Produkter och tjänster på mässan

Producera

Området Producera handlar om produkter, tjänster och inspiration för en hållbar och lönsam livsmedelsproduktion i primärledet.

Produkter inom följande områden får marknadsföras på området Producera:

 • Teknik som förbättrar djurens miljö, förebygger sjukdom/olycksfall både hos djur och ägare samt förbättrar förutsättningarna för hållbar och ekonomiskt lönsam husdjursproduktion.
 • Hållbart marint vattenbruk
 • Odling i urbana miljöer
 • Odling på friland. Teknik som möjliggör en hållbar odling i ett förändrat klimat.
 • Odling av ätbara grödor i växthus. 
 • Produktion av energi från lantbrukets verksamheter.
 • Tjänster, rådgivning, information och utbildning inom området.

Förädla

När vi pratar livsmedelsförädling på Elmia Matbruk menar vi småskalig till stor förädlingsverksamhet. Här ligger fokus på att ta hand om produkterna på ett varsamt sätt med naturliga tillsatser och hållbara förpackningslösningar.

Produkter inom följande områden får marknadsföras på området Förädla:

 • Livsmedelshantering
 • Livsmedelsförädling
 • Förpackning och märkning
 • Hygien och rengöring
 • Inredning för livsmedelslokaler
 • Arbetarskydd
 • Tjänster, rådgivning, information och utbildning inom området

Konsumera

Området konsumera handlar om transporter, distribution, livsmedelshantering och nya livsmedelsprodukter.

Produkter inom följande områden får marknadsföras inom området Konsumera:

 • Organisationer och nätverk som samlar små- och medelstora livsmedelsföretag eller jobbar med utveckling av livsmedelsföretagandet.
 • Tjänster, rådgivning, finansiering och utbildning inom området

Återbruk

Området Återbruk handlar bl.a. om att hantera avfall, återanvändning och minska svinnet i livsmedelskedjan.

Produkter inom följande områden får marknadsföras inom området Återbruk:

 • Avfallshantering d.v.s. ta hand om avfall, minimera avfall och sekundär användning av avfall på företagsnivå.
 • Återbruk av gamla maskiner samt återbruk av material för produktion av nya produkter.
 • Kretsloppslösningar d.v.s. produkter som möjliggör att materialet återförs och kan användas i ett annat sammanhang.
 • Tjänster, rådgivning, finansiering, information och utbildning inom området.