SRB-föreningen, Växa Sverige och VikingGenetics

Genomisk toppbesättning- SRB

Genomisk toppbesättning - SRB
Rangering av deltagande besättningar efter kvigornas genomiska testresultat.
Syftet är att stimulera till rutinmässiga genomiska tester av unga (nyfödda) hondjur i enskilda besättningar. Resultatet möjliggör ett tidigt urval av vilka djur som bör slås ut och vilka som skall satsas på. Genomisk toppbesättning är ett samarbete mellan SRB-föreningen, Växa Sverige och VikingGenetics.
Bakgrund
Genomisk selektion har förändrat urvalet av tjurar i moderna avelsprogram för mjölkkor. Under 2014 utgjorde VikingGentics försäljning av doser efter avkommeprövade SRB-tjurar mindre än 15 %. För några år sedan utgjorde de avkommeprövade tjurarnas andel av de försålda doserna mellan 70 och 80 %. Orsaken till förändringen är att kvalitetet på de unga tjurarna är högre än för samtidigt tillgängliga avkommeprövade tjurar. Nordiskt Total Meritindex är det sammanfattande avelsmålet för SRB. Medel-NTM för tjurkalvar inköpta under 2014 var drygt 28. Den högst rangerade avkommeprövade SRB-tjuren, Buckarby, har idag ett NTM på 27.
Genomisk selektion ger även stora möjligheter för urval av hondjur på besättningsnivå. Samma DNA-typningar som används för att identifiera de bästa tjurkalvarna i hela populationen kan användas för att rangera kvigor och kor inom enskilda besättningar. De genomiska avelsvärdena ger ett klart bättre beslutsunderlag för besättningens kvigor än det tidigare använda härstamningsindexet. Tidig utslaktning av avelsmässigt ointressanta kvigor sparar uppfödningskostnader och stallplatser. Kvigor av hög kvalitet kan med fördel bli seminerade med könssorterade doser så att kvigkalvar föds efter de hondjur man vill rekrytera efter. De bästa kvigorna skall ingå i rekryteringsunderlaget för nästa generation av tjurar och bör därför semineras med sperma av tjurfaderskvalitet eller ET-spolas.
Förväntade konsekvenser för svenska mjölkproducenter
• Bättre rekryteringskvigor med en högre förväntan, dvs ett högre NTM
• Lägre rekryteringsbehov och därmed en lägre rekryteringskostnad
• Fler laktationer per ko och därmed en högre livstidsproduktion
Genomförande
Jämförelser av genomiska avelsvärden sker i ålderskategorier. Medelavelsvärdet för de genomiskt testade kvigorna inom respektive ålderskategori avgör rangeringen mellan besättningarna. Minst 80 % av de under perioden födda hondjuren i besättningen skall testas om man är med i programmet.
Uppgifterna kommer att redovisas varje halvår i SRB-bladet.
Genomisk toppbesättning kommer att introduceras på ELMIA 2015.
Publicerad
2015-01-23
Dokument