Metria

Metria i samarbete med Skogsstyrelsen utvecklar nya fjärranalysmetoder

I rapporten "Satellitbildskartering av lämnad miljöhänsyn i skogsbruket – en landskapsansats" - som tagits fram inom Skogsstyrelsens utvecklings-projekt Ny hänsynsuppföljning - har Metria hjälpt till med satellitbilds- och fjärranalyskompetens
Rapporten jämför satellitbild/fjärranalys-metoder mot de mer traditionella laserskanning, ortofototolkning och fältinventering för hänsynsuppföljningar av lämnade trädgrupper och kantzoner mot vatten.

Studierna visar att fjärranalys i vissa avseenden, visar på en bra överensstämmelse mellan satellitbilder och övriga metoder för hänsynstypen trädgrupper, och därför kan vara ett gott komplement till de traditionella metoderna.

Arbetet har pågått från januari 2014 t.o.m. mars 2015.

Rapporten kan i sin helhet laddas ner här:
http://shop.skogsstyrelsen.se/shop/9098/art45/26743045-9dc141-Satelitdata_webb_3.pdf

Prata mer om fjärranalys och satellitbilder för skogen i Metrias tält 601:E!

http://www.metria.se/Om-Metria/Nyheter/2015/Rapport-Skogsstyrelsen/
Publicerad
2015-06-02
Bilder