Tisdag 18 oktober

Här är tisdagens seminarier, debatter och dialoger samlade. Du ser vilket tema de tillhör till vänster. Om du istället vill sortera efter ett visst tema, välj det du önskar i menyn.

Tid/tema

Innehåll

09.00-10.00

Registrering

Konferensregistring

Kaffe i Café Syd
Plats: Elmia Kongress- och Konserthus, Entré 6.
Här hämtar du din namnskylt som gäller som entré till seminarier och som entré till mässan onsdagen den 19 oktober.

10.00-11.30

Inledning

Inledningsseminarium

Konferensens öppnande

Lars Kindberg, VD, Elmia AB

Jordbrukets roll i klimatarbetet
Hur ser jordbrukets klimatpåverkan ut idag? Hur den kan reduceras - både i Sverige och globalt?
Anders Wijkman, författare och samhällsdebattör samt tidigare politiker

Hur kommer framtidens konsument att handla?
Om trender som påverkar framtidens mat och konsumtionsvanor.
Magnus Kempe, Kairos Future

Vi skapar våra egna möjligheter
En föreläsning som handlar om att våga gå utanför sin comfortzone. Att våga tro på sig själv och sin förmåga att lyckas, oavsett förutsättningar. En föreläsning som hävdar att tur inte existerar, då det är vi själva som skapar våra egna möjligheter.
Anna Fohrman och Olivia Berthagen, Alivion

 

Presentatör inledningen: Bengt Spjuth, Mediaspjuth


11.45-12.30

Livsmedel

Gårdslakt av nötkreatur med kulgevärsmetod

Seminarium
En stressfri slaktmetod – efterlängtad av många svenska nötuppfödare och småskaliga slakterier.
Katrin berättar om sitt unika projekt kring den stressfria slakten av nötkreatur, sin forskning kring bedövningskvalitet via skott med kulgevär och om betydelsen av stressfri slakt för köttkvaliteten. Praktiska rekommendationer om hur kulgevärsmetoden används på ett säkert och effektivt sätt ingår i föredraget.
Katrin Juliane Schiffer, Eldrimner - nationellt resurscentrum för mathantverk

11.45-12.30

Företagande

Hur gör vi den gröna näringen attraktiv för de unga?

Presentation och debatt
Hur kan vi gemensamt - utbildare och den gröna näringen - öka attraktionskraften hos ungdomar på högstadiet till naturbruksprogrammet på naturbruksgymnasierna runt om i landet?
Naturbruksgymnasierna klarar inte detta helt på egen hand utan behöver en kraftsamling där alla olika yrkesområden måste uppfattas som framtidsyrken hos ungdomar och deras föräldrar.
Bo Wiberg, Naturbruksskolornas förening
Deltagare paneldebatt:
Adam Arnesson, lantbrukare/egenföretagare
Erik Fahlbeck, SLU
Magnus Ek, Centerpartiets Ungdomsförbund, CUF
Nils Björid, LRF Ungdom
Moderator: Bengt Spjuth, Mediaspjuth

11.45-12.30

Teknik & innovation

Innovationer inom lantbruket: Var står vi? Vart går vi?

Seminarium och diskussion

 

Nya innovationer behövs. Men hur gör man i praktiken? Forskare och kandidater till Elmia Innovation Award diskuterar hur man övervinner barriärer och realiserar innovationer. Vi presenterar också ett bildspel till musik om lantbrukets väg mot en fjärde revolution. Förändringen går rasande fort.
Talare och Moderator: Per Frankelius, Linköpings universitet
Talare: Johan Mattsson, SSAB Special Steels
Mikael Persson, Svenska John Deere AB
Mats Tykesson, Kverneland Group Sverige AB
Eva Mårtensson, DeLaval Sales AB
Christian Campbell, Försäljning, Svea Agri AB
Kristian Hårsmar, GGI Sweden (Moocall Ltd)

11.45-12.30
Miljö & klimat

Berättelser från framtidens lantbruk år 2030

Samtal och presentation
Hur ser svensk livsmedelsproduktion och markanvändning ut år 2030? Hur har den påverkats av förändringar i klimat och samhällets värderingar, politiska beslut och ekonomisk utveckling? Följ med på en spännande resa in i framtiden! Vi kommer att använda oss av de framtidsberättelser som skapats av SLU:s forskningsplattform Framtidens lantbruk. Framtidsberättelserna är framtagna för att stimulera och kanske provocera diskussion och konstruktiv debatt.
Elin Slätmo, Katja Fedrowitz, Lars Andersson och Pernilla Johnsson , Framtidens lantbruk, Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU

12.30-13.30

Lunch

Plats: Restaurang Black and White

13.30-14.15

Livsmedel

Hur får vi den offentliga sektorn att handla mer svenskt och närodlat?

Seminarium
Vi upphandlar livsmedel för cirka 10 miljarderr och serverar 3,2 miljoner offentliga måltider per dag i Sverige. Stor andel av maten är importerad. Politiker, kostchefer, upphandlare och konsumenter vill hamer svensk mat i de offentliga köken. Kan vi upphandla mer på kvalitetet istället för lägsta pris? Hur kan vi upphandla mer svensk och närodlad mat?
Axel Hansson, LRF

13.30-14.15

Företagande

Nysvenskar - en tillgång för svenskt lantbruk

Diskussion

Den stora invandringen till Sverige skulle kunna vara en del av lösningen på lantbrukets problem med att rekrytera ny arbetskraft. Vad görs för att få nysvenskar till den gröna näringen och vem tar initiativet? Här pratar vi goda exempel och diskuterar möjligheter.

Paneldeltagare:
Bo Wiberg, Naturbruksskolornas förening
Maria Gustafsson, Landsbygdsnätverket
Peter Borring, LRF:s ordförande i Östergötland
Moderator: Bengt Spjuth, Mediaspjuth

13.30-14.15

Djurhållning

Effektiva utnyttjande stallgödsel och rötrest genom onlinemätning av växtnäringsinnehåll och surgörning

Seminarium 

Ett seminarium och diskussion om nya tekniker för att utnyttja stallgödselns stora växtnäringsinnehåll mycket bättre. Genom online-mätning med NIR-teknik i samband med spridningen kan växtnäringsinnehållet beräknas och tillförseln anpassas efter behovet. Genom surgörning kan kväveförlusterna reduceras väsentligt.

Kjell Gustafsson, Göttorp Lantbruk
Bo Stenberg, SLU Institutet för markvård

13.30-14.15

Teknik & innovation

Green Noise - när lantbruk och teknologi når ny publik genom konsten

Seminarium

Lantbrukare, konstnär och Yara har samarbetat kring nyskapande konstverk som visas för publik på Järstorp Prästgård och Elmia Lantbruk 2016. Genom att bearbeta data från en N-Sensor, ger konstnären Johanna Byström Sims publiken en konstnärlig upplevelse av landskapet och lyfter fram den gröna näringens innovationskraft för en ny publik.

Johanna Byström Sims, konstnär
Linda Wallenberg, Konsthall Jönköping
Knud Nissen, Yara Sverige
Anders Anderson, Yara Sverige

13.30-14.15

Miljö & klimat

Låt förgröningen gynna mångfalden

Seminarium: Varför ska vi gynna pollinerare? Vilka pollinerare är viktiga för växtodlingen? Hur kan vi gynna pollinerare och andra nyttodjur på olika typer av kantzoner? Vilka fröblandningar ger blomning under hela säsongen? Vilka arter ger blomning under flera år?
Ann-Marie Dock Gustavsson, Jordbruksverket

14.30-15.15

Livsmedel

Finns det någon mat om det blir kris?

Seminarium och diskussion
Sedan EU-inträdet har en tredjedel av lantbruken i Sverige lagts ner och svenskt lantbruk tappar marknadsandelar till importerade livsmedel. Samtidigt har ökad specialisering, ny högteknologisk utrustning och informationsteknik skapat nya sårbarheter i jordbruket. Hur kan sårbarheten i den svenska livsmedelsförsörjningen minskas?
Camilla Eriksson, SLU
Harald Svensson, Jordbruksverket
Moderator: Katja Fedrowitz, SLU

14.30-15.15

Företagande

Vilka mervärden finns inom svensk livsmedelsproduktion?

Seminarium
Vad utmärker svensk mjölk, kött och andra produkter? Svensk livsmedelsproduktion har flera mervärden såsom god djurvälfärd och låg antibiotikaanvändning. Den bidrar också till att uppfylla nationella miljömål. Svenska jordbruksprodukter produceras med högre krav i lagstiftning och andra bestämmelser jämfört med många andra länder.
Seminariet lyfter goda exempel på hur mervärden kan användas för ökad lönsamhet. 
Åsa Lannhard Öberg, Jordbruksverket
Elisabet Lindal, Jordbruksverket

14.30-15.15

Djurhållning

Svensk djuromsorg på väg in i EU

Seminarium och debatt


Svensk djurhållning präglas sedan länge av en god omsorg om djuren, vilket bl.a. bidrar till att vi har EU:s lägsta antibiotikaanvändning till djur. Intresset för djurvälfärd ökar i Europa och många länder ser nu mot Sverige för att hitta smarta lösningar. Vad kan vi i Sverige göra för att bidra till en förbättrad djurvälfärd inom EU?

Kristina Nordeus, Näringsdepartementet
Panel:
Roger Pettersson, World Animal Protection Sverige
Anna Samuelsson, vice ordförande LRF Jönköping
Magnus Nikkarinen, Svensk Dagligvaruhandel

Moderator: Stefan Ljungdahl, Jordbruksaktuellt

14.30-15.15

Växtodling

Svenska baljväxter till foder och livsmedel – kan man ersätta sojan?

Seminarium
Sverige importerar fodersoja från fjärran land. Kan man ersätta denna import med inhemska proteinkällor och hur gör man då? Kan svenska åkerbönor användas även till livsmedel?
Fredrik Fogelberg, JTI

14.30-15.15
Miljö & klimat

Kossan – klimatbov eller klimathjälte?

Seminarium
Klimatfrågan är angelägen. Den engagerar. Som medborgare och konsument finns en önskan att agera. Att välja vegetariskt före kött har blivit en enkel symbolhandling som fått starkt fäste. Vår tolkning är att medborgaren vill ha enkla lösningar för att kunna påverka och hålla sitt samvete rent. Men är det verkligen så enkelt som att bara sluta äta kött? Under seminariet fördjupar vi oss i klimatpåverkan från köttproduktionen och andra matval.
Hilda Runsten, LRF

15.15-15.45

Kaffe

Plats: Café Syd

15.45-16.30

Livsmedel

Vad äter vi 2050?

Presentation
Runt 20 procent av de växthusgasutsläpp som en medelsvensk orsakar kommer från konsumtion av livsmedel. En stor del av utsläppen uppstår i produktionen. Presentationen kommer att handla om hur det svenska jordbrukets klimatpåverkan kan minska, men också om hur du som konsument kan minska din klimatpåverkan genom att ändra vad du äter. 
Stefan Wirsenius, Chalmers
Karin Hjerpe, Jordbruksverket

15.45-16.30

Företagande

Framtidens jordbrukspolitik 2030

Seminarium och debatt
Vilka utmaningar och möjligheter kommer jordbruket möta fram till 2030? Finns det förutsättningar att förändra jordbrukspolitiken för att möta dessa utmaningar? Hur bör jordbrukspolitiken se ut 2030?
Lars Olsson, Näringsdepartementet

Paneldeltagare:
Kristina Yngwe, Riksdagen Centerpartiet
Magnus Ek, Centerpartiets Ungdomsförbund, CUF
Nils Björid, LRF Ungdom
Peter Borring, LRF
 
Moderator: Stefan Ljungdahl, Jordbruksaktuellt

16.15-16.45

Växtodling

Växtodling i ett förändrat klimat, utnyttja möjligheterna, undvik riskerna!

Seminarium
Ett förändrat klimat innebär nya förutsättningar för
växtodlingsproduktionen. Under föredraget kommer vi
att diskutera konkreta möjligheter och risker som ett
förändrat klimat kan medföra.
Sara Bergström Nilsson, Hushållningssällskapet

15.45-16.30

Teknik & innovation

Platsens betydelse för lokal förnyelse

Seminarium
I dagens alltmer globaliserade värld är förmågan till
förnyelse, eller innovation, nödvändig för företags och regioners konkurrenskraft och överlevnad. Men vad kännetecknar en plats där det skapas förutsättningar för förnyelse? Forskare vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping har undersökt just detta och genom projektet Forum Förnyelse sprids kunskap om bland annat vikten av nätverkande, mångfald och tillgänglighet. Seminariet utgör en del av resan mot förnyelse i region Jönköpings län.  
Lina Bjerke, Jönköpings universitet

16.45-17.30

Livsmedel

Vad innebär en hållbar produktion och konsumtion av mat?

Seminarium

För de flesta konsumenter är det självklart att mat ska vara producerad på ett hållbart sätt. Men vad innebär det egentligen? Hur vet jag som konsument att jag väljer livsmedel som är hållbart producerade och att mina val gör skillnad?

Det är svårt att ha alla fakta om livsmedel framför ögonen i samband med köp av mat. Jordbruksverket vill med sin kunskap om en hållbar matproduktion hjälpa oss konsumenter att göra mer medvetna val.
Anna Wretling Clarin, Jordbruksverket
Ulrika Franke, Jordbruksverket

16.45-17.30

Djurhållning

Betesdjur – igenvuxna marker

Seminarium
Jordbruksmark fortsätter växa igen, särskilt i redan skogsdominerade bygder, trots miljöersättningar och stöd. För att stoppa denna landskapsomvandling krävs lönsamma betesdjur. Ett sätt att förbättra lönsamheten är att skapa sammanhängande betesfållor av små spridda betesmarker, små svårbrukade åkrar och mellanliggande skog.
Karl-Ivar Kumm, SLU Skara

16.45-17.15

Djurhållning

Djurhållning i ett förändrat klimat, utnyttja möjligheterna, undvik riskerna!

Seminarium
Ett förändrat klimat innebär nya förutsättningar för djurhållningen. Under föredraget kommer vi att diskutera konkreta möjligheter och risker som ett förändrat klimat kan medföra för produktionen.
Sara Bergström Nilsson, Hushållningssällskapet

16.45-17.30

Teknik & innovation

Peas on Earth - anpassat till den nya tiden

Presentation
Peas on Earth är ett koncept som gör oss oberoende av import av protein, drivmedel och stora delar av kvävegödningen. Peas on Earth innehåller all teknik som behövs för att åstadkomma detta.
Resultatet blir ekonomiskt uppsving för branschen eftersom alla produkter är inköpta produkter för lantbruket och nu blir producerade lokalt. Förädlingsgraden ökar och därmed även intäkterna.  
Jan Lundh, Ecoetanol at Sweden AB


19.30-23.00

Konferensmiddag Innovation Award Gala

Trerätters middag med dryckespaket och underhållning.

Under kvällen delas priset Elmia Lantbruk Innovation Award ut.

Meny

Fördrink i Lobby Syd

Förrätt: Getostterrin med örter och vinägerkokt grissida

Varmrätt: Långsambakad ryggbiff med ragu på lök, svamp och sidfläsk. Serveras med rödvinssås och rostade rotfrukter.

Dessert: Vaniljpannacotta med hallonkompott

Plats: Restaurang Black & White