Grattis på Internationella skogsdagen!

21 mars har av FN förklarats som den internationella skogsdagen då man på olika sätt världen runt uppmärksammar skogens betydelse för människan. I år är temat för dagen skog och vatten. Det här vill vi på SkogsElmia uppmärksamma.

Vi som arbetar med skogen på olika sätt vet hur viktig den är ur många aspekter, och hur viktigt det är att bruka den på ett sätt som är långsiktigt hållbart. Ge därför din kollega en extra klapp på axeln idag och gratulera varandra till ett bra och viktigt jobb med förvaltningen av skogen för nuvarande och framtida generationer!

Skog, vatten och människan

En tredjedel av världens landareal, motsvarande 4 miljarder ha, är täckt av skog och utgör en betydelsefull resurs för människorna som lever i och omkring skogen. Två tredjedelar av jordens yta är täckt av vatten, men mindre än 1% av vattnet är tillgängligt och användbart som dricksvatten. Skogens roll för att dämpa kraftiga flöden och filtrera och rena vatten är helt avgörande för tre fjärdedelar av jordens befolkning och många större städer, såsom New York, Tokyo och Barcelona får stora delar av sitt dricksvatten från skyddade skogar.

Skogen skapar många olika ekosystemtjänster och närmare två miljarder människor får inkomster, mat, virke, energi och mediciner från skogen. För världens extremt fattiga som bor i eller i anslutning till skogen är den en särskilt viktig resurs och utgör en viktig del i familjeinkomsten. Över 750 miljoner människor använder även ved för att koka och rena sitt vatten, medan en tredjedel av världens befolkning dagligen använder ved till matlagning.

FN uppmärksammar hot mot världens skogar

Med den internationella skogsdagen vill FN även uppmärksamma de hot som finns mot världens skogar. Skogsskövling, utarmning av biologisk mångfald, ökenspridning och ett ökat behov av skogsråvara är några av de utmaningar vi står inför.

Under de senaste 25 åren har avskogningen inneburit att en skogsyta lika stor som Sydafrika har försvunnit. Den största avskogningen sker nu i tropikerna, framförallt Afrika och Sydamerika. Glädjande är dock att takten av skogsmarksförlust har halverats sedan 1990.

Skogen betyder mycket för Sverige

För Sverige har skogen bidragit till att vi idag är ett av världens mest utvecklade skogsländer. Skogen täcker 2/3 av landarealen i Sverige och skogsprodukter står för 11 procent av de totala exportintäkterna. Knappt 100 000 personer är sysselsatta i skogsbruk och skogsindustri.

Publicerad
2016-03-21