European Composting System AB

Godkänd hygienisering av SLAM

QuantorXL "trumkompostering" klarar Naturvårdsverkets krav för hygienisering av "SLAM"
ECSAB's QuantorXL trumkompostering har sedan 2009 ett av Jordbruksverket godkänt system för hygienisering av animaliska biprodukter enligt Europaparlamentets och Rådets förordning (EG nr 1774/2002) enligt gällande valideringsmetod.

QuantorXL kommer således även att uppfylla Naturvårdsverkets krav för hygienisering av "slam" (enligt rapport 6580 sept 2013, Hållbar återföring av fosfor).
I och med detta kan den färdigbehandlade materialet fortsättningsvis säljas som en kommersiell produkt.

Nuvarande metoder som strängkompostering eller spridning på åkermark kommer fortsättningsvis inte vara ett godkänt alternative.

http://www.ecsab.com
Publicerad
2014-08-27
Bilder