Nybro kommun

Park

Badhusparkens historia går tillbaka till 1883 med uppförandet av träbyggnader för bad och välbefinnande. Badhusparkens har sedan våren 2010 varit föremål för omfattande åtgärder i syfte att uppnå olika mål för en attraktiv park. Målen har varit att parken ska vara lätt att nå, välskött, trygg, rik på möjligheter till upplevelser, aktiviteter, avkoppling och möten mellan människor. Till åtgärderna hör bl.a. installationer av ny parkbelysning, gallring och beskärning av träd- och buskbestånd, pedagogiska inslag med namnskyltar till parkträden, restaurering av kulturvärden som kajplatser och träbyggnader, och införande av nya växtrabatter, nya trädplanteringar, nya siktstråk, nya picknickytor samt uppförande av nytt utegym, ny gungutrustning och nytt offentligt konstglas.
Publicerad
2015-06-25
Bilder
Dokument