Beställning hyra av lift

Tack, din beställning har skickats in!

Kund- och monterfakta

Kund- och monterfakta

Avvikande faktureringsadress

Avvikande faktureringsadress

Beställning

Beställning

Min. hyra 2 tim, art.nr 51551, pris 610:-

Min. hyra 2 tim, art.nr 51551, pris 610:-

Hyra 4 tim, art.nr 51552, pris 920:-

Hyra 4 tim, art.nr 51552, pris 920:-

Hyra heldag, art.nr 51553, pris 1 430:-

Hyra heldag, art.nr 51553, pris 1 430:-

Hyresvillkor Elmia AB

Giltigt fr o m 2013-09-01 och tillsvidare.

1. Tillämplighet

Nedanstående villkor ska gälla om annat inte skriftligen avtalats mellan Elmia AB och hyrestagare.

2. Nyttjanderätt

Liften får inte nyttjas i strid med dessa villkor eller på annat sätt som riskerar påverka uthyrarens äganderätt. Liften får inte utan Elmia AB godkännande användas av annan än hyrestagaren.

3. Avhämtning och återlämnande

Det är hyrestagarens ansvar att hämta och återlämna liften på anvisad plats.

4. Reklamation

Elmia AB utlämnar liften i driftsdugligt och utprovat skick, försedd med erforderliga skydds- och säkerhetsanordningar. Eventuell anmärkning mot utlämnat material ska anmälas till Elmia AB vid utlämning av lift eller före lift tas i bruk.

5. Användning

Liften får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana arbetsförhållanden för vilka den är avsedd i enlighet med meddelade föreskrifter för drift. Hyrestagaren förbinder sig att ha läst gällande instruktioner och ha nödvändig kunskap enligt AFS 2006:6. Endast behörig och kvalificerad personal äger rätt att använda liften. Utbildningsbevis eller förarbevis ska uppvisas vid uthämtning av hyresobjektet. Liften ska under hyresperioden handhas och förvaras av hyrestagaren på ett sådant sätt att liften inte utsätts för skada, olovligt nyttjande eller tillgrepp. Hyrestagaren ska svara för tillsyn och skötsel av lift. Lift får inte, utan särskilt tillstånd från Elmia AB flyttas till annan arbetsplats än som avtalats eller användas av annan än hyrestagaren.

6. Hyrestid

Hyrestiden räknas från och med den tidpunkt då liften hålls tillgänglig för avhämtning, till och med den tidpunkt då liften återlämnas.

7. Hyresberäkning

Hyra debiteras i enlighet med Elmia AB gällande hyresprislista och kan komma att justeras under hyresperioden. Hyran debiteras till dess att liften är avanmäld och återlämnad till anvisad plats. För stillestånd och driftsavbrott som uthyraren är ansvarig för utgår ingen hyra.

8. Ansvar

Elmia AB svarar för kostnad till följd av normal förslitning. Vid återlämnandet ska liften vara väl rengjord och med hänsyn till normal förslitning, vara i gott skick. I annat fall är Elmia AB berättigad att vidta nödvändig rengöring och reperation på hyrestagarens bekostnad. Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av lift samt för samtliga skador som inte utgör normal förslitning. Skada ska anmälas till Elmia AB för beslut om hur liften ska repareras. Lift som förlorats eller skadats så att det inte går att reparera ska ersättas av hyrestagaren med belopp motsvarande återanskaffningsvärdet av likadant eller motsvarande objekt. Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för sak- eller personskador som uppkommer i samband med användning av hyresobjektet.

9. Hävning av avtal

Part har rätt att häva avtalet för det fall motparten gör sig skyldig till avtalsbrott och inte omgående vidtar rättelse efter erinran därom.

10. Tvist

Tvist på grund av avtalet ska avgöras enligt svensk rätt och av allmän domstol i det fall parterna inte skriftligen enas om skiljeförfarande.

11. Samtyckesklausul

Härmed samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen, PUL, av Elmia AB. Behandlingen sker för att administrera uthyrningen. Uppgifterna kommer att vara tillgängliga tillsammans med uthyrningsavtalen för medarbetare som arbetar med uthyrningsavtalens administration.

 

Hyresvillkor Elmia AB

Giltigt fr o m 2013-09-01 och tillsvidare.

1. Tillämplighet

Nedanstående villkor ska gälla om annat inte skriftligen avtalats mellan Elmia AB och hyrestagare.

2. Nyttjanderätt

Liften får inte nyttjas i strid med dessa villkor eller på annat sätt som riskerar påverka uthyrarens äganderätt. Liften får inte utan Elmia AB godkännande användas av annan än hyrestagaren.

3. Avhämtning och återlämnande

Det är hyrestagarens ansvar att hämta och återlämna liften på anvisad plats.

4. Reklamation

Elmia AB utlämnar liften i driftsdugligt och utprovat skick, försedd med erforderliga skydds- och säkerhetsanordningar. Eventuell anmärkning mot utlämnat material ska anmälas till Elmia AB vid utlämning av lift eller före lift tas i bruk.

5. Användning

Liften får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana arbetsförhållanden för vilka den är avsedd i enlighet med meddelade föreskrifter för drift. Hyrestagaren förbinder sig att ha läst gällande instruktioner och ha nödvändig kunskap enligt AFS 2006:6. Endast behörig och kvalificerad personal äger rätt att använda liften. Utbildningsbevis eller förarbevis ska uppvisas vid uthämtning av hyresobjektet. Liften ska under hyresperioden handhas och förvaras av hyrestagaren på ett sådant sätt att liften inte utsätts för skada, olovligt nyttjande eller tillgrepp. Hyrestagaren ska svara för tillsyn och skötsel av lift. Lift får inte, utan särskilt tillstånd från Elmia AB flyttas till annan arbetsplats än som avtalats eller användas av annan än hyrestagaren.

6. Hyrestid

Hyrestiden räknas från och med den tidpunkt då liften hålls tillgänglig för avhämtning, till och med den tidpunkt då liften återlämnas.

7. Hyresberäkning

Hyra debiteras i enlighet med Elmia AB gällande hyresprislista och kan komma att justeras under hyresperioden. Hyran debiteras till dess att liften är avanmäld och återlämnad till anvisad plats. För stillestånd och driftsavbrott som uthyraren är ansvarig för utgår ingen hyra.

8. Ansvar

Elmia AB svarar för kostnad till följd av normal förslitning. Vid återlämnandet ska liften vara väl rengjord och med hänsyn till normal förslitning, vara i gott skick. I annat fall är Elmia AB berättigad att vidta nödvändig rengöring och reperation på hyrestagarens bekostnad. Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av lift samt för samtliga skador som inte utgör normal förslitning. Skada ska anmälas till Elmia AB för beslut om hur liften ska repareras. Lift som förlorats eller skadats så att det inte går att reparera ska ersättas av hyrestagaren med belopp motsvarande återanskaffningsvärdet av likadant eller motsvarande objekt. Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för sak- eller personskador som uppkommer i samband med användning av hyresobjektet.

9. Hävning av avtal

Part har rätt att häva avtalet för det fall motparten gör sig skyldig till avtalsbrott och inte omgående vidtar rättelse efter erinran därom.

10. Tvist

Tvist på grund av avtalet ska avgöras enligt svensk rätt och av allmän domstol i det fall parterna inte skriftligen enas om skiljeförfarande.

11. Samtyckesklausul

Härmed samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen, PUL, av Elmia AB. Behandlingen sker för att administrera uthyrningen. Uppgifterna kommer att vara tillgängliga tillsammans med uthyrningsavtalen för medarbetare som arbetar med uthyrningsavtalens administration.