Naturvårdsverket

Invasiva trädgårdsarter med störst risk för biologisk mångfald – 5 kända värstingar och 5 bubblare

ArtDatabanken har riskklassificerat främmande arter utifrån vilken påverkan de kan ha på biologisk mångfald i Sverige. Bland trädgårdsväxterna är det parkslide, blomsterlupin, kanadensiskt gullris, vresros och jättebalsamin som idag är största hotet, men snöbär, häggmispel, flocknäva, jättedaggkåpa och skogklematis kan bli lika problematiska.
På uppdrag av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har ArtDatabanken under 2018 riskbedömt drygt 1000 arter av växter, svampar och djur. I slutet av året publiceras utfallet. Det blir bland annat en grund för bedömningen av vilka arter och åtgärder som ska prioriteras i det svenska arbetet med invasiva främmande arter.

- Förutom de idag välkända invasiva arterna vill vi uppmärksamma trädgårdsbranschen på de arter som kan bli morgondagens problemarter. Vissa buskar, främst de med röda bär, sprids lätt av fåglar ut i naturen och arter med aggressiva rotsystem som parkslide är kostsamma att ta bort, därför är det klokt att redan nu se över vilka arter som säljs för att undvika att framtida problem, säger Mora Aronsson, botanist på Artdatabanken.

Än så länge omfattas endast ett litet antal av de invasiva arterna som finns i Sverige av någon lagstiftning. Naturvårdsverket vill därför uppmuntra alla aktörer som på något sätt hanterar växter att frivilligt hjälpa till och förebygga spridning av invasiva arter - oavsett om de är reglerade eller inte.

Invasiva främmande arter regleras idag av en EU- förordning som bland annat förbjuder import, försäljning och odling av arter på EU:s förteckning över invasiva främmande arter. Av 49 arter på förteckningen finns sju växtarter i svensk natur; jättebalsamin och jätteloka har redan stor spridning i landet, skunkkalla och smal vattenpest förekommer i södra Sverige, tromsöloka är etablerad i Västerbottens län och sidenört som tidigare inte har bedömts kunna sprida sig i svensk natur, men som i sommar har setts sprida sig i Skåne.

Invasiva främmande arter är växter och djur som inte naturligt har funnits i Sverige, men som av olika skäl har förts hit med människans hjälp och kan sprida sig snabbt. De kan t.ex. skada ekosystem, ha negativa effekter på jord- och skogsbruk, åstadkomma ekonomisk skada eller påverka hälsan negativt hos djur och människor.
Det kan vara allt från dekorativa trädgårds- och vattenväxter till fiskar, skaldjur, insekter och däggdjur. Invasiva främmande arter är ett av de största hoten mot biologisk mångfald. Problemet växer snabbt i Sverige och i världen på grund av ökad handel, fler transporter och klimatförändringarna.

För ytterligare information, kom till vår monter D 07:40 och prata med
Mora Aronsson, botanist från ArtDatabanken och Anna Sandström, jurist invasiva främmande arter, Naturvårdsverket.

http://www.naturvardsverket.se/Amnen/Invasiva-frammande-arter/
Publicerad
2018-09-26
Bilder