Utblick Europa

EU:s syn på utvecklingen av den nordiska järnvägen – Kristian Schmidt, Deputy Director General DG MOVE (medverkar digitalt)

Optimising rail infrastructure in Nordic countries: an EU perspective

Kristian Schmidt, Director of Land Transport at the European Commission’s Directorate General for Mobility and Transport, will join the conversation to provide an EU perspective on how to make the most of rail infrastructure in Nordic countries. Among other things, he will discuss the implications the Commission’s recently adopted Greening freight package of legislative proposals, TEN-T priorities and the state of play of ERTMS roll-out.

Nordens transportbehov i ett Europaperspektiv – Nils Paul, expert infrastruktur Svenskt Näringsliv

Framgångsrika företag förutsätter att människor smidigt kan resa och att varor och tjänster kan flöda fritt. År 2050 kommer vi vara ungefär 12 miljoner invånare i Sverige som lever i ett mer digitalt, elektrifierat och hållbart samhälle. Men redan idag är vår infrastruktur ofta sliten och bitvis underdimensionerad. Vilken roll har järnvägen i Sverige och Norden för näringslivet i framtiden och hur påverkas godsflöden av nyindustrialisering och grön omställning?

Den gröna omställningen inom transportområdet – Mats Nyblom, fristående debattör

Grön omställning, så kan tågets bidrag maximeras

Självklart kan tåget bidra i den gröna omställningen. Men tågets bidrag kan bli väldigt olika stort beroende på vilket sätt järnvägsbranschen tar sig an utmaningen. Bäst resultat kommer att nås om järnvägen tacklar utmaningen på framtidens villkor och inte baserat på historiska erfarenheter. Det handlar om att utmana branschens egna föreställningar.

Transportkorridorer i Europa – Peter Öhrn, Trafikverket

Godskorridorer och framtidens samarbeten

En bild över godskorridorernas samarbete och godstrafikens behov i framtiden. Med avskaffandet av godskorridorer i förslaget till kommissionens delegerade akt, hur kan den europeiska järnvägsmarknaden bevara samarbetet mellan infrastrukturförvaltare för att tillgodose marknadens behov av hållbar godstrafik? Var fokuserar vi och vilka är möjligheterna.

Utblick Norden

Norden – världens mest hållbara region år 2030 – Per-Arne Håkansson, Nordiska rådet

Nordregioprojektet om nordisk infrastrukturplanering – Björn Hasselgren, seniorrådgivare, Trafikverket

Hur kan gränsöverskridande planering av transportinfrastrukturen stärkas i Norden? 

För att ta fram underlag för att utveckla samarbetet om gränsöverskridande infrastrukturprojekt i Norden har Trafikverket uppdragit till Nordregio att analysera förutsättningar, hinder och möjligheter i ett nyligen avslutat FOI-projekt. En utvecklad bakgrund ges här, samt att Nordregions analys och förslag till förbättringsåtgärder presenteras, kompletterat med Trafikverkets syn på frågorna.

Hållbara transporter i Kvarkenregionen – Tomas Sikström, senior rådgivare, Kvarkenrådet

En förändrad omvärld och gränsregionala transportlösningar i Kvarkenregionen 

Betydelsen av transporter över Kvarken har ökat de senaste åren, vilket framgick tydligt under corona-pandemin. Sedan har Rysslands krig mot Ukraina skapat en ny situation. Finlands utbyte med andra länder måste i huvudsak ske västerut. Ryssland har förmåga att skapa störningar i försörjningtrafiken i södra Östersjön. Ska planeringen inriktas på minskat beroende av båttransporterna där? Vad får det för konsekvenser? Framväxten av ny fossilfri industri kräver också nya transportperspektiv.

 

Debatt och diskussion om utvecklingen när Fehmarn Bält-förbindelsen öppnar

Planering inför Fehmarn Bält-förbindelsen – Thomas Becker, STRING  

Öresundsförbindelsens betydelse när Fehmarn Bält-förbindelsen öppnar – Linus Eriksson, vd, Øresundsbron

Utveckling av godstrafiken – Fredrik Bergsten-Wrede, ScandFibre Logistics 

Utveckling av persontrafiken – Carl Adam Holmberg, vd Snälltåget, Transdev

Nu kommer kontinentala Europa närmare oss i Norden

Med en fast förbindelse under Fehmarn bält skapas bättre förutsättningar för fler tågresenärer mellan Norden och kontinentala Europa. Åtminstone på pappret. Frågan är hur vi ska lyckas i praktiken? Nyckeln ligger i att erbjuda en variation av kunderbjudanden från flera operatörer till rimliga priser och attraktiva tider. Förbindelsen får inte heller enkom ses som en regional angelägenhet, utan en möjlighet för oss i hela Norden att på allvar närma oss kontinenten.

Nordens transportbehov i ett Europaperspektiv – Nils Paul, Svenskt Näringsliv