Här är de seminarier, debatter och dialoger samlade som är kopplade till temat djurhållning. De visas efter dag och tid. 

 

Tisdag 18 oktober

Tid

Innehåll

13.30-14.15

Effektiva utnyttjande stallgödsel och rötrest genom onlinemätning av växtnäringsinnehåll och surgörning

Seminarium

Ett seminarium och diskussion om nya tekniker för att utnyttja stallgödselns stora växtnäringsinnehåll mycket bättre. Genom online-mätning med NIR-teknik i samband med spridningen kan växtnäringsinnehållet beräknas och tillförseln anpassas efter behovet. Genom surgörning kan kväveförlusterna reduceras väsentligt.
Kjell Gustafsson, Göttorp Lantbruk 
Bo Stenberg, SLU Institutet för markvård

14.30-15.15

Svensk djuromsorg på väg in i EU

Seminarium och debatt
Svensk djurhållning präglas sedan länge av en god omsorg om djuren, vilket bl.a. bidrar till att vi har EU:s lägsta antibiotikaanvändning till djur. Intresset för djurvälfärd ökar i Europa och många länder ser nu mot Sverige för att hitta smarta lösningar. Vad kan vi i Sverige göra för att bidra till en förbättrad djurvälfärd inom EU?
Kristina Nordeus, Näringsdepartementet
Panel:
Roger Pettersson, World Animal Protection Sverige
Anna Samuelsson, vice ordförande LRF Jönköping
Magnus Nikkarinen, Svensk Dagligvaruhandel

16.45-17.30

Betesdjur – igenvuxna marker

Seminarium
Jordbruksmark fortsätter växa igen, särskilt i redan skogsdominerade bygder, trots miljöersättningar och stöd. För att stoppa denna landskapsomvandling krävs lönsamma betesdjur. Ett sätt att förbättra lönsamheten är att skapa sammanhängande betesfållor av små spridda betesmarker, små svårbrukade åkrar och mellanliggande skog.
Karl-Ivar Kumm, SLU Skara

 

16.45-17.15

Djurhållning

Djurhållning i ett förändrat klimat, utnyttja möjligheterna, undvik riskerna!

Seminarium
Ett förändrat klimat innebär nya förutsättningar för djurhållningen. Under föredraget kommer vi att diskutera konkreta möjligheter och risker som ett förändrat klimat kan medföra för produktionen.
Sara Bergström Nilsson, Hushållningssällskapet 

   
 

Onsdag 19 oktober

10.30-11.15

Svenska mjölkens möjligheter i förhållande till världsmarknaden

Seminarium 

Mjölkmarknaden har varit ytterst pressad under ett par år. Vi måste räkna med starka prissvängningar på den globala nivån. Hur ser svenska mjölkbönder på sin situation? Den svenska konsumtionsmjölken har en stark ställning. Men hur ser det ut för andra mejeriprodukter? Och hur påverkar detta mjölkbönderna?

Harald Svensson, Jordbruksverket
11.30-12.15

Fem nycklar för bättre köttkvalitet

Seminarium
Svenska konsumenter har ett högt förtroende för svensk köttproduktion. Ätkvaliteten på det svenska köttet behöver dock bli både jämnare och högre om svensk köttproduktion ska ha en ljus framtid. En rad profiler inom den svenska köttbranschen har enats kring ett antal punkter som ska resultera i en bättre ätkvalitet på nöt- och lammkött.
Elisabet Qvarford, Svenskt kött
Kristina Anderback, Agroväst Livsmedel AB
Lennart Bjurström, Macklean Strategiutveckling