Säkerhet vid maskiner och redskap

I arbetsmiljölagens 3:e kapitel, 8 § finns regler om att maskiner, redskap och andra tekniska anordningar ska vara säkra mot ohälsa och olycksfall när de levereras för användning. Reglerna gäller även för maskiner som ställs ut för reklam eller försäljning.

Uppfylls inte kraven på säkerhet får den ändå visas på mässor och utställningar om det tydligt anges att kraven inte är uppfyllda och att anordningen inte släpps ut på marknaden eller avlämnas för att tas i bruk förrän den uppfyller kraven. Visas maskinen i drift på mässan ska tillräckliga säkerhetsåtgärder vidtas för att förhindra olycksfall.

Demonstrationskörning

Regler om användning gäller i lika hög grad vid demonstrationskörningar på utställningar och mässor som vid annan användning.

Det är därför viktigt att:

  • tillämpliga regler om användning följs
  • ingen som inte har kunskap, körvana och föreskriven ålder tillåts köra maskinen
  • tillräckliga avspärrningar sätts upp omkring demonstrationsområdet
  • maskiner som är igång eller uppställda så att de kan innebära risk för olycksfalls inte lämnas utan tillsyn

För mer information kontakta:
Arbetsmiljöverket, Publikationsservice (Folder ADI 264)
Tel +46 8 730 97 00. Fax +46 8 735 85 55. E-post arbetsmiljoverket@av.se