19 - 21 okt 2022

Hur vill du göra med din bokning?

 • Du kan välja att behålla din bokning till år 2022. Elmia behåller grundavgiften och du har kvar din bokning enligt det pris du bokat för ursprungligen till 2020.
 • Du kan välja att avboka din plats.
 • För vissa utställare kan mötesplatsen Elmia Matbruk vara ett alternativ för att träffa kunder och göra affärer redan under 2021. 

Ansökan om Heta arbeten

Kund- och monterfakta

Avvikande faktureringsadress

Tillstånd/kontrollista för brandfarliga och heta arbeten

VI KRÄVER GODKÄNT CERTIFICAT FÖR BÅDE DEN SOM UTFÖR HETA ARBETEN OCH DEN SOM ÄR BRANDVAKT.

Arbetsmetod (kryssa i aktuell ruta)

Tillståndet önskas gälla från och med

Tillståndet önskas gälla till och med

Ansökan om byggtidsändring

Kund- och monterfakta

Avvikande faktureringsadress

Avgift 2 000:-/monter/dag

Avgiften debiteras (kryssa i en av rutorna)

Ansökan om TIDIGARE INFLYTT, ange datum, tider och monternummer för ert behov.

Monter 1

Monter 2

Monter 3

Ansökan om SENARE INFLYTT, ange datum, tider och monternummer för ert behov.

Monter 1

Monter 2

Monter 3

Regler för ändring av byggtider

Elmia ansvarar för säkerheten på anläggningen och varje person som utför byggnationer inom anläggningen är ålagd att följa de fastställda regler som finns i Elmias Allmänna bestämmelser samt Elmias Tekniska bestämmelser. Genom ansökan och dess eventuella beviljan, godtager den ansökande parten de villkor som är förknippat med Elmias reglemente.

Om ansökan gjorts utan detta underlag till grund, t.ex. via e-post, skriver Elmia in faktauppgifterna från ansökan i detta underlag som grund för ansökan.  Om du som ansökt inte godkänner Elmias regler, äger du rätt att återkalla ansökan med vändande post. Ansökan ses som bekräftad och godkänd tre (3) dagar efter bekräftelsen är skickad från Elmia.

 • Elmia kan inte garantera att beställda tjänster och produkter är levererade under tidigare inflytt. Elmia tar inget ekonomiskt ansvar för kostnader uppkomna med anledning av eventuella väntetider.
 • Elförsörjning beställs separat via utställarservice. Ange byggström, för 230V (62373), eller för 400V (62372).
 • Beställningar under icke officiella in- och utflyttstider sker via Utställarservice enligt gällande prislista.
 • Arbeten får endast ske i ovan angiven monter.
 • Gångar måste hållas fria från gods. Inget material får förvaras i omkringliggande montrar.
 • Elmias Produktionslednings anvisningar måste följas.
 • Parkering av fordon och transporter sker på anvisad plats.
 • Elmia debiterar ansökande part om inget annat anges.

Ansökan om tältbyggnation

Kund- och monterfakta

Användning av brandfarlig gods i tält
Brandsläckarutrustningens tillgänglighet i montern
Intyg för tältduk, medhavd i tältet

Ansökan om brandfarliga och explosiva varor

Kund- och monterfakta

Avvikande faktureringsadress

Brandfarliga och explosiva varor

Hantering och förvaring av brandfarlig vätska eller gas skall i god tid före mässan anmälas skriftligt till Elmia.

Explosiva eller pyrotekniska varor får varken användas eller medföras på Elmia, vare sig inom- eller utomhus, utan att skriftligt tillstånd först erhållits från Elmia.

Heta arbeten

Heta arbeten som t ex svetsning, lödning, skärning, rondellarbete, torkning, uppvärmning eller öppen låga får INTE förekomma ens under monterbyggnationstiden, utan att skriftligt tillstånd först erhållits av Elmia.

Gasflaskor och hantering

Under pågående arrangemang, förvaras aktuella flaskor/tuber i montern. Efter varje avslutad mässdag, skall  de förflyttas till av Elmia anvisad plats för förvaring över natten. Inför nästa arrangemangsdag hämtas alternativt körs de ut till er monter.

För fullständig information kring Elmias bestämmelser, se Tekniska bestämmelser under avsnittet "Att bygga monter".

Ansökan om höjdbyggnation / utökad exponering

Kund- och monterfakta

Avvikande faktureringsadress

Regler för höjdbyggnation / utökad exponering

För att säkerställa säkerheten på vår anläggning, krävs att byggnormer följs och korrekta underlag finns som grund för all byggnation och exponering. Genom att fylla i detta underlag med rätt fakta kan vi hjälpa dig på bästa sätt.

Underlaget fylls i av alla som beställer vajer och som skall hänga upp tross, telfers, skyltar eller motsvarande.

Gäller även vid byggnationer och exponeringar över tillåten standardhöjd på 2,5 m.

Godkänns under förutsättning att:

 • Skriftlig ansökan skickas in till Elmia AB senast två månader före mässans start.
 • Exponering mot grannmonter måste ha ett avstånd på minst 2 m.
  Byggnation närmare än detta är OK under förutsättning att grannmontern skriftligen informeras senast 4 veckor innan inflytt.
  Se bild ovan, punkt 1.
 • Byggnation/exponering med placering >2 m från er montergranne kan innehålla text, logotyp eller annat budskap. Byggnation/exponering närmare än 2 m från grannmonter måste vara vita och rena! Se bild ovan, punkt 2.
 • Endast 50% av monterytan får användas för utökad exponering.
 • Uppbyggnaden skall fylla kraven enligt föreskrifter i Svensk Byggnorm samt särskilda föreskrifter avseende brand- och utrymning från berörda myndigheter.
 • Uppbyggnaden får inte påbörjas förrän Elmia AB lämnat skriftligt tillstånd. För sin kontroll äger Elmia AB rätt att begära kompletterande uppgifter.
 • Användande av s.k. Beachflaggor eller liknande exponeringar som är fristående och överstiger maxhöjden 2,5 m, behöver inte ansökas separat.
 • En avgift för den utökade exponeringen debiteras med 5 000 kr på er servicefaktura efter mässan. Beachflaggor enligt punkt 7, debiteras med 1 000 kr/st. Maxavgiften för höjdexponering är dock 5 000 kr per monter.

UNDANTAG

Belysningstross och egna produkter högre än 2,5 m räknas ej som höjdbyggnation/utökad exponering.

Beställning hyra av lift

Kund- och monterfakta

Avvikande faktureringsadress

Beställning

Min. hyra 2 tim, art.nr 51551, pris 610:-

Hyra 4 tim, art.nr 51552, pris 920:-

Hyra heldag, art.nr 51553, pris 1 430:-

Se priser och fyll i antal för respektive artikel även i Artikel- och prislistan, flik 2.

Hyresvillkor Elmia AB

Giltigt fr o m 2013-09-01 och tillsvidare.

1. Tillämplighet

Nedanstående villkor ska gälla om annat inte skriftligen avtalats mellan Elmia AB och hyrestagare.

2. Nyttjanderätt

Liften får inte nyttjas i strid med dessa villkor eller på annat sätt som riskerar påverka uthyrarens äganderätt. Liften får inte utan Elmia AB godkännande användas av annan än hyrestagaren.

3. Avhämtning och återlämnande

Det är hyrestagarens ansvar att hämta och återlämna liften på anvisad plats.

4. Reklamation

Elmia AB utlämnar liften i driftsdugligt och utprovat skick, försedd med erforderliga skydds- och säkerhetsanordningar. Eventuell anmärkning mot utlämnat material ska anmälas till Elmia AB vid utlämning av lift eller före lift tas i bruk.

5. Användning

Liften får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana arbetsförhållanden för vilka den är avsedd i enlighet med meddelade föreskrifter för drift. Hyrestagaren förbinder sig att ha läst gällande instruktioner och ha nödvändig kunskap enligt AFS 2006:6. Endast behörig och kvalificerad personal äger rätt att använda liften. Utbildningsbevis eller förarbevis ska uppvisas vid uthämtning av hyresobjektet. Liften ska under hyresperioden handhas och förvaras av hyrestagaren på ett sådant sätt att liften inte utsätts för skada, olovligt nyttjande eller tillgrepp. Hyrestagaren ska svara för tillsyn och skötsel av lift. Lift får inte, utan särskilt tillstånd från Elmia AB flyttas till annan arbetsplats än som avtalats eller användas av annan än hyrestagaren.

6. Hyrestid

Hyrestiden räknas från och med den tidpunkt då liften hålls tillgänglig för avhämtning, till och med den tidpunkt då liften återlämnas.

7. Hyresberäkning

Hyra debiteras i enlighet med Elmia AB gällande hyresprislista och kan komma att justeras under hyresperioden. Hyran debiteras till dess att liften är avanmäld och återlämnad till anvisad plats. För stillestånd och driftsavbrott som uthyraren är ansvarig för utgår ingen hyra.

8. Ansvar

Elmia AB svarar för kostnad till följd av normal förslitning. Vid återlämnandet ska liften vara väl rengjord och med hänsyn till normal förslitning, vara i gott skick. I annat fall är Elmia AB berättigad att vidta nödvändig rengöring och reperation på hyrestagarens bekostnad. Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av lift samt för samtliga skador som inte utgör normal förslitning. Skada ska anmälas till Elmia AB för beslut om hur liften ska repareras. Lift som förlorats eller skadats så att det inte går att reparera ska ersättas av hyrestagaren med belopp motsvarande återanskaffningsvärdet av likadant eller motsvarande objekt. Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för sak- eller personskador som uppkommer i samband med användning av hyresobjektet.

9. Hävning av avtal

Part har rätt att häva avtalet för det fall motparten gör sig skyldig till avtalsbrott och inte omgående vidtar rättelse efter erinran därom.

10. Tvist

Tvist på grund av avtalet ska avgöras enligt svensk rätt och av allmän domstol i det fall parterna inte skriftligen enas om skiljeförfarande.

11. Samtyckesklausul

Härmed samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen, PUL, av Elmia AB. Behandlingen sker för att administrera uthyrningen. Uppgifterna kommer att vara tillgängliga tillsammans med uthyrningsavtalen för medarbetare som arbetar med uthyrningsavtalens administration.

 

Jonas Berglund
Jonas Berglund
Telefon: +46 36 15 21 20
Carolina Axelsson
Carolina Axelsson
Telefon: +46 36 15 22 70