Svenska Älghundklubben

Svenska Älghundklubben, klubben med spetskompetens

Gråhund och Jämthund, bild från Google

Svenska Älghundklubben representeras på årets Elmia Game Fair av Sydsvenska Älghundklubben, en av landets tio lokalklubbar. Älghundklubben har som ändamål att i egenskap av ansluten specialklubb till Svenska Kennelklubben, ur såväl jakt- som exteriörsynpunkt, främja aveln med av Svenska Kennelklubben erkända älghundraser, samt verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av dessa raser.

De raser som finns representerade inom klubben är Jämthund, Gråhund, Karelsk björnhund, Svensk vit älghund, Hälleforshund, Norsk älghund svart, samt Västsibirisk laika, Östsibirisk laika och Rysk-Europeisk laika.
Just nu är jakt med ställande hund inne i ett expansivt skede i vissa delar av landet och södra Sverige är ett av de områden där användandet av just ställande hund ökar. Klubben jobbar för att tillvarata medlemmarnas intresse och frågor som rör jakt med ställande hund är i fokus.

Ett hett ämne är vildsvinsjakt. I Sverige är vildsvinsjakt med ställande hund en relativt ny jaktform och sedan något år pågår verksamhet med att utarbeta jaktprovsregler för just vildsvinsprov. Säsongen 2010-2011 var tredje säsongen som dessa prov genomfördes som officiella prov och därmed registreras hos SKK.

Sydsvenska Älghundklubben genomför varje år över 300 löshundsprov, i huvudsak på älg. Utöver det genomförs och ett antal Särskilda älgspårprov samt några ledhundsprov. Klubben arrangerar varje år tre utställningar så totalt sett är det en stor och aktiv verksamhet i klubben.
För dig som besöker mässan så finns vi representerade med egen monter och vi deltar förstås i rasparader så du har flera chanser att träffa på någon av våra härliga hundar.

Missa oss inte och ta chansen att besöka oss och prata hund, älgjakt, jaktprov, avel och allt annat som berör våra härliga jaktspetsar.

Sydsvenska Älghundsklubben


Utdrag ur Svenska Älghundklubbens och Sydsvenska Älghundklubbens stadgar:

För Svenska Älghundklubben gäller det för SKKs medlemsorganisationer gemensamma målet att kontinuerligt skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet genom

• att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda rasrena hundar
• att bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av dessa raser
• att informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård
• att bevaka och arbeta med frågor som har ett allmänt intresse för hundägaren och hundägandet att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet.

Sydsvenska älghundklubbens verksamhet
För att nå uppsatt mål ska klubben
1. informera och sprida kunskap om Svenska Älghundklubben – dess mål, organisation och arbetsformer
2. informera om klubbens raser och deras användningsområden
3. anordna prov, utställningar och tävlingar i enlighet med SÄK’s och SKKs
bestämmelser.
4. utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika
egenskaper kan komma till användning.
5. anordna verksamheter i enlighet med SÄK’s direktiv
6. avge yttrande och verkställa utredningar på begäran av SÄK eller när annan anledning föreligger
7. delta i samråd inom och utom SKK-organisationen.

Följ oss på 


Facebook