Onsdag 19 oktober

Här är onsdagens seminarier, debatter och dialoger samlade. Du ser vilket tema de tillhör till vänster. Om du istället vill sortera efter ett visst tema, välj det du önskar i menyn. 

Tid/tema

Innehåll

08.00

Konferensregistrering

Plats: Elmia Kongress- och Konserthus, Entré 6.
Här hämtar du din namnskylt som gäller som entré till seminarier och som entré till mässan onsdagen den 19 oktober.

08.30-10.00

Livsmedel

Livsmedelsstrategin
 - Hur går det med den nya strategin?

Seminarium och debatt

Hur ser den nya strategin ut?
Jakob Brandt, Näringsdepartementet

Deltagare i paneldebatt:
Elisabeth Qvarford, Svenskt Kött
Erik Fahlbeck, SLU
Helena Jonsson, förbundsordförande LRF
Jakob Brandt, Näringsdepartementet
Kristina Yngwe, Riksdagen Centerpartiet
Roger Pettersson, World Animal Protection Sverige
Moderator: Bengt Spjuth, Mediaspjuth

08.30-10.00

Växtodling

Växt- och jordbearbetning

Seminarium

Fasta körspår – Minskad markpackning leder till effektiv odling

Odling med fasta körspår innebär att maskintrafiken i växtodlingen koncentreras till en liten yta av permanenta körspår. Detta resulterar i en förbättrad jordstruktur utan packning på merparten av åkern vilket skapar förutsättningar för effektiv odling med minimerad bearbetning. Presentationen tar upp design av maskinsystem, ekonomi och genomförande.
Hans Alvemar, Alvemar Konsult AB

Plöjningsfri jordbearbetning i praktiken
Grundläggande principer och långsiktiga effekter, växtföljdens betydelse, bearbetning och sådd i en enda överfart, strip tillage och direktsådd.
Marcus Willert , HIR Skåne

Växt-/jordbearbetning
Däck/band/hjultryck
Per-Anders Algerbo, JTI

08.30-10.00
Miljö & klimat

Ett lantbruk fritt från fossil energi

Seminarium

Ett lantbruk fritt från fossil energi är något de allra flesta företag inom branschen strävar efter. Det finns flera givna fördelar med en sådan omställning, där miljön självklart är en vinnare. Det finns även andra effekter som kan komma att ha stor betydelse för företagen.

Hindren behöver inte nödvändigtvis vara hinder om omställningen sker i kontrollerad ordning. Det kan ofta handla om egenproducerad energi för egen användning, eller för leverans.

Vi kommer bland annat att berätta om möjligheterna att skifta från diesel till elmaskiner. 
Ann Segerborg-Fick, JTI
Pågående och tidigare satsningar i arbetet för ett lantbruk fritt från fossil energi

Niklas Bergman, LRF
Ur ett lantbrukarperspektiv, vad är drivkraften och hur stor är viljan och förmågan till omställning?

Ola Pettersson, JTI
Eltraktorer på marknaden idag. Hur fungerar de och vad kan de utföra?
Oscar Lagnelöv, JTI
Om framtidens eltraktorer.

10.00-10.30

Kaffe

Plats: Café Syd

10.30-11.15

Livsmedel

Presentation av Jönköpings läns regionala livsmedelsstrategi

Presentation
Jönköpings län har stora utvecklingsmöjligheter inom livsmedelsområdet. Länets livsmedelsstrategi kommer att fokusera på möjligheterna för både små och stora livsmedelsproducenter. Strategin tar ett samlat grepp på livsmedelskedjan från primärproduktionen till färdiga livsmedelsprodukter.
Även den offentliga maten på skolor och äldreboenden samt restaurangmaten ryms inom länets livsmedelsstrategi. I bred förankring med lantbrukets företrädare samt tillväxtansvariga på Region och Länsstyrelse pågår arbetet med att forma en konkret strategi. Vi har svårt att se ett bättre tillfälle att presentera livsmedelsstrategin än på Elmia Lantbruk Framtidsforum.
Lars Sandberg, Länsstyrelsen Jönköpings län
Monika Gustafsson, Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anna Werbitsch-Arnell, LRF
Frida Carlsson, Hushållningssällskapet Jönköpings län
Simon Jonegård, Jönköpings kommun

10.30-11.15

Djurhållning

Svenska mjölkens möjligheter i förhållande till världsmarknaden

Seminarium 

Mjölkmarknaden har varit ytterst pressad under ett par år. Vi måste räkna med starka prissvängningar på den globala nivån. Hur ser svenska mjölkbönder på sin situation? Den svenska konsumtionsmjölken har en stark ställning. Men hur ser det ut för andra mejeriprodukter? Och hur påverkar detta mjölkbönderna?

Harald Svensson, Jordbruksverket

10.30-11.15

Teknik & innovation

Framtidens jordbruk är här!

Seminarium

Hållbar intensifiering i växtodlingen med nya metoder och hjälpmedel. Hur stort är skördegapet – och hur kan vi stänga det? Hör om:

  • Möjligheterna med CropSAT
  • Nya digitala åkermarkskartan
  • Hur man använder drönarbilder för att styra gödselspridaren
  • Kartläggning av växtsjukdomar - hur bra är din växtföljd?

Anders Jonsson, JTI
Bo Stenberg, SLU
Henrik Stadig, Hushållningssällskapet
Igor Tihonov, Solvi
Kristin Piiki, SLU

11.30-12.15

Livsmedel

Gårdsproducerad dryckesmjölk – ett reellt alternativ

Seminarium
Låga avräkningspriser i mjölkkrisens spår tvingar fram alternativa lösningar där egenproducerad dryckesmjölk på gården har blivit ett sätt att få ekonomin att gå ihop.
Daniel Lärkert, från Rasten i Jämtland, är en av de mjölkbönder som satsat på eget mejeri. Han berättar om sitt företag, sina erfarenheter och hur han ser på möjligheterna och framtiden.
Daniel Lärkert, Rasten Lantbruk

11.30-12.15

Företagande

Sverige har alla förutsättningar att öka sin export
av livsmedel, men hur?

Seminarium
Sverige har sin huvudsakliga exportmarknad för jordbruksprodukter och livsmedel inom EU, cirka 70 procent.  Samtidigt finns den största tillväxten i andra länder och allt fler företag har konstaterat att man måste vara aktiv även utanför Sverige för att vara konkurrenskraftig. Men att etablera sig på nya marknader, där konkurrensen många gånger är hård, kräver att man har en produkt och/eller nisch som sticker ut, men också kapacitet att kunna konkurrera. Vad kan dessa mervärden vara? 

Tomas Dahlman, Näringsdepartementet

11.30-12.15

Djurhållning

Fem nycklar för bättre köttkvalitet

Seminarium
Svenska konsumenter har ett högt förtroende för svensk köttproduktion. Ätkvaliteten på det svenska köttet behöver dock bli både jämnare och högre om svensk köttproduktion ska ha en ljus framtid. En rad profiler inom den svenska köttbranschen har enats kring ett antal punkter som ska resultera i en bättre ätkvalitet på nöt- och lammkött.
Elisabet Qvarford, Svenskt kött
Kristina Anderback, Agroväst Livsmedel AB
Lennart Bjurström, Macklean Strategiutveckling

11.30-12.15

Teknik & innovation

Hur kan vi öka samverkan mellan forskare och praktiker?

Runda bordssamtal
Lantbrukets konkurrenskraft kan stärkas genom ökad samverkan mellan forskare och praktiker. Forskare behöver vara medvetna om praktikens behov och förutsättningar samtidigt som forskningsresultaten behöver få snabbare och större genomslag i praktiken. Vilka hinder finns i strukturer och attityder? Vad görs för att främja samverkan? Vad behöver mer göras?
Christian Nyrén, Stiftelsen Lantbruksforskning
Erik Fahlbeck, SLU
Karin Eksvärd, Inspire Action & Research AB
Kjell Selin, Vattholma
Lena Lind, Näringsdepartementet

Samtalsledare: Inger Pehrson, Landsbygdsnätverket

11.30-12.15
Miljö & klimat

Produktion av solel - något för mitt företag?

Seminarium
Funktion, produktion, regelverk och ekonomi är frågeställningar som är relevanta att ställa inför en investering i solceller. Välkommen till ett föredrag som kan ge dig svar på dina frågor.
Sören Dahl, LRF Konsult

12.30-13.15

Avslutningsseminarium
- Aktuella frågor till Helena Jonsson, LRF

Helena Jonsson, förbundsordförande LRF
Bengt Spjuth, Mediaspjuth