälsa

Anna María Pálsdóttir, SLU 

09.30-09.50 Välplanerade utemiljöer
skapar attraktiva städer
Jan Christian Vestre,
VD Vestre
09.50-10.30  Paneldiskussion: Vad är den
samhälleliga nyttan med grönare
städer? Vad är kommunernas ansvar? Vad kan leverantörerna göra? 
Jan Christian Vestre, Anna María Pálsdóttir,
Martin Allik 
     

 

 Spår 1 - Trender och framtid

 

11.00-11.40 Biokol - det klimatsmarta nya svarta för gröna ytor Markus Paulsson, projektledare Lunds kommun och Ann-Mari Fransson, forskare SLU..
11.00-11.40 Förändrade livsmönster, förändrade livsmiljöer - Hur påverkas den offentliga miljön? Agneta Stake, VD Nola Industrier AB
11.40-11.50 Paus  
11.50-12.30 Från urbana löpspår till stadslandskap för löpning Mattias Qviström, landskapsarkitekt och professor i landskapsarkitektur,
SLU i Uppsala
12.30-14.30 Lunch och besök på mässan  
14.30-15.10 Vegetationsteknik för framtidens gröna städer Karin Håkansson, Vegtech
15.10-15.20 Paus  
15.20-16.00 Attraktivare nattmiljö med bättre miljötänk Johan Röklander, ljusdesigner/belysningsplanerare
16.00-17.00 Guidad rundvandring på mässan  

 

Spår 2 -  Praktik och projekt

 

11.00-11.40        Hur kan du, ditt företag eller din kommun bidra till biologisk mångfald i staden? Ursula Zinko, disputerad ekolog och senior konsult, Ecogain
11.40-11.50 Paus  
11.50-12.30 Vinnare Sienapriset 2018: Jubileumsparken i Göteborg

Martin Allik, landskapsarkitekt LAR/MSA på Mareld
landskapsarkitekter i Göteborg

12.30-14.30

Lunch med mässbesök

 
14.30-15.10

Lekens landskap 

Anna Lenninger, landskapsarkitekt och skribent, Lenninger Lek & Landskap
15.10-15.20 Paus  
15.20-16.00 Naturinspirerade planteringar  Peter Korn, växtkännare
16.00-17.00 Guidad rundvandring på mässan  

Med reservation för ändringar.

Talare

 

Agneta StakeAgneta Stake

VD, Nola Industrier AB

Förändrade livsmönster, förändrade livsmiljöer - Hur påverkas den offentliga miljön?

Våra livsmönster och livsmiljöer förändras i en allt snabbare takt.

Detta medför att många av de miljöer vi har vant oss vid att se nu förändras radikalt. Centrum ändrar karaktär ,butiker läggs ned ,trafikmönster  ändras. Nya fordon som elcyklar och elsparkcyklar intar arenan.

Arbetsplatser förändras - vi vänjer oss vid allt mindre yta per person. Den snabba digitala utvecklingen får omedelbara konsekvenser på vår livsmljö. Många har svårt att hantera dessa omvälvande förändringar och sjukskrivningarna ökar-också hos unga.

Hur ändrar vi på de offentliga rummen så de är bättre anpassade efter nya behov?

Ett sätt att skapa nya rum att vistas i och ta tillvara möjligheten att vistas utomhus har fler fastighetsbolag tagit fasta på. Med Castellum i spetsen och sitt koncept Work Out har fler inspirerats att skapa miljöer för arbete och rekreation i anslutning till kontoren. Takterrasser omvandlas till utomhuskontor. Där kan man arbeta ,ha möten och röra på sig. Såväl promenadstråk som motionsredskap kan ges plats i dessa miljöer och förbättra hälsa och arbetsprestationer.

Fler av våra gemensamma  miljöer kräver förändring efter nya behov. Nola försöker vara en aktiv partner i utvecklingen av dessa.

 

Anna Lenninger

Anna Lenninger

Landskapsarkitekt och skribent, Lenninger Lek & Landskap

 

Lekens landskap

Trädgård och lagom vild och ofarlig natur utgör sedan länge sinnebilder för platser för barn att vistas och leka i. Forskare undersöker, beskriver och diskuterar varför gröna miljöer är bra miljöer att vistas i. Samtidigt minskar på många håll tillgången till gröna utemiljöer i barns vardag. Är kopplingen mellan barn och natur främst en romantisk tankefigur? Om inte – hur kan vi agera för att bibehålla eller öka naturkontakten?

Anna María Pálsdóttir

Forskare inom landskapsplanering och miljöpsykolog, SLU

 

Flera studier har visat att naturen kan ha positiva effekter på människors hälsa och välbefinnande. Olika ekosystem tjänster såsom grön infrastruktur i urbana miljöer, special utformade trädgårdar för olika målgrupper eller urban nära natur kan alla på ett eller annat sätt främja människors fysiska, mentala och sociala hälsa. Föreläsningen tar upp olika exempel på hur naturen kan främja både människors och naturens hälsa. 

 

 

Jan Christian Vestre,  VD VestreJan Christian Vestre

VD Vestre

 

Välplanerade utemiljöer skapar attraktiva städer

Aldrig tidigare har så många människor migrerat från landsbygden till staden och aldrig tidigare har vi haft en mer varierad befolkning i våra städer. FN förutspår att över 70 procent av världens befolkning kommer att bo städer år 2050. Det betyder att vi måste börja tänka annorlunda om hur våra städer ska se ut. Vi måste bli bättre på att skapa en känsla av att tillhöra och minska känslan av uteslutning. 

 

Johan Röklander, ljusdesigner/belysningsplanerareJohan Röklander

Ljusdesigner och belysningsplanerare

 

Attraktivare nattmiljö med bättre miljötänk

I dag är belysningen inte som den varit. Det finns mer teknik som är billigare och bättre. Det finns nya ideer om skönhet i våra utemiljöer. Det finns större kunskap om ekologisk påverkan och trygghetsaspekter. Det gör att vi kan göra bättre, vackrare och hållbarare på sätt som vi tidigare inte gjort. Dessutom tillkommer AI och styrsystem som ställer än högre krav på vår teknik.

 

Karin Håkansson, VegtechKarin Håkansson

Landskapsingenjör, teknisk säljare/rådgivare på Vegtech

 

Vegetationsteknik för framtidens gröna städer

För en hållbar utveckling av världens växande städer behöver växter integreras i byggandet – men hur?

 

 

Mattias QviströmMattias Qviström

Landskapsarkitekt och professor i landskapsarkitektur, SLU i Uppsala

 

Från urbana löpspår till stadslandskap för löpning
En hälsosam och socialt hållbar stad kräver en infrastruktur för vardagsmotion. Men vad en sådan infrastruktur innebär, och vad det ställer för krav på dagens planering, är långt ifrån klart för de flesta. Föreläsningen tar motionslöpningen som utgångspunkt för att beskriva behov och utmaningar med att skapa inkluderande och aktiverande stadslandskap. Med hjälp av de senaste årens forskning vid SLU visas hur vi kan lyfta blicken från punktinsatser i form av urbana löpspår, till att planera för en inkluderande infrastruktur. 

 

Markus Paulsson - Ann Mari FranssonMarkus Paulsson, Ann-Mari Fransson

Projektledare Lunds kommun, Forskare SLU

 

Biokol - det klimatsmarta nya svarta för gröna ytor

Biokol är ett material som kan förbättra odlingsegenskaperna för många jordar genom sin vatten- och näringshållande 

förmåga. Denna återupptäckta förmåga är extra viktig idag eftersom biokol även 

binder kol till jorden och därmed minskar koldioxidutsläppen till atmosfären. 

Vi kommer ge er en bakgrundskunskap om biokol, att det finns skillnader på biokol och biokol samt hur man kan använda biokol i olika grönytor för att förbättra tillväxten och överlevnaden för träd, gräs och örter. Vi kommer också berätta om resultaten från projektet ”Rest till bäst” där vi testar olika restprodukter för att ta fram biokol för olika applikationer.

 

Markus AllikMartin Allik

Landskapsarkitekt LAR/MSA på Mareld
landskapsarkitekter i Göteborg

 

Vinnare Sienapriset 2018: Jubileumsparken i Göteborg

Jubileumsparken är ett av Göteborgs största parkprojekt och en vital del av den nya stadsdelen Frihamnen. Team MARELD + atelier le balto är ett av flera team för att forma och utveckla parken på kort och lång sikt. Shoreline Park eller Strandparken är den första etappen av Jubileumsparken som har gestaltats och delvis även anlades av teamet MARELD + atelier le balto tillsammans med allmänheten under 2017. Shoreline Park är en testbed, experimentell yta, för bl.a. växter, jord, material och möblering. Lärdomarna från denna park kommer att användas vid vidare utveckling av Jubileumsparken. Play & Learn Park eller Lek- och lärparken är en permanent multifunktionell park i centrala delen av Frihamnen som ska samutnyttjas av skola och allmänhet. Parken ska även kunna nyttjas av stadsdelens andra skolor samt besökande elever från hela Göteborg. Lokalt omhändertagande av dagvatten, design av ekosystemtjänster samt miljöer för lek och pedagogik är vitala delar av konceptet. Projektering påbörjades hösten 2017 och parken kommer att invigas i juni 2021.

 

Peter KornPeter Korn

Växtkännare

 

Naturinspirerade planteringar

Ståndortanpassade artrika planteringar som anläggs för både insekter och människor kan vara en del av lösningen av framtidens utmaningar. Skapade blomsterängar, lökängar, växtväggar och gröna tak är några sätt att öka den biologiska mångfalden i urbana miljöer.

 

Ursula ZinkoUrsula Zinko

Disputerad ekolog och senior konsult, Ekogain

 

Hur kan du, ditt företag eller din kommun bidra till biologisk mångfald i staden?

Människor tycker om blommor, fjärilar och fåglar. Vi gillar att vistas i natur även i staden. Samtidigt förtätar vi våra städer och bygger bort grönytor. Det vi förlorar är naturupplevelser, biologisk mångfald och de tjänster som naturen gratis ger oss. I detta föredrag kommer jag både att förklara varför vi behöver byta ut en del av våra gräsmattor mot ängar, och ge dig konkreta tips för hur du kan öka artrikedomen i din trädgård, på företagets utomhusplats och i stadens parker och grönytor – det finns både enkla och billiga metoder för att skapa och gynna biologisk mångfald i urbana miljöer.