Seminarier

Välkommen till Avfall Sveriges seminarier om samverkan och ekonomi på Elmia den 28 september 2016 i samband med Elmia Avfall & Återvinning.

Sverige är idag världsledande när det gäller avfallshantering, mycket tack vare att kommunerna samverkat inom många olika områden. Samverkan kan ske på många olika sätt och med olika ambitionsnivå. Samverkan ger stordriftsfördelar, mer resurser och muskler vid till exempel upphandlingar, vilket kan medföra bättre ekonomi och lägre taxor. För effektiv samverkan krävs dock också bra rutiner för ekonomisk uppföljning som klarar hantera olika finansiering och kollektiv.

Avfall Sverige bjuder in till två halvdagsseminarier kring temat kommunsamverkan och ekonomi. Seminarierna genomförs som två separata delar, man kan välja att gå på ett av dem eller på båda. I avgiften ingår även inträde till mässan.

Seminarie 1

Kommunsamverkan – när 1+1 blir 3

Onsdagen den 28 september, kl. 09.00-12.00
Kongresshuset
Pris: 900 kr inkl. fika och inträde på mässan

Seminariet tar upp organisationsfrågor och den rättsliga grunden för samverkan. Vi får praktiska exempel på samverkan i olika frågor. Vad är framgångsfaktorerna och hur löser man eventuella problem?

Innehåll

  • Utmaningar med samverkan – en kort överblick, vilka fördelar finns och hur får man det att fungera. Resultat från ett forskningsprojekt
  • Den rättsliga grunden för samverkan
  • Vafab – från bolag till kommunalförbund
  • Värnamo- Lösa avfallsuppdraget, små kommuner går samman!
  • Avfalls- och VA-verksamheterna samordnas – fortsätter trenden?

Föreläsare

Anna Thomasson, Företagsekonomiska institutet, Lunds Universitet
Carina Färm, VD VafabMiljö Kommunalförbund
Ulla Gradeen, S-oppositionsråd Värnamo kommun och ledamot i Avfall Sveriges styrelse
Mikael Medelberg, KFS och ansvarig för Svenskt Vattens VD-nätverk, tidigare VD Roslagsvatten

Anmälan

Anmäl dig till seminarie 1, om samverkan, här.

 

Seminarie 2

Ekonomi för kommunala avfalls- och VA-verksamheter

Onsdagen den 28 september, kl. 13.00-16.00
Kongresshuset
Pris: 900 kr inkl. fika och inträde på mässan

Seminariet tar upp viktiga redovisningsfrågor som berör kommunala verksamheter som är reglerade av självkostnadsprincipen. Särredovisning av kommunala verksamheter berörs också och vi får ta del av exempel på redovisning i praktiken.

Innehåll

  • Självkostnadsprincipens relation till redovisningen
  • Särredovisning av kommunala verksamheter
  • Gästrike återvinnare - Budget, ekonomisk planering och behov av taxejusteringar
  • Jönköping - Målstyrning, uppföljning och särredovisning - att hålla reda på flera teknikgrenar

Föreläsare

Mattias Haraldsson, Företagsekonomiska institutet, Lunds Universitet
Daniel Axelsson och Erik Gaude, Jönköpings kommun
Maria Qvist, Gästrike återvinnare

Anmälan

Anmäl dig till seminarie 2, om ekonomi, här.

Seminarieansvarig

Jenny Westin, Avfall Sverige